అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 4)ప్రాణాయ నమో యస్య సర్వమిదం వశే |

యో భూతః సర్వస్యేశ్వరో యస్మిన్త్సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ ||


నమస్తే ప్రాణ క్రన్దాయ నమస్తే స్తనయిత్నవే |

నమస్తే ప్రాణ విద్యుతే నమస్తే ప్రాణ వర్షతే ||


యత్ప్రాణ స్తనయిత్నునాభిక్రన్దత్యోషధీః |

ప్ర వీయన్తే గర్భాన్దధతే ऽథో బహ్వీర్వి జాయన్తే ||


యత్ప్రాణ ఋతావాగతే ऽభిక్రన్దత్యోషధీః |

సర్వం తదా ప్ర మోదతే యత్కిం చ భూమ్యామధి ||


యదా ప్రాణో అభ్యవర్షీద్వర్షేణ పృథివీం మహీమ్ |

పశవస్తత్ప్ర మోదన్తే మహో వై నో భవిష్యతి ||


అభివృష్టా ఓషధయః ప్రాణేన సమవాదిరన్ |

ఆయుర్వై నః ప్రాతీతరః సర్వా నః సురభీరకః ||


నమస్తే అస్త్వాయతే నమో అస్తు పరాయతే |

నమస్తే ప్రాణ తిష్ఠత ఆసీనాయోత తే నమః ||


నమస్తే ప్రాణ ప్రాణతే నమో అస్త్వపానతే |

పరాచీనాయ తే నమః ప్రతీచీనాయ తే నమః సర్వస్మై త ఇదం నమః ||


యా తే ప్రాణ ప్రియా తనూర్యో తే ప్రాణ ప్రేయసీ |

అథో యద్భేషజం తవ తస్య నో ధేహి జీవసే ||


ప్రాణః ప్రజా అను వస్తే పితా పుత్రమివ ప్రియమ్ |

ప్రాణో హ సర్వస్యేశ్వరో యచ్చ ప్రాణతి యచ్చ న ||


ప్రాణో మృత్యుః ప్రాణస్తక్మా ప్రాణం దేవా ఉపాసతే |

ప్రాణో హ సత్యవాదినముత్తమే లోక ఆ దధత్ ||


ప్రాణో విరాట్ప్రాణో దేష్ట్రీ ప్రానం సర్వ ఉపాసతే |

ప్రాణో హ సూర్యశ్చన్ద్రమాః ప్రాణమాహుః ప్రజాపతిమ్ ||


ప్రాణాపానౌ వ్రీహియవావనడ్వాన్ప్రాణ ఉచ్యతే |

యవే హ ప్రాణ ఆహితో ऽపానో వ్రీహిరుచ్యతే ||


అపానతి ప్రాణతి పురుషో గర్భే అన్తరా |

యదా త్వం ప్రాణ జిన్వస్యథ స జాయతే పునః ||


ప్రాణం ఆహుర్మాతరిశ్వానం వాతో హ ప్రాణ ఉచ్యతే |

ప్రాణే హ భూతం భవ్యం చ ప్రాణే సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ ||


ఆథర్వణీరాఙ్గిరసీర్దైవీర్మనుష్యజా ఉత |

ఓషధయః ప్ర జాయన్తే యదా త్వం ప్రాణ జిన్వసి ||


యదా ప్రాణో అభ్యవర్షీద్వర్షేణ పృథివీమ్మహీమ్ |

ఓషధయః ప్ర జాయన్తే ऽథో యాః కాశ్చ వీరుధః ||


యస్తే ప్రాణేదం వేద యస్మింశ్చాసి ప్రతిష్ఠితః |

సర్వే తస్మై బలిం హరానముష్మింల్లోక ఉత్తమే ||


యథా ప్రాణ బలిహృతస్తుభ్యం సర్వాః ప్రజా ఇమాః |

ఏవా తస్మై బలిం హరాన్యస్త్వా శృణవత్సుశ్రవః ||


అన్తర్గర్భశ్చరతి దేవతాస్వాభూతో భూతః స ఉ జాయతే పునః |

స భూతో భవ్యం భవిష్యత్పితా పుత్రం ప్ర వివేశా శచీభిః ||


ఏకం పాదం నోత్ఖిదతి సలిలాద్ధంస ఉచ్చరన్ |

యదఙ్గ స తముత్ఖిదేన్నైవాద్య న శ్వః స్యాత్ |

న రాత్రీ నాహః స్యాన్న వ్యుఛేత్కదా చన ||


అష్టాచక్రం వర్తత ఏకనేమి సహస్రాక్షరం ప్ర పురో ని పశ్చా |

అర్ధేన విశ్వం భువనం జజాన యదస్యార్ధం కతమః స కేతుః ||


యో అస్య విశ్వజన్మన ఈశే విశ్వస్య చేష్టతః |

అన్యేషు క్షిప్రధన్వనే తస్మై ప్రాణ నమో ऽస్తు తే ||


యో అస్య సర్వజన్మన ఈశే సర్వస్య చేష్టతః |

అతన్ద్రో బ్రహ్మణా ధీరః ప్రాణో మాను తిష్ఠాతు ||


ఊర్ధ్వః సుప్తేషు జాగార నను తిర్యఙ్ని పద్యతే |

న సుప్తమస్య సుప్తేష్వను శుశ్రావ కశ్చన ||


ప్రాణ మా మత్పర్యావృతో న మదన్యో భవిష్యసి |

అపాం గర్భమివ జీవసే ప్రాణ బధ్నామి త్వా మయి ||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము