అంటువ్యాధులు/తొమ్మిదవ ప్రకరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

80

తొమ్మిదవ ప్రకరణము

AntuVyadhulu.djvu

సహజ రక్షణశక్తి

సూక్ష్మ జీవులు మన కపకారము చేయ కుండ నెల్లప్పుడును మనలను కాయుచుండు ప్రాకరము లనేకములు గలవని చెప్పవచ్చును. అందు మన చర్మము మొదటి ప్రాకారము. గాయము లేనంత కాలము సూక్ష్మ జీవులు చర్మము గుండ మన రక్తములోనికి వెలుపలి నుండి ప్రవేశింప నేరవు. కాని కొన్ని సూక్ష్మ జీవులను చర్మము మీద పెట్టి గట్టిగా రుద్దిన యెడల నా సూక్ష్మ జీవులు చర్మము గుండ లోనికి పోగలవు. లోపల ప్రవేసింప గానె ఈ సూక్ష్మ జీవులు మన గజ్జలు, చంకలు మొదలగు స్థలములలో నుండు గ్రంధులచే నాపి వేయబడును. ఇవి రెండవ వరుస ప్రాకారము లోని కోట బురుజులని చెప్పవచ్చును. ఈ గ్రంధులు సూక్ష్మ జీవులను ఖయిదీలుగా పట్టి యించు స్థలములు. ఇక్కడ మన సైన్యములగు తెల్ల కణములు ఈ సూక్ష్మ జీవుల నెదిర్చి పోరాడును. వీనిని గెల్చిన పిమ్మట గాని సూక్ష్మ జీవులు మన రక్తములోనికి పోజాలవు. ఒక్కొక్కచో నిక్కడనే యురు తెగల వారి ఘోర యుద్ధమై చీము ఏర్పడి గడ్డగా తేలును. సుఖ వ్యాధులలో నీ గ్రంధులు పెద్ద వైనప్పుడు వానిని అడ్డగర్రలనియు బిళ్ళలనియు చెప్పుదురు. 81

సూక్ష్మ జీవుల శక్తి కంటె తెల్ల కణముల శక్తి హెచ్చి నప్పుడు బిళ్ళలు కరిగి పోవును. తెల్ల కణముల శక్తి సూక్ష్మ జీవుల క్రౌర్యమునకు లోబడి నపుడు చీము ఏర్పడి కురుపుగా తేలును. అనేక మందికి మెడ యందును, ఇతర స్థలములందును బిళ్ళలు వరుసలు వరుసలుగా పుట్టును. ఇవన్ని ఏవో సూక్ష్మ జీవులు శరీరములో ప్రవేశింప వలెననినప్పుడు వానితో పోరాడుటకై చేరియుండు తెల్ల కణముల సమూహములచే నుబ్బి యున్నవని గ్రహింప వలెను. క్షయ యందును, సవాయ మేహము (Syphillis ) నందును ఈ బిళ్ళలు ఉబ్బును. తేలు కుట్టి నప్పుడు గజ్జలలో బిళ్ళలు నొప్పి యత్తునది విషమిక్కడ నిలిచి పోవుట చేతనే కలుగు చున్నది.

మన నోటి గుండ సూక్ష్మ జీవులు ప్రవేశింప వలెననిన వాని కెందరు విరోధులున్నారో యాలోచింతము. మన నోటిలో వూరు ఉమ్మి యనేక జాతుల సూక్ష్మ జీవులను తొలుతనే చంపి వేయును. అక్కడ నుండి పోయి తర్వాత మన ఆహార కోశము (Stomach) లో పారు చుండు జఠర రసము (Gastric juice) మొక్క పులుపు అనేక రకముల సూక్ష్మ జీవులను నశింప జేయును. ఇవి దాటి సూక్ష్మ జీవులు పేగులలోనికి పోయినను అన్ని యెడలను సూక్ష్మ జీవులు మన కపకారము చేయ లేవు. మన పేగుల యందు సర్వత్ర ఆవరించి యొక దళమై నట్టియు మృధువైనట్టియు పొర (Mucous Membrance) గలదు. ఈ 82

పొరలో గాయములు లేకున్నంత కాలమును, వ్వాధి గానీ బలహీనత గాని లేకున్నంత కాలమును సూక్ష్మ జీవుల నిది మన రక్తములోనికి చొరనియ్యదు. దొమ్మ సూక్ష్మ జీవులను చుంచులకు ఆహారములో కలిపి యెన్ని పెట్టినను వానికి వ్వాధి రాదు. గాయము గుండ చర్మములోని కెక్కించినను, మెత్తని పొడి చేసి పీల్పించినను వెంటనే వ్యాది అంటును. ఇవి గాక స్త్రీల యొక్క సంయోగావయవములలో నుండి యూరు ద్రవములలో నొక విధమైన ఆమ్ల పదార్థముంది. అది సామాన్యముగా సూక్ష్మ జీవుల నన్నిటిని చంపును. ఆ భాగము నందేదేని గాయము గాని, వ్వాధి గాని యున్నప్పుడే సుఖ వ్యాధు లంటును గాని, మిక్కిలి యారోగ్య దశలో నీ అవయము లున్న యెడల సుఖ వ్వాధులు తరుచుగ నంటవు. మనము విసర్జించు మూత్రము నందు కూడ సామాన్యముగా కొన్ని సూక్ష్మ జీవులను చంపు గుణము కలదు. పైని వివరింప బడిన కాపుదలలే గాక మన శరీరమునందు సూక్ష్మ జీవులు సులభముగ చేర కుండ మనలను రక్షించుటకు మిక్కిలి క్లిష్టములగు వ్యూహము లెన్నియో గలవు. అవి యన్నియు మనకింత వరకు తెలియవు. తెలిసిన వరకు మిక్కిలు ముఖ్యములగు విషయములు దిన దినమున నుపకరించునవి కొన్ని గలవు. మన శరీరములో సూక్ష్మ జీవులకు తగిన ఆహారముండగా నవి ఎందు చేత మన శరీరములో ప్రవేశించి నప్పుడు పెరుగవు? ఏవో వీనికి హాని కరములగు పదార్థము 83

వీనికెదురు పడి పోరాడు చున్నందున వీని దండ యాత్రలు నిలుచు చున్నవి కాని వేరు కాదు. ఇట్లు పోరాడు మన సిబ్బందిలో రెంటిని గూర్చి మన మిదివరలో విని యున్నాము. ఇవి మన నెత్తురులో నుండు తిండి పోతు తెల్ల కణములు విరుగుడు పదార్థములే.

నెత్తురు యొక్క స్వరూపము

1884 సంవత్సర ప్రాంతమున మెచ్నికాఫ్ అను నతడు నెత్తురులోని కొన్ని తెల్ల కణములు సూక్ష్మ జీవులను పట్టి తినునని కని పెట్టెను. ఈ తెల్ల కణములలో రెండు విధములు కలవు. కొన్ని జంగమ తెల్ల కణములు; కొన్ని స్థావర తెల్ల కణములు. వీని భేదములను చక్కగా గుర్తెరుగుటకై యెక నెత్తురు బొట్టు నెత్తి దానిని సూక్ష్మ దర్శినిలో నుంచి పరీక్షింప వలెను. 27.వ. పటమును జూడుము.

27.వ. పటము.

ఒక నెత్తురు చుక్క సూక్ష్మ దర్శినిలో కనబడు రూపము. 4000 రెట్లు. తె. = తెల్ల కణములు. ఎ. = ఎర్ర కణములు.

రక్తము బొట్టులో....
84

ఈ నెత్తురు చుక్క యొక్క పటమును చూచిన యెడల పెక్కులుగ గుండ్రని నాణెముల దొంతరల వలెనున్న కణములును అక్కడక్కడ వివిధాకారములు గల కొంచెము పెద్ద కణములు చూడ నగును. ఈ తెల్ల కణములు నెత్తురులో నున్నప్పుడు కొంచెము నీలపు రంగు కలిగిన యుండల వలె కనుపించును. ఈ ఎర్ర కణములును తెల్ల కణములును గాక రక్తములో వీని కాధారమగు ద్రపదార్థము గలదు. ఈ ద్రపదార్థమునకు రసము (Serum ) అని పేరు. ఈ రసములో తేలుచు నెత్తురు కాలువలో ఈ కణములు కొట్టుకొని పోవు చుండును. ఇందు రమా రమి 500 ఎర్ర కణములకు ఒక తెల్ల కణము చొప్పున వుండును. ఎర్ర కణములు ఊపిరి తిత్తుల లోనికి పోయి ప్రాణ వాయువును తెచ్చి శరీరమున కిచ్చుచు. అక్కడ నుండి అంగారామ్ల వాయువుని (Carbonic Acid Gas ) తీసికొని పోయి ఊపిరి గాలి గుండ బయటికి విడిచి వేయును.

తెల్లకణములు

తెల్ల కణములలో 5 భేదములు కలవు. సాధారణముగ అన్ని కణములలో వలె ఈ కణముల నన్నిటి యందు మూల పదార్థమును జీవ స్థానమును నుండును. వీని యందలి భేధము చేతనే తెల్ల కణములో ఈ అయుదు భేదము లేర్పడినవి. ఈ ప్రక్క నున్న 28 వ . పటమును జూడుము: 85

28.వ. పటము.


1. బహురూప జీవ స్థానము గల తెల్ల కణములు. (1200 రెట్లు పెద్దది) 2. ఆమ్లకరణములగు తెల్లకణములు. 3. చిన తెల్ల కణములు 4. జీవ స్థానమేకముగనున పెద్ద తెల్ల కణము 5. మధ్యమ తెల్ల కణము.

తెల్లకణములు

1/ బహువూప జీవ స్థానము గల తెల్ల కణములు.( polymocrpho nuclear leucocyte) ఇవి నెత్తురులోని తెల్ల కణములలో నూటికి 70 వంతున ఉండును. పటము జూడుము. వీని యందు అర్థచంద్ర కారము గలదు. ( C) లావత్తు వలెను, తెలుగు లెక్కలలోని హళ్ళి వలెను అనేక రూపములు గల జీవ స్థానములుండును. మూల పదార్థములో సన్నని నలుసులుండును. 86

2.ఆమ్లాకర్షణములు. (Eosinophill Leucocyte) ఇందు గుండ్రమైనట్టి కాని, వలువలు గల యట్టి కాని జీవ స్థానములుండును. మూల పదార్థములో మోటుగ నుండు నలుసు లుండును. ఈ నలుసులు ఇయోసిన్ మొదలగు ఆమ్లవర్ణముల నాకర్షించును. (Oxyphill) ఇవి నూటికి 2 మొదలు 4 వరకు నుండును.

3. జీవ స్థానము ఏకముగ నున్న పెద్ద తెల్ల కణములు. (Large Mononuclear Leucocyte) ఇందు పెద్ద జీవ స్థానమును, దాని చుట్టు కొంచెము మూల పదార్థము నుండును. ఇందు నలుసులు అంతగా కాన రావు. ఇవి నూటికి 2 మొదలు 4 వరకుండును.

4. చిన్న తెల్ల కణములు (Lymphocyte) ఇందు గుండ్రని చిన్న జీవ స్థానమును, కొద్ది పాటి మూల పదార్థమును యుండును. ఇందును నలుసులు కాన రావు. ఇవి నూటికి 20 మొదలు 25 వరకు వుండును.

5. ఇవిగాక జీవ స్థానము ఏకముగ గల పెద్ద తెల్ల కణములకును, బహురూప జీవ స్థానము గల తెల్ల కణములకును మధ్యమున కొన్ని తెల్ల కణములు కలవు. వీనికి మధ్యమ తెల్ల కణములు (Transitional Leucocytes) అని పేరు. ఇందు జీవ స్థానము బొబ్బర (అలసంద) గింజల వలె మధ్య వల్లమును రెండు అంచులు లావుగ నుండును. ఇవి క్రమముగ బహురూప జీవ స్థానము గల తెల్ల కణములుగా మారును. 87


పైని చెప్పిన కణములలో ముఖ్యముగ సూక్ష్మ జీవులను పట్టి తినునవి బహురూప జీవ స్థానములు గల తెల్ల కణములు. జీవ స్థానము ఏకముగ గల పెద్ద కణములకును, నెత్తురు లో గాక కండలు, నరములు మొదలగు సంహతుల నడుమ నుండు కొన్ని కణములకు కూడ సూక్ష్మ జీవులను పట్టి తిను శక్తి గలదు. ఇందు కొన్ని యొక చోట నుండక ఎల్లప్పుడు తిరుగు చుండును. కావున వానికి జంగమ కణములని పేరు కలిగెను.

స్థావరకణములు

పైని వివరించినవి కాక తాము నివసించు చోట్లనే కదలక యుండి దొరినినప్పుడెల్ల సూక్ష్మ జీవులను పట్టి తిను శక్తి గల కణములు కొన్ని కలవు. మన పేగుల యందలి ఆమ్లపు పొర యందును గ్రంధుల యందును లోపల వైపున పరచి యుండు అంతశ్చర్మ కణములును, ప్లీహము (Spleen) నందును ఎముకలలోని మూలుగు (Bone Marrow) నందు నుండు కణములును ఒకానొకప్పుడు నరములలోని కణములను, కండల లోని కణములును కూడ సూక్ష్మ జీవులను పట్టి చంపును. ఇవి యన్నియు స్థావరకణములు.

కణవాదము

తిండిపోతు తెల్లకణములు

సూక్ష్మ జీవులను చంపు నీ జంగమ కణములకును స్థావర కణములకును కూడ తిండి పోతు కణములని పేరు. మెచ్ని 88

కాఫ్ అను నతడు మొదట నొక ఈగ యొక్క రక్తము లోని తెల్ల కణ మొకటి సూక్ష్మ జీవుల గ్రుడ్డు నొక దానిని పట్టి తినుట కనిపెట్టెను. పిమ్మట ఇతడు కొన్ని కప్పలకు దొమ్మ వ్యాధి నెక్కించి ఆ దొమ్మ వ్వాధి సూక్ష్మ జీవులను కప్పల లోని తిండి పోతు కణములు తినుట చూచెను. అటు తరువాత నెక్కడ సూక్ష్మ జీవులు ప్రవేశించినను, అక్కడ కెల్ల నీ తిండి పోతు తెల్ల కణములు పరుగు లెత్తుకొని వచ్చు చుండుట నితడు కనిపెట్టెను. చచ్చిన సూక్ష్మ జీవుల శవములును, వాని నుండి పుట్టిన ఏవో కొన్ని మాంస కృత్తు పదార్థములును తెల్ల ఖణములను సూక్ష్మ జీవుల వద్ద కాకర్షించు ననియు మిక్కిలి యుదృతమైన క్రౌర్యముగల సూక్ష్మ జీవుల విషముల యందు తిండి పోతు కణములను దూరముగ తోలు శక్తి గలదనియు కొందరు శోధకులు కని పెట్టి యున్నారు. సూక్ష్మ జీవులేగాక సూక్ష్మ జీవుల గ్రుడ్లను కూడ తిండి పోతు తెల్ల కణములు మ్రింగును. కాని అవి సాధారణముగ జీర్ణము కావు. తెల్ల కణము లీ గ్రుడ్లను మోసికొని పోయి మరి యొక చోట విడిచి నప్పుడు మిక్కిలి తీవ్రముగ పెరుగ నారంబించి వేన వేలయి తిరిగి యక్కడ హాని జేయుటకు ప్రారంబించునని మెచ్ని కాఫు కని పెట్టి యున్నాడు. నెత్తురు లోని తిండి పోతు కణముల సంఖ్యను బట్టి యొకానొక వ్యాధి యందు సూక్ష్మ జీవులు గెలుచునా మన శరీరము గెలుచునా యను విషయము ఎల్లప్పుడును తెలిసి కొన వచ్చుననియు, నీ తిండి పోతు 89

కణములే మనలను సూక్ష్మ జీవుల నుండి కాపాడుట కాధారమనియు మెచ్ని కాఫు యొక్క వాదము. ఈతని వాదమునకు కణవాదమని పేరు.

పైని జెప్పిన ప్రకారము తిండి పోతు తెల్ల కణములు మనకు చేయు నుపకార మొప్పుకొన తగినదే కాని, ఈతని కణ వాదము సంపూర్ణముగా నంగీకరింప తగినది కాదని యిటీవలి వారు నిర్థారణము చేసి యున్నారు. నెత్తురు నుండి తెల్ల కణములను ఎర్ర కణములను అన్నిటిని వడ పోసి తీసి వేయగా మిగిలిన రసమునందు కూడ సూక్ష్మ జీవులను మనము వేసి నప్పుడు అవి చచ్చుననియు., కావున రక్తమునందలి రసమునకు కూడ సూక్ష్మ జీవులను చంపు గుణము గలదనియు నిటీ వలి వారు కని పెట్టి యున్నారు.

ఇట్లు సూక్ష్మ జీవులను చంపు గుణము రక్తమును 55 డిగ్రీల వరకు అనగా మనము చెయ్యి పెట్టలేనంత వేడి వచ్చు నంత వరకు కాచిన యెడల నశించి పోవును. ఇతర మాంస కృత్తుల (Proteids) తో పాటు ఈ పదార్థములను కూడ వడ పోసి తీయ వచ్చును. ఆర బెట్టి పొడి చేయవచ్చును. తిరిగి నీళ్ళలో కలపవచ్చును. ఇట్లు చేసినను వాని శక్తి పోదు. కాని ఈ పదార్థమును విడిగా తీయ వలెనన్న శక్యము కాలేదు. కొద్ది పాటి వేడి గాని వెలుగురు గాని ప్రాణ వాయువు గాని తగిలిన తోడనే దీని శక్తి నశించి పోవును. 90

కావున నీ పదార్థములను విడదీయుటకు గానీ ప్రత్యేకముగ నిలువ చేయుటకు గాని సాధ్యము కాక యున్నది. పైని చెప్పిన తిండి పోతు కణములును రసములోని యేవో పదార్థములును రెండును, సూక్ష్మ జీవులు మన శరీరములో ప్రవేశించి నప్పుడే గాక మన శరీరముతో సంబంధము లేని ఇతర పదార్థమేదయిన మన శరీరములో ప్రవేశించినప్పుడు కూడ పుట్టుచున్నవి. ఒక పిల్లి చర్మము యొక్క లోతట్టున నుండు భాగము లోనికి కోడి గ్రుడ్డు సొనలోని తెల్లని పదార్థమును గానీ, గోదుమ లోని జిగురు పదార్థమును గాని బోలుగ నుండు సూదితో నెక్కిందిన యెడల (Hypodermic Injection) కొద్ది దినములలో నా ప్రదేశము నందు తెల్ల కణములును ద్రవ పదార్థములును అధికమై మనము చొప్పించిన కొత్త ప్రదార్థ మంతను నీరు వలె కరిగి జీర్ణమై పోవును. శస్త్ర వైద్యము చేయునపుడు శరీరము నందలి లోపలి భాగము లందు ఉపయోగించప బడు నారి (Catgut) మొదలగు కుట్టు త్రాళ్ళను కరిగించి జీర్ణము చేయు శక్తి గలవి ఇవియే. మన శరీరములో ప్రవేశించిన ఏ పదార్థము నైనను ద్రవ రూపముగ జేయు గుణము తెల్ల కణముల నుండి యేపుట్టుచున్నదని ఇట్లే తెల్ల కణముల నుండి పుట్టిన పదార్థమలేవో రసమునకు సూక్ష్మ జీవులను చంపు శక్తి గూడ కలిగించు చున్నవనియు నిప్పుడనేక శాస్త్రజ్ఞల యభి ప్రాయము. మన శరీరములో ప్రవేశించిన ఏ పదార్థము తోనైన నెదిరించి, 91.

పోరాడు నట్టియు, హరించి వేయు నట్టియు ఈ తెల్ల కణములకు పరి భుక్కణములు (Phagocytes)అనియు, నీ తెల్ల కణముల నుండి పుట్టి రసములో జేరియుండు సూక్ష్మ జీవులను నాశనము చేయు శక్తి గల యితర పదార్థములకు పరభుక్దాతువులు (Alexins) అనియు పేరు. ఈ పరభుక్కణములును పరభుక్దాతువులును సూక్ష్మ జీవులనే గాక సూక్ష్మ జీవుల నుండి పుట్టు విషములను, తేలు, పాము మొదలగు మన విరోధుల వలన కలిగిన సమస్థ విషములను కూడ విరచి వేసి మనలను కాపాడు చుండును. ఇవియే మనకు గల సహజ రక్షణ శక్తికి మూలాధారములు.

AntuVyadhulu.djvu