స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
హతేషు సర్వసైన్యేషు ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
శుశ్రువే పితరం వృథ్ధం నిర్యాతం గజసాహ్వయాత
2 సొ ఽభయయాత పుత్రశొకార్తః పుత్రశొకపరిప్లుతమ
శొచమానొ మహారాజ భరాతృభిః సహితస తథా
3 అన్వీయమానొ వీరేణ థాశార్హేణ మహాత్మనా
యుయుధానేన చ తదా తదైవ చ యుయుత్సునా
4 తమ అన్వగాత సుథుఃఖార్తా థరౌపథీ శొకకర్శితా
సహ పాఞ్చాల యొషిథ్భిర యాస తత్రాసన సమాగతాః
5 స గఙ్గామ అను వృన్థాని సత్రీణాం భరతసత్తమ
కురరీణామ ఇవార్తానాం కరొశన్తీనాం థథర్శ హ
6 తాభిః పరివృతొ రాజా రుథతీభిః సహస్రశః
ఊర్ధ్వబాహుభిర ఆర్తాభిర బరువతీభిః పరియాప్రియే
7 కవ ను ధర్మజ్ఞతా రాజ్ఞః కవ ను సాథ్య నృశంసతా
యథావధీత పితౄన భరాతౄన గురూన పుత్రాన సఖీన అపి
8 ఘాతయిత్వా కదం థరొణం భీష్మం చాపి పితామహమ
మనస తే ఽభూన మహాబాహొ హత్వా చాపి జయథ్రదమ
9 కిం ను రాజ్యేన తే కార్యం పితౄన భరాతౄన అపశ్యతః
అభిమన్యుం చ థుర్ధర్షం థరౌపథేయాంశ చ భారత
10 అతీత్య తా మహాబాహుః కరొశన్తీః కురరీర ఇవ
వవన్థే పితరం జయేష్ఠం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
11 తతొ ఽభివాథ్య పితరం ధర్మేణామిత్రకర్శనాః
నయవేథయన్త నామాని పాణ్డవాస తే ఽపి సర్వశః
12 తమ ఆత్మజాన్త కరణం పితా పుత్రవధార్థితః
అప్రీయమాణః శొకార్తః పాణ్డవం పరిషస్వజే
13 ధర్మరాజం పరిష్వజ్య సాన్త్వయిత్వా చ భారత
థుష్టాత్మా భీమమ అన్వైచ్ఛథ థిధక్షుర ఇవ పావకః
14 స కొపపావకస తస్య శొకవాయుసమీరితః
భీమసేన మయం థావం థిధక్షుర ఇవ థృశ్యతే
15 తస్య సంకల్పమ ఆజ్ఞాయ భీమం పరత్యశుభం హరిః
భీమమ ఆక్షిప్య పాణిభ్యాం పరథథౌ భీమమ ఆయసమ
16 పరాగ ఏవ తు మహాబుథ్ధిర బుథ్ధ్వా తస్యేఙ్గిరం హరిః
సంవిధానం మహాప్రాజ్ఞస తత్ర చక్రే జనార్థనః
17 తం తు గృహ్యైవ పాణిభ్యాం భీమసేనమ అయస్మయమ
బభఞ్జ బలవాన రాజా మన్యమానొ వృకొథరమ
18 నాగాయుత బలప్రాణః స రాజా భీమమ ఆయసమ
భఙ్క్త్వా విమదితొరస్కః సుస్రావ రుధిరం ముఖాత
19 తతః పపాత మేథిన్యాం తదైవ రుధిరొక్షితః
పరపుష్పితాగ్ర శిఖరః పారిజాత ఇవ థరుమః
20 పర్యగృహ్ణత తం విథ్వాన సూతొ గావల్గణిస తథా
మైవమ ఇత్య అబ్రవీచ చైనం శమయన సాన్త్వయన్న ఇవ
21 స తు కొపం సముత్సృజ్య గతమన్యుర మహామనాః
హాహా భీమేతి చుక్రొశ భూయః శొకసమన్వితః
22 తం విథిత్వా గతక్రొధం భీమసేనవధార్థితమ
వాసుథేవొ వరః పుంసామ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
23 మా శుచొ ధృతరాష్ట్ర తవం నైష భీమస తవయా హతః
ఆయసీ పరతిమా హయ ఏషా తవయా రాజన నిపాతితా
24 తవాం కరొధవశమ ఆపన్నం విథిత్వా భరతర్షభ
మయాపకృష్టః కౌన్తేయొ మృత్యొర థంష్ట్రాన్తరం గతః
25 న హి తే రాజశార్థూల బలే తుల్యొ ఽసతి కశ చన
కః సహేత మహాబాహొ బాహ్వొర నిగ్రహణం నరః
26 యదాన్తకమ అనుప్రాప్య జీవన కశ చిన న ముచ్యతే
ఏవం బాహ్వన్తరం పరాప్య తవ జీవేన న కశ చన
27 తస్మాత పుత్రేణ యా సా తే పరతిమా కారితాయసీ
భీమస్య సేయం కౌరవ్య తవైవొపహృతా మయా
28 పుత్రశొకాభిసంతాపాథ ధర్మాథ అపహృతం మనః
తవ రాజేన్థ్ర తేన తవం భీమసేనం జిఘాంససి
29 న చ తే తత్క్షమం రాజన హన్యాస తవం యథ వృకొథరమ
న హి పుత్రా మహారాజ జీవేయుస తే కదం చన
30 తస్మాథ యత్కృతమ అస్మాభిర మన్యమానైః కషమం పరతి
అనుమన్యస్వ తత సర్వం మా చ శొకే మనః కృదాః