అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 1)అగ్నే జాయస్వాదితిర్నాథితేయం బ్రహ్మౌదనం పచతి పుత్రకామా |

సప్తఋషయో భూతకృతస్తే త్వా మన్థన్తు ప్రజయా సహేహ ||


కృణుత ధూమం వృషణః సఖాయో ऽద్రోఘావితా వాచమఛ |

అయమగ్నిః పృతనాషాత్సువీరో యేన దేవా అసహన్త దస్యూన్ ||


అగ్నే ऽజనిష్ఠా మహతే వీర్యాయ బ్రహ్మౌదనాయ పక్తవే జాతవేదః |

సప్తఋషయో భూతకృతస్తే త్వాజీజనన్నస్యై రయిం సర్వవీరం ని యఛ ||


సమిద్ధో అగ్నే సమిధా సమిధ్యస్వ విద్వాన్దేవాన్యజ్ఞియాఁ ఏహ వక్షః |

తేభ్యో హవిః శ్రపయం జాతవేద ఉత్తమం నాకమధి రోహయేమమ్ ||


త్రేధా భాగో నిహితో యః పురా వో దేవానాం పితౄణాం మర్త్యానామ్ |

అంశాన్జానీధ్వం వి భజామి తాన్వో యో దేవానాం స ఇమాం పారయాతి ||


అగ్నే సహస్వానభిభూరభీదసి నీచో న్యుబ్జ ద్విషతః సపత్నాన్ |

ఇయం మాత్రా మీయమానా మితా చ సజాతాంస్తే బలిహృతః కృణోతు ||


సాకం సజాతైః పయసా సహైధ్యుదుబ్జైనాం మహతే వీర్యాయ |

ఊర్ధ్వో నాకస్యాధి రోహ విష్టపం స్వర్గో లోక ఇతి యం వదన్తి ||


ఇయం మహీ ప్రతి గృహ్ణాతు చర్మ పృథివీ దేవీ సుమనస్యమానా |

అథ గఛేమ సుకృతస్య లోకమ్ ||


ఏతౌ గ్రావాణౌ సయుజా యుఙ్గ్ధి చర్మణి నిర్బిన్ధ్యంశూన్యజమానాయ సాధు |

నిరవఘ్నతీ ని జహి య ఇమాం పృతన్యవ ఊర్ధ్వం ప్రజాముద్భరన్త్యుదూహ ||


గృహాణ గ్రావాణౌ సకృతౌ వీర హస్త ఆ తే దేవా యజ్ఞియా యజ్ఞమగుః |

త్రయో వరా యతమాంస్త్వం వృణీషే తాస్తే సమృద్ధీరిహ రాధయామి ||


ఇయం తే ధీతిరిదము తే జనిత్రం గృహ్ణాతు త్వామదితిః శూరపుత్రా |

పరా పునీహి య ఇమాం పృతన్యవో ऽస్యై రయిం సర్వవీరం ని యఛ ||


ఉపశ్వసే ద్రువయే సీదతా యూయం వి విచ్యధ్వం యజ్ఞియాసస్తుషైః |

శ్రియా సమానానతి సర్వాన్త్స్యామాధస్పదం ద్విషతస్పాదయామి ||


పరేహి నారి పునరేహి క్షిప్రమపాం త్వా గోష్ఠో ऽధ్యరుక్షద్భరాయ |

తాసాం గృహ్ణీతాద్యతమా యజ్ఞియా అసన్విభాజ్య ధీరీతరా జహీతాత్ ||


ఏమా అగుర్యోషితః శుమ్భమానా ఉత్తిష్ఠ నారి తవసం రభస్వ |

సుపత్నీ పత్యా ప్రజయా ప్రజావత్యా త్వాగన్యజ్ఞః ప్రతి కుమ్భం గృభాయ ||


ఊర్జో భాగో నిహితో యః పురా వ ఋషిప్రశిష్టాప ఆ భరైతాః |

అయం యజో గాతువిన్నాథవిత్ప్రజావిదుగ్రః పశువిద్వీరవిద్వో అస్తు ||


అగ్నే చరుర్యజ్ఞియస్త్వాధ్యరుక్షచ్ఛుచిస్తపిష్ఠస్తపసా తపైనమ్ |

ఆర్షేయా దైవా అభిసంగత్య భాగమేమం తపిష్ఠా ఋతుభిస్తపన్తు ||


శుద్ధాః పుతా యోషితో యజ్ఞియా ఇమా ఆపశ్చరుమవ సర్పన్తు శుభ్రాః |

అదుః ప్రజాం బహులాన్పశూన్నః పక్తౌదనస్య సుకృతామేతు లోకమ్ ||


బ్రహ్మణా శుద్ధా ఉత పూతా ఘృతేన సోమస్యాంశవస్తణ్డులా యజ్ఞియా ఇమే |

అపః ప్ర విశత ప్రతి గృహ్ణాతు వశ్చరురిమం పక్త్వా సుకృతామేత లోకమ్ ||


ఉరుః ప్రథస్వ మహతా మహిమ్నా సహస్రపృష్ఠః సుకృతస్య లోకే |

పితామహాః పితరః ప్రజోపజాహం పక్తా పఞ్చదశస్తే అస్మి ||


సహస్రపృష్ఠః శతధారో అక్షితో బ్రహ్మౌదనో దేవయానః స్వర్గః |

అమూంస్త ఆ దధామి ప్రజయా రేషయైనాన్బలిహారాయ మృడతాన్మహ్యమేవ ||


ఉదేహి వేదిం ప్రజయా వర్ధయైనాం నుదస్వ రక్షః ప్రతరం ధేహ్యేనామ్ |

శ్రియా సమానానతి సర్వాన్త్స్యామాధస్పదం ద్విషతస్పాదయామి ||


అభ్యావర్తస్వ పశుభిః సహైనాం ప్రత్యఙేనాం దేవతాభిః సహైధి |

మా త్వా ప్రాపచ్ఛపథో మాభిచారః స్వే క్షేత్రే అనమీవా వి రాజ ||


ఋతేన తష్టా మనసా హితైషా బ్రహ్మౌదనస్య విహితా వేదిరగ్రే |

అంసద్రీం శుద్ధాముప ధేహి నారి తత్రౌదనం సాదయ దైవానామ్ ||


అదితేర్హస్తాం స్రుచమేతాం ద్వితీయాం సప్తఋషయో భూతకృతో యామకృణ్వన్ |

సా గాత్రాణి విదుష్యోదనస్య దర్విర్వేద్యామధ్యేనం చినోతు ||


శృతం త్వా హవ్యముప సీదన్తు దైవా నిఃసృప్యాగ్నేః పునరేనాన్ప్ర సీద |

సోమేన పూతో జథరే సీద బ్రహ్మణామార్షేయాస్తే మా రిషన్ప్రాశితారః ||


సోమ రాజన్త్సంజ్ఞానమా వపైభ్యః సుబ్రాహ్మణా యతమే త్వోపసీదాన్ |

ఋషీనార్షేయాంస్తపసో ऽధి జాతాన్బ్రహ్మౌదనే సుహవా జోహవీమి ||


శుద్ధాః పూతా యోసితో యజ్ఞియా ఇమా బ్రహ్మణాం హస్తేషు ప్రపృథః సాదయామి |

యత్కామ ఇదమభిషిఞ్చామి వో ऽహమిన్ద్రో మరుత్వాన్త్స దదాతిదమ్మే ||


ఇదం మే జ్యోతిరమృతం హిరణ్యం పక్వం క్షేత్రాత్కామదుఘా మ ఏషా |

ఇదం ధనం ని దధే బ్రాహ్మణేషు కృణ్వే పన్థాం పితృషు యః స్వర్గః ||


అగ్నౌ తుషానా వప జాతవేదసి పరః కమ్బూకాఁ అప మృడ్ఢి దూరమ్ |

ఏతం శుశ్రుమ గృహరాజస్య భాగమథో విద్మ నిరృతేర్భాగధేయమ్ ||


శ్రామ్యతః పచతో విద్ధి సున్వతః పన్థాం స్వర్గమధి రోహయైనమ్ |

యేన రోహాత్పరమాపద్య యద్వయ ఉత్తమం నాకం పరమం వ్యోమ ||


బభ్రేరధ్వర్యో ముఖమేతద్వి మృడ్ఢ్యాజ్యాయ లోకం కృణుహి ప్రవిద్వాన్ |

ఘృతేన గాత్రాను సర్వా వి మృడ్ఢి కృణ్వే పన్థాం పితృషు యః స్వర్గః ||


బభ్రే రక్షః సమదమా వపైభ్యో ऽబ్రాహ్మణా యతమే త్వోపసీదాన్ |

పురీషిణః ప్రథమానాః పురస్తాదార్షేయాస్తే మా రిషన్ప్రాశితారః ||


ఆర్షేయేషు ని దధ ఓదన త్వా నానార్షేయాణామప్యస్త్యత్ర |

అగ్నిర్మే గోప్తా మరుతశ్చ సర్వే విశ్వే దేవా అభి రక్షన్తు పక్వమ్ ||


యజ్ఞం దుహానం సదమిత్ప్రపీనం పుమాంసం ధేనుం సదనం రయీణామ్ |

ప్రజామృతత్వముత దీర్ఘమాయు రాయశ్చ పోషైరుప త్వా సదేమ ||


వృషభో ऽసి స్వర్గ ఋషీనార్షేయాన్గఛ |

సుకృతాం లోకే సీద తత్ర నౌ సంస్కృతమ్ ||


సమాచినుష్వానుసమ్ప్రయాహ్యగ్నే పథః కల్పయ దేవయానాన్ |

ఏతైః సుకృతైరను గఛేమ యజ్ఞం నాకే తిష్ఠన్తమధి సప్తరశ్మౌ ||


యేన దేవా జ్యోతిషా ద్యాముదాయన్బ్రహ్మౌదనం పక్త్వా సుకృతస్య లోకమ్ |

తేన గేష్మ సుకృతస్య లోకం స్వరారోహన్తో అభి నాకముత్తమమ్ ||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము