స్వర్గారోహణ పర్వము - అధ్యాయము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్వర్గారోహణ పర్వము - అధ్యాయము 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]

నేహ పశ్యామి విబుధా రాధేయమ అమితౌజసమ

భరాతరౌ చ మహాత్మానౌ యుధామన్యూత్తమౌజసౌ

2 జుహువుర యే శరీరాణి రణవహ్నౌ మహారదాః

రాజానొ రాజపుత్రాశ చ యే మథర్దే హతా రణే

3 కవ తే మహారదాః సర్వే శార్థూలసమవిక్రమాః

తైర అప్య అయం జితొ లొకః కచ చిత పురుషసత్తమైః

4 యథి లొకాన ఇమాన పరాప్తాస తే చ సర్వే మహారదాః

సదితం విత్తహి మాం థేవాః సహితం తైర మహాత్మభిః

5 కచ చిన న తైర అవాప్తొ ఽయం నృపైర లొకొ ఽకషయః శుభః

న తైర అహం వినా వత్స్యే జఞాతిభిర భరాతృభిస తదా

6 మాతుర హి వచనం శరుత్వా తథా సలిలకర్మణి

కర్ణస్య కరియతాం తొయమ ఇతి తప్యామి తేన వై

7 ఇథం చ పరితప్యామి పునః పునర అహం సురాః

యన మాతుః సథృశౌ పాథౌ తస్యాహమ అమితౌజసః

8 థృష్ట్వైవ తం నానుగతః కర్ణం పరబలార్థనమ

న హయ అస్మాన కర్ణ సహితాఞ జయేచ ఛక్రొ ఽపి సంయుగే

9 తమ అహం యత్ర తత్రస్దం థరష్టుమ ఇచ్ఛామి సూర్యజమ

అవిజ్ఞాతొ మయా యొ ఽసౌ ఘాతితః సవ్యసాచినా

10 భీమం చ భీమవిక్రాన్తం పరాణేభ్యొ ఽపి పరియం మమ

అర్జునం చేన్థ్ర సంకాశం యమౌ తౌ చ యమొపమౌ

11 థరష్టుమ ఇచ్ఛామి తాం చాహం పాఞ్చాలీం ధర్మచారిణీమ

న చేహ సదాతుమ ఇచ్ఛామి సత్యమ ఏతథ బరవీమి వః

12 కిం మే భరాతృవిహీనస్య సవర్గేణ సురసత్తమాః

యత్ర తే స మమ సవర్గొ నాయం సవర్గొ మతొ మమ

13 [థేవాహ]

యథి వై తత్ర తే శరథ్ధా గమ్యతాం పుత్ర మాచిరమ

పరియే హి తవ వర్తామొ థేవరాజస్య శాసనాత

14 [వై]

ఇత్య ఉక్త్వా తం తతొ థేవా థేవథూతమ ఉపాథిశమ

యుధిష్ఠిరస్య సుహృథొ థర్శయేతి పరంతప

15 తతః కున్తీసుతొ రాజా థేవథూతశ చ జగ్మతుః

సహితౌ రాజశార్థూల యత్ర తే పురుషర్షభాః

16 అగ్రతొ థేవథూతస తు యయౌ రాజా చ పృష్ఠతః

పన్దానమ అశుభం థుర్గం సేవితం పాపకర్మభిః

17 తపసా సంవృతం ఘొరం కేశశౌవల శాథ్వలమ

యుక్తం పాపకృతాం గన్ధైర మాంసశొణితకర్థమమ

18 థంశొత్దానం సఝిల్లీకం మక్షికా మశకావృతమ

ఇతశ చేతశ చ కుణపైః సమన్తాత పరివారితమ

19 అస్ది కేశసమాకీర్ణం కృమికీట సమాకులమ

జవలనేన పరథీప్తేన సమన్తాత పరివేష్టితమ

20 అయొ మూఖైశ చ కాకొలైర గృధ్రైశ చ సమభిథ్రుతమ

సూచీముఖైస తదా పరేతైర విన్ధ్యశైలొపమైర వృతమ

21 మేథొ రుధిరయుక్తైశ చ ఛిన్నబాహూరుపాణిభిః

నికృత్తొథర పాథైశ చ తత్ర తత్ర పరవేరితైః

22 స తత కుణప థుర్గన్ధమ అశివం రొమహర్షణమ

జగామ రాజా ధర్మాత్మా మధ్యే బహు విచిన్తయన

23 థథర్శొష్ణొథకైః పూర్ణాం నథీం చాపి సుథుర్గమామ

అసి పత్రవనం చైవ నిశితక్షుర సంవృతమ

24 కరమ్భ వాలుకాస తప్తా ఆయసీశ చ శిలాః పృదక

లొహకుమ్భీశ చ తైలస్య కవాద్యమానాః సమన్తతః

25 కూటశాల్మలికం చాపి థుస్పర్శం తిక్ష్ణ కణ్టకమ

థథర్శ చాపి కౌన్తేయొ యాతనాః పాపకర్మిణామ

26 స తం థుర్గన్ధమ ఆలక్ష్య థేవథూతమ ఉవాచ హ

కియథ అధ్వానమ అస్మాభిర గన్తవ్యమ ఇథమ ఈథృశమ

27 కవ చ తే భరాతరొ మహ్యం తన మమాఖ్యాతుమ అర్హసి

థేశొ ఽయం కశ చ థేవానామ ఏతథ ఇచ్ఛామి వేథితుమ

28 స సంనివవృతే శరుత్వా ధర్మరాజస్య భాషితమ

థేవథూతొ ఽబరవీచ చైనమ ఏతావథ గమనం తవ

29 నివర్తితవ్యం హి మయా తదాస్మ్య ఉక్తొ థివౌకసైః

యథి శరాన్తొ ఽసి రాజేన్థ్ర తవమ అదాగన్తుమ అర్హసి

30 యుధిష్ఠిరస తు నిర్విణ్ణస తేన గన్ధేన మూర్ఛితః

నివర్తనే ధృతమనాః పర్యావర్తత భారత

31 స సంనివృత్తొ ధర్మాత్మా థుఃఖశొకసమన్వితః

శుశ్రావ తత్ర వథతాం థీనా వాచః సమన్తతః

32 భొ భొ ధర్మజ రాజర్షే పుణ్యాభిజన పాణ్డవ

అనుగ్రహార్దమ అస్మాకం తిష్ఠ తావన ముహూర్తకమ

33 ఆయాతి తవయి థుర్ధర్షే వాతి పుణ్యః సమీరణః

తవ గన్ధానుగస తాత యేనాస్మాన సుఖమ ఆగమత

34 తే వయం పార్ద థీర్ఘస్య కాలస్య పురుషర్షభ

సుఖమ ఆసాథయిష్యామస తవాం థృష్ట్వా రాజసత్తమ

35 సంతిష్ఠస్వ మహాబాహొ ముహూర్తమ అపి భారత

తవయి తిష్ఠతి కౌరవ్య యతనాస్మాన న బాధతే

36 ఏవం బహువిధా వాచః కృపణా వేథనావతామ

తస్మిన థేశే స శుశ్రావ సమన్తాథ వథతాం నృప

37 తేషాం తథ వచనం శరుత్వా థయావాన థీనభాషిణామ

అహొ కృచ్ఛ్రమ ఇతి పరాహ తస్దౌ స చ యుధిష్ఠిరః

38 స తా గిరః పురస్తాథ వై శరుతపూర్వాః పునః పునః

గలానానాం థుఃఖితానాం చ నాభ్యజానత పాణ్డవః

39 అబుధ్యమానస తా వాచొ ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః

ఉవాచ కే భవన్తొ వై కిమర్దమ ఇహ తిష్ఠద

40 ఇత్య ఉక్తాస తే తతః సర్వే సమన్తాథ అవభాషిరే

కర్ణొ ఽహం భీమసేనొ ఽహమ అర్జునొ ఽహమ ఇతి పరభొ

41 నకులః సహథేవొ ఽహం ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽహమ ఇత్య ఉత

థరౌపథీ థరౌపథేయాశ చ ఇత్య ఏవం తే విచుక్రుశుః

42 తా వాచః సా తథా శరుత్వా తథ థేశసథృశీర నృప

తతొ విమమృశే రాజా కిం నవ ఇథం థైవకారితమ

43 కిం ను తత కలుషం కర్మకృతమ ఏభిర మహాత్మభిః

కర్ణేన థరౌపథేయైర వా పాఞ్చాల్యా వా సుమధ్యయా

44 య ఇమే పాపగన్ధే ఽసమిన థేశే సన్తి సుథారుణే

న హి జానామి సర్వేషాం థుష్కృతం పుణ్యకర్మణామ

45 కిం కృత్వా ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రొ రాజసుయొధనః

తదా శరియా యుతః పాపః సహ సర్వైః పథానుగైః

46 మహేన్థ్ర ఇవ లక్ష్మీవాన ఆస్తే పరమపూజితః

కస్యేథానీం వికారొ ఽయం యథ ఇమే నరకం గతః

47 సర్వధర్మవిథః శూరాః సత్యాగమ పరాయణాః

కషాత్ర ధర్మపరాః పరాజ్ఞా యజ్వానొ భూరిథక్షిణాః

48 కిం ను సుప్తొ ఽసమి జాగర్మి చేతయానొ న చేతయే

అహొ చిత్తవికారొ ఽయం సయాథ వా మే చిత్తవిభ్రమః

49 ఏవం బహువిధం రాజా విమమర్శ యుధిష్ఠిరః

థుఃఖశొకసమావిష్టశ చిన్తావ్యాకులితేన్థ్రియః

50 కరొధమ ఆహారయచ చైవ తీవ్రం ధర్మసుతొ నృపః

థేవాంశ చ గర్హయామ ఆస ధర్మం చైవ యుధిష్ఠిరః

51 స తీవ్రగన్ధసంతప్తొ థేవథూతమ ఉవాచ హ

గమ్యతాం భథ్ర యేషాం తవం థూతస తేషామ ఉపాన్తికమ

52 న హయ అహం తత్ర యాస్మ్యామి సదితొ ఽసమీతి నివేథ్యతామ

మత సంశ్రయాథ ఇమే థూత సుఖినొ భరాతరొ హి మే

53 ఇత్య ఉక్తః స తథా థూతః పాణ్డుపుత్రేణ ధీమతా

జగామ తత్ర యత్రాస్తే థేవరాజః శతక్రతుః

54 నివేథయామ ఆస చ తథ ధర్మరాజ చికీర్షితమ

యదొక్తం ధర్మపుత్రేణ సర్వమ ఏవ జనాధిప