అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 3)


తస్యౌదనస్య బృహస్పతిః శిరో బ్రహ్మ ముఖమ్ |


ద్యావాపృథివీ శ్రోత్రే సూర్యాచన్ద్రమసావక్షిణీ సప్తఋషయః ప్రాణాపానాః |


చక్షుర్ముసలం కామ ఉలూఖలమ్ |


దితిః శూర్పమదితిః శూర్పగ్రాహీ వాతో ऽపావినక్ |


అశ్వాః కణా గావస్తణ్డులా మశకాస్తుషాః |


కబ్రు పలీకరణాః శరో ऽభ్రమ్ |


శ్యామమయో ऽస్య మాంసాని లోహితమస్య లోహితమ్ |


త్రపు భస్మ హరితం వర్ణః పుష్కరమస్య గన్ధః |


ఖలః పాత్రం స్ప్యావంసావీషే అనూక్యే |


ఆన్త్రాణి జత్రవో గుదా వరత్రాః |


ఇయమేవ పృథివీ కుమ్భీ భవతి రాధ్యమానస్యౌదనస్య ద్యౌరపిధానమ్ |


సీతాః పర్శవః సికతా ఊబధ్యమ్ |


ఋతం హస్తావనేజనం కుల్యోపసేచనమ్ |


ఋచా కుమ్భ్యధిహితార్త్విజ్యేన ప్రేషితా |


బ్రహ్మణా పరిగృహీతా సామ్నా పర్యూఢా |


బృహదాయవనం రథన్తరం దర్విః |


ఋతవః పక్తార ఆర్తవాః సమిన్ధతే |


చరుం పఞ్చబిలముఖం ఘర్మో ऽభీన్ధే |ఓదనేన యజ్ఞవచః సర్వే లోకాః సమాప్యాః |


యస్మిన్త్సముద్రో ద్యౌర్భూమిస్త్రయో ऽవరపరం శ్రితాః |


యస్య దేవా అకల్పన్తోచ్ఛిష్టే షడశీతయః |


తం త్వౌదనస్య పృఛామి యో అస్య మహిమా మహాన్ |


తం త్వౌదనస్య మహిమానం విద్యాత్ |


నాల్ప ఇతి బ్రూయాన్నానుపసేచన ఇతి నేదం చ కిం చేతి |


యావద్దాతాభిమనస్యేత తన్నాతి వదేత్ |


బ్రహ్మవాదినో వదన్తి పరాఞ్చమోదనం ప్రాశీః ప్రత్యఞ్చామితి |


త్వమోదనం ప్రాశీ౩స్త్వామోదనా ఇతి |


పరాఞ్చం చైనమ్ప్రాశీః ప్రాణాస్త్వా హాస్యన్తీత్యేనమాహ |


ప్రత్యఞ్చం చైనం ప్రాశీరపానాస్త్వా హాస్యన్తీత్యేనమాహ |


నైవాహమోదనం న మామోదనః |


ఓదన ఏవౌదనం ప్రాశీత్ |


తతస్చైనమన్యేన శీర్ష్ణా ప్రాశీర్యేన చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

జ్యేష్ఠతస్తే ప్రజా మరిష్యతీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

బృహస్పతినా శీర్ష్ణా |

తేనైనం ప్రాశిషం తేనైనమజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యాభ్యాం శ్రోత్రాభ్యం ప్రాశీర్యాభ్యాం చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

బధిరో భవిష్యసీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

ద్యావాపృథివీభ్యాం శ్రోత్రాభ్యామ్ |

తాభ్యామేనం ప్రాశిషం తాభ్యామేనమజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యాభ్యామక్షీభ్యాం ప్రాశీర్యాభ్యాం చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

అన్ధో భవిష్యసీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

సూర్యాచన్ద్రమసాభ్యాం అక్షీభ్యామ్ |

తాభ్యామేనం ప్రాశిషం తాభ్యామేనమజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యేన ముఖేన ప్రాశీర్యేన చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

ముఖతస్తే ప్రజా మరిష్యతీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

బ్రహ్మణా ముఖేన |

తేనైనం ప్రాశిషం తేనైనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యయా జిహ్వయా ప్రాశీర్యయా చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

జిహ్వా తే మరిష్యతీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

అగ్నేర్జిహ్వయా |

తయైనం ప్రాశిషం తయైనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యైర్దన్తైః ప్రాశీర్యైశ్చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

దన్తాస్తే శత్స్యన్తీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

ఋతుభిర్దన్తైః |

తైరేనం ప్రాశిషం తైరేనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యైః ప్రాణాపానైః ప్రాశీర్యైశ్చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

ప్రాణాపానాస్త్వా హాస్యన్తీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

సప్తఋషిభిః ప్రాణాపానైః |

తైరేనం ప్రాశిషం తైరేనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యేన వ్యచసా ప్రాశీర్యేన చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

రాజయక్ష్మస్త్వా హనిష్యతీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

అన్తరిక్షేణ వ్యచసా |

తేనైనం ప్రాశిషం తేనైనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యేన పృష్ఠేన ప్రాశీర్యేన చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

విద్యుత్త్వా హనిష్యతీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

దివా పృష్ఠేన |

తేనైనం ప్రాశిషం తేనైనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యేనోరసా ప్రాశీర్యేన చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

కృష్యా న రాత్స్యసీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

పృథివ్యోరసా |

తేనైనం ప్రాశిషం తేనైనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యేనోదరేణ ప్రాశీర్యేన చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

ఉదరదారస్త్వా హనిష్యతీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

సత్యేనోదరేణ |

తేనైనం ప్రాశిషం తేనైనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యేన వస్తినా ప్రాశీర్యేన చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

అప్సు మరిష్యసీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

సముద్రేణ వస్తినా |

తేనైనం ప్రాశిషం తేనైనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యాభ్యామూరుభ్యాం ప్రాశీర్యాభ్యాం చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

ఊరూ తే మరిష్యత ఇత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

మిత్రావరుణయోరురుభ్యామ్ |

తాభ్యామేనం ప్రాశిషం తాభ్యామేనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యాభ్యామష్ఠీవద్భ్యాం ప్రాశీర్యాభ్యాం చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

స్రామో భవిష్యసీతి ఏనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

త్వష్టురష్ఠీవద్భ్యామ్ |

తాభ్యామేనం ప్రాశిషం తాభ్యామేనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యాభ్యాం పాదాభ్యాం ప్రాశీర్యాభ్యాం చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

బహుచారీ భవిష్యసీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

అశ్వినోః పాదాభ్యామ్ |

తాభ్యామేనం ప్రాశిషం తాభ్యామేనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యాభ్యాం ప్రపదాభ్యాం ప్రాశీర్యాభ్యాం చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

సర్పస్త్వా హనిష్యతీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

సవితుః ప్రపదాభ్యామ్ |

తాభ్యామేనం ప్రాశిషం తాభ్యామేనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యాభ్యామ్హస్తాభ్యాం ప్రాశీర్యాభ్యాం చైతమ్పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

బ్రాహ్మణం హనిష్యసీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

సవితుః ప్రపదాభ్యామ్ |

తాభ్యామేనం ప్రాశిషం తాభ్యామేనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


తతశ్చైనమన్యయా ప్రతిష్ఠయా ప్రాశీర్యయా చైతం పూర్వ ఋషయః ప్రాశ్నన్ |

అప్రతిష్ఠానో ऽనాయతనో మరిష్యసీత్యేనమాహ |

తం వా అహం నార్వాఞ్చం న పరాఞ్చం న ప్రత్యఞ్చమ్ |

సత్యే ప్రతిష్ఠాయ |

తయైనం ప్రాశిషం తయైనం అజీగమమ్ |

ఏష వా ఓదనః సర్వాఙ్గః సర్వపరుః సర్వతనూః |

సర్వాఙ్గ ఏవ సర్వపరుః సర్వతనూః సం భవతి య ఏవం వేద |


ఏతద్వై బ్రధ్నస్య విష్టపం యదోదనః |


బ్రధ్నలోకో భవతి బ్రధ్నస్య విష్టపి శ్రయతే య ఏవం వేద |


ఏతస్మాద్వా ఓదనాత్త్రయస్త్రింశతం లోకాన్నిరమిమీత ప్రజాపతిః |


తేషాం ప్రజ్ఞానాయ యజ్ఞమసృజత |


స య ఏవం విదుష ఉపద్రష్టా భవతి ప్రాణం రుణద్ధి |


న చ ప్రానం రుణద్ధి సర్వజ్యానిం జీయతే |


న చ సర్వజ్యానిం జీయతే పురైనం జరసః ప్రాణో జహాతి |అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము