అంటువ్యాధులు/ఆరవ ప్రకరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

60

ఆరవ ప్రకరణము

పరాన్నభుక్కులు. (Parasites).

AntuVyadhulu.djvu

ఇతరుల శరీరములలో నివసించుచు తమ పోషకుల యొక్క ఆహారాదుల యందు పాలుగొని జీవించు నొక జాతి జంతువులకు పరాన్న భుక్కులని పేరు. ఇందు కొన్ని తమ పోషకులకే వ్యాధిని పుట్టించును.

ఇవి సూక్ష్మ జీవుల జాతిలోనివి కావు. వానితో పోల్చగా నివి మిక్కిలి పెద్ద జంతువులు. వీని మూలమున కూడ మన దేశమునందు కొన్ని వ్వాధులు వ్వాపించును. అందులో మిక్కిలి తరుచుగా నున్న గజ్జిని బూదాలును పుట్టించు పరాన్న భుక్కులను గూర్చి కొంచెము వివరించెదము.

మగ గజ్జి పురుగుల కంటె ఆడువి రెట్టిపు పెద్దవి. 22 వ పటము చూడుము. వీనికి రెంటికిని ముట్టెల వలెనుండు కాళ్ళు నాలుగు ముందు వైపునను, ముండ్లవలె నుండు కాళ్లు నాలుగు వెనుక వైపునను ఉండును. పురుషాగములు మగదాని వీపుమీదను, స్త్రీయంగములు ఆడుదాని పొట్ట మీదను నుండును. మగది చర్మము పై తట్టున తిరుగులాడు చుండును. అడుది లోలోపలికి దొలుచుకొని పోవుచు తాను బోవు మార్గమున దినమున కొక గ్రుడ్డు పెట్టుకొను చుండును. 61

పరాన్నభుక్కులు
22. వ.పటము.
గజ్జి పురుగు ఆడది


గజ్జిపురుగు మగది 200 రెట్లు పెద్దది.గజ్జి పురుగు ఆడుది: 200 రెట్లు పెద్దది. 62

23.వ.పటము.
బూద కాలు కలిగించు పురుగులు


మగ. ............................................ ఆడు.

బూదకాలు కలిగించు పురుగులు

వాని నిజమైన కొలతలతో జూప బడినవి. ఇవి మన నెత్తురు కాలువల కంటె అల్పమగు రసపు కాలువలో (Ltnoghatuc Vesseks ) తిరుగు లాడు చుండును. ఇవి గజ్జలు, చంకలు, మొదలగు చోట్ల నుండు బిళ్ళలలో దూరి యొకా నొకప్పుడీ కాలువల కడ్డు పడును. అంత వాని క్రింది భాగము నందలి రసమంతయు కడ్డు పడును. అంతట వాని క్రింది భాగౌనందలి రస మంతయు నిలిచి పోయి వాపుగ నేర్పడి క్రమ క్రమముగ లావెక్కును.

24 పటము.
బూదకాలు కలిగించు పురుగు పిల్లలుపై పటములోని పురుగుల పిల్లలు. 63

ఇవి రాత్రుల యందు రక్తములో తిరుగు చుండును. వీని మూలమున అప్పుడప్పుడు జ్వరమును, ఏనుగు కాలువలే వాపును కలుగును. ఇట్టి వాపు కాళ్ళు, చేతులు, చన్నులు, స్త్రీ పురుషాంగములు వీనిలో నెక్కడయిన గలుగ వచ్చును. ఈ పిల్లలు దోమలు త్రాగు రక్తముతో వాని కడుపులోనికి పోయి, అక్కడ పెరిగి పెద్దవై తిరిగి దోమ కాటు మూలమున గాని, దోమలు చచ్చిపడి యున్న నీటిని త్రాగుట వలన గాని క్రొత్త వారల నెత్తురులో జేరును.

AntuVyadhulu.djvu