అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 2)భవాశర్వౌ మృడతం మాభి యాతం భూతపతీ పశుపతీ నమో వామ్ |

ప్రతిహితామాయతాం మా వి స్రాష్టమ్మా నో హింసిష్టం ద్విపదో మా చతుష్పదః ||


శునే క్రోష్ట్రే మా శరీరాణి కర్తమలిక్లవేభ్యో గృధ్రేభ్యో యే చ కృష్ణా అవిష్యవః |

మక్షికాస్తే పశుపతే వయాంసి తే విఘసే మా విదన్త ||


క్రన్దాయ తే ప్రాణాయ యాశ్చ తే భవ రోపయః |

నమస్తే రుద్ర కృణ్మః సహస్రాక్షాయామర్త్య ||


పురస్తాత్తే నమః కృణ్మ ఉత్తరాదధరాదుత |

అభీవర్గాద్దివస్పర్యన్తరిక్షాయ తే నమః ||


ముఖాయ తే పశుపతే యాని చక్షూంషి తే భవ |

త్వచే రూపాయ సందృశే ప్రతీచీనాయ తే నమః ||


అఙ్గేభ్యస్త ఉదరాయ జిహ్వాయా ఆస్యాయ తే |

దద్భ్యో గన్ధాయ తే నమః ||


అస్త్రా నీలశిఖణ్డేన సహస్రాక్షేణ వాజినా |

రుద్రేణార్ధకఘాతినా తేన మా సమరామహి ||


స నో భవః పరి వృణక్తు విశ్వత ఆప ఇవాగ్నిః పరి వృణక్తు నో భవః |

మా నో ऽభి మాంస్త నమో అస్త్వస్మై ||


చతుర్నమో అష్టకృత్వో భవాయ దశ కృత్వః పశుపతే నమస్తే |

తవేమే పఞ్చ పశవో విభక్తా గావో అశ్వాః పురుషా అజావయః ||


తవ చతస్రః ప్రదిశస్తవ ద్యౌస్తవ పృథివీ తవేదముగ్రోర్వన్తరిక్షమ్ |

తవేదం సర్వమాత్మన్వద్యత్ప్రాణత్పృథివీమను ||


ఉరుః కోశో వసుధానస్తవాయం యస్మిన్నిమా విశ్వా భువనాన్యన్తః |

స నో మృడ పశుపతే నమస్తే పరః క్రోష్టారో అభిభాః శ్వానః పరో యన్త్వఘరుదో వికేశ్యః ||


ధనుర్బిభర్షి హరితం హిరణ్యయం సహస్రఘ్ని శతవధం శిఖణ్డిన్ |

రుద్రస్యేషుశ్చరతి దేవహేతిస్తస్యై నమో యతమస్యాం దిశీతః ||


యో ऽభియాతో నిలయతే త్వాం రుద్ర నిచికీర్షతి |

పశ్చాదనుప్రయుఙ్క్షే తం విద్ధస్య పదనీరివ ||


భవారుద్రౌ సయుజా సంవిదానావుభావుగ్రౌ చరతో వీర్యాయ |

తభ్యాం నమో యతమస్యామ్దిశీతః ||


నమస్తే ऽస్త్వాయతే నమో అస్తు పరాయతే |

నమస్తే రుద్ర తిష్ఠత ఆసీనాయోత తే నమః ||


నమః సాయం నమః ప్రాతర్నమో రాత్ర్యా నమో దివా |

భవాయ చ శర్వాయ చోభాభ్యామకరం నమః ||


సహస్రాక్షమతిపశ్యం పురస్తాద్రుద్రమస్యన్తం బహుధా విపశ్చితమ్ |

మోపారామ జిహ్వయేయమానమ్ ||


శ్యావాశ్వం కృష్ణమసితం మృణన్తం భీమం రథం కేశినః పాదయన్తమ్ |

పూర్వే ప్రతీమో నమో అస్త్వస్మై ||


మా నో ऽభి స్రా మత్యం దేవహేతిం మా నః క్రుధః పశుపతే నమస్తే |

అన్యత్రాస్మద్దివ్యాం శాఖాం వి ధూను ||


మా నో హింసీరధి నో బ్రూహి పరి ణో వృఙ్గ్ధి మా క్రుధః |

మా త్వయా సమరామహి ||


మా నో గోషు పురుషేషు మా గృధో నో అజావిషు |

అన్యత్రోగ్ర వి వర్తయ పియారూణాం ప్రజాం జహి ||


యస్య తక్మా కాసికా హేతిరేకమశ్వస్యేవ వృషణః క్రన్ద ఏతి |

అభిపూర్వం నిర్ణయతే నమో అస్త్వస్మై ||


యో ऽన్తరిక్షే తిష్ఠతి విష్టభితో ऽయజ్వనః ప్రమృణన్దేవపీయూన్ |

తస్మై నమో దశభిః శక్వరీభిః ||


తుభ్యమారణ్యాః పశవో మృగా వనే హితా హంసాః సుపర్ణాః శకునా వయాంసి |

తవ యక్షం పశుపతే అప్స్వన్తస్తుభ్యం క్షరన్తి దివ్యా ఆపో వృధే ||


శిశుమారా అజగరాః పురీకయా జషా మత్స్యా రజసా యేభ్యో అస్యసి |

న తే దూరం న పరిష్ఠాస్తి తే భవ సద్యః సర్వాన్పరి పశ్యసి భూమిం పూర్వస్మాద్ధంస్యుత్తరస్మిన్సముద్రే ||


మా నో రుద్ర తక్మనా మా విసేణ మా నః సం స్రా దివ్యేనాగ్నినా |

అన్యత్రాస్మద్విద్యుతం పాతయైతామ్ ||


భవో దివో భవ ఈశే పృథివ్యా భవ ఆ పప్ర ఉర్వన్తరిక్షమ్ |

తస్మై నమో యతమస్యాం దిశీతః ||


భవ రజన్యజమానాయ మృడ పశూనాం హి పశుపతిర్బభూథ |

యః శ్రద్దధాతి సన్తి దేవా ఇతి చతుష్పదే ద్విపదే ऽస్య మృడ ||


మా నో మహాన్తముత మా నో అర్భకం మా నో వహన్తముత మా నో వక్ష్యతః |

మా నో హింసీః పితరం మాతరం చ స్వాం తన్వం రుద్ర మా రీరిసో నః ||


రుద్రస్యైలబకారేభ్యో ऽసంసూక్తగిలేభ్యః |

ఇదం మహాస్యేభ్యః శ్వభ్యో అకరం నమః ||


నమస్తే ఘోషిణీభ్యో నమస్తే కేశినీభ్యః |

నమో నమస్కృతాభ్యో నమః సంభుఞ్జతీభ్యః |

నమస్తే దేవ సేనాభ్యః స్వస్తి నో అభయం చ నః ||అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము