స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తత ఏనమ ఉపాతిష్ఠఞ శౌచార్దం పరిచారకాః
కృతశౌచం పునశ చైనం పరొవాచ మధుసూథనః
2 రాజన్న అధీతా వేథాస తే శాస్త్రాణి వివిధాని చ
శరుతాని చ పురాణాని రాజధర్మాశ చ కేవలాః
3 ఏవం విథ్వాన మహాప్రాజ్ఞ నాకార్షీర వచనం తథా
పాణ్డవాన అధికాఞ జానబలే శౌర్యే చ కౌరవ
4 రాజా హి యః సదిరప్రజ్ఞః సవయం థొషాన అవేక్షతే
థేశకాలవిభాగం చ పరం శరేయః స విన్థతి
5 ఉచ్యమానం చ యః శరేయొ గృహ్ణీతే నొ హితాహితే
ఆపథం సమనుప్రాప్య స శొచత్య అనయే సదితః
6 తతొ ఽనయవృత్తమ ఆత్మానం సమవేక్షస్వ భారత
రాజంస తవం హయ అవిధేయాత్మా థుర్యొధన వశే సదితః
7 ఆత్మాపరాధాథ ఆయస్తస తత కిం భీమం జిఘాంససి
తస్మాత సంయచ్ఛ కొపం తవం సవమ అనుస్మృత్య థుష్కృతమ
8 యస తు తాం సపర్ధయా కషుథ్రః పాఞ్చాలీమ ఆనయత సభామ
స హతొ భీమసేనేన వైరం పరతిచికీర్షతా
9 ఆత్మనొ ఽతిక్రమం పశ్య పుత్రస్య చ థురాత్మనః
యథ అనాగసి పాణ్డూనాం పరిత్యాగః పరంతప
10 ఏవమ ఉక్తః స కృష్ణేన సర్వం సత్యం జనాధిప
ఉవాచ థేవకీపుత్రం ధృతరాష్ట్రొ మహీపతిః
11 ఏవమ ఏతన మహాబాహొ యదా వథసి మాధవ
పుత్రస్నేహస తు ధర్మాత్మన ధైర్యాన మాం సమచాలయత
12 థిష్ట్యా తు పురుషవ్యాఘ్రొ బలవాన సత్యవిక్రమః
తవథ గుప్తొ నాగమత కృష్ణ భీమొ బాహ్వన్తరం మమ
13 ఇథానీం తవ అహమ ఏకాగ్రొ గతమన్యుర గతజ్వరః
మధ్యమం పాణ్డవం వీరం సప్రష్టుమ ఇచ్ఛామి కేశవ
14 హతేషు పార్దివేన్థ్రేషు పుత్రేషు నిహతేషు చ
పాణ్డుపుత్రేషు మే శర్మ పరీతిశ చాప్య అవతిష్ఠతే
15 తతః స భీమం చ ధనంజయం చ; మాథ్ర్యాశ చ పుత్రౌ పురుషప్రవీరౌ
పస్పర్శ గాత్రైః పరరుథన సుగాత్రాన; ఆశ్వాస్య కల్యాణమ ఉవాచ చైనాన