సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

స ఏవం చిన్తయిత్వా తు థరొణపుత్రొ విశాం పతే

అవతీర్య రదొపస్దాథ థధ్యౌ సంప్రయతః సదితః

2 [థ]

ఉగ్రం సదాణుం శివం రుథ్రం శర్వమ ఈశానమ ఈశ్వరమ

గిరిశం వరథం థేవం భవం భావనమ అవ్యయమ

3 శితికణ్ఠమ అజం శక్రం కరదం కరతుహరం హరమ

విశ్వరూపం విరూపాక్షం బహురూపమ ఉమాపతిమ

4 శమశానవాసినం థృప్తం మహాగణపతిం పరభుమ

5 మనసాప్య అసుచిన్త్యేన థుష్కరేణాల్ప చేతసా

సొ ఽహమ ఆత్మొపహారేణ యక్ష్యే తరిపురఘాతినమ

6 సతుతం సతుత్యం సతూయమానమ అమొఘం చర్మ వాససమ

విలొహితం నీలకణ్ఠమ అపృక్దం థుర్నివారణమ

7 శుక్రం విశ్వసృజం బరహ్మ బరహ్మచారిణమ ఏవ చ

వరతవన్తం తపొనిత్యమ అనన్తం తపతాం గతిమ

8 బహురూపం గణాధ్యక్షం తయక్షం పారిషథ పరియమ

గణాధ్యక్షేక్షిత ముఖం గౌరీ హృథయబల్లభమ

9 కుమార పితరం పిఙ్గం గొవృషొత్తమ వాహనమ

తను వాససమ అత్యుగ్రమ ఉమా భూషణతత్పరమ

10 పరం పరేభ్యః పరమం పరం యస్మాన న విథ్యతే

ఇష్వస్త్రొత్తమభర్తారం థిగ అన్తం చైవ థక్షిణమ

11 హిరణ్యకవచం థేవం చన్థ్ర మౌలివిభూషితమ

పరపథ్యే శరణం థేవం పరమేణ సమాధినా

12 ఇమాం చాప్య ఆపథం ఘొరాం తరామ్య అథ్య సుథుస్తరామ

సర్వభూతొపహారేణ యక్ష్యే ఽహం శుచినా శుచిమ

13 ఇతి తస్య వయవసితం జఞాత్వా తయాగాత్మకం మనః

పురస్తాత కాఞ్చనీ వేథిః పరాథురాసీన మహాత్మనః

14 తస్యాం వేథ్యాం తథా రాజంశ చిత్రభానుర అజాయత

థయాం థిశొ విథిశః ఖం చ జవాలాభిర అభిపూరయన

15 థీప్తాస్య నయనాశ చాత్ర నైకపాథశిరొ భుజాః

థవిపశైలప్రతీకాశాః పరాథురాసన మహాననాః

16 శవవరాహొష్ట్ర రూపాశ చ హయగొమాయు గొముఖాః

ఋక్షమార్జార వథనా వయాఘ్రథ్వీపిముఖాస తదా

17 కాకవక్త్రాః పలవ ముఖాః శుకవక్త్రాస తదైవ చ

మహాజగర వక్త్రాశ చ హంసవక్త్రాః సితప్రభాః

18 థార్వాఘాట ముఖాశ చైవ చాష వక్త్రాశ చ భారత

కూర్మనక్రముఖాశ చైవ శిశుమార ముఖాస తదా

19 మహామకర వక్త్రాశ చ తిమివక్త్రాస తదైవ చ

హరి వక్త్రాః కరౌఞ్చముఖాః కపొతేభ ముఖాస తదా

20 పారావత ముఖాశ చైవ మథ్గువక్త్రాస తదైవ చ

పాణికర్ణాః సహస్రాక్షాస తదైవ చ శతొథరాః

21 నిర్మాంసాః కొక వత్రాశ చ శయేనవక్త్రాశ చ భారత

తదైవాశిరసొ రాజన్న ఋక్షవత్రాశ చ భీషణాః

22 పరథీప్తనేత్రజిహ్వాశ చ జవాలా వక్త్రాస తదైవ చ

మేషవక్త్రాస తదైవాన్యే తహా ఛాగ ముఖా నృప

23 శఙ్ఖాభాః శఙ్ఖవక్త్రాశ చ శఙ్ఖకర్ణాస తదైవ చ

శఙ్ఖమాలా పరికరాః శఙ్ఖధ్వని సమస్వనాః

24 జటాధరాః పఞ్చ శిఖాస తదా ముణ్డాః కృశొథరాః

చతుర్థంష్ట్రాశ చతుర్జిహ్వాః శఙ్కుకర్ణాః కిరీటినః

25 మౌలీ ధరాశ చ రాజేన్థ్ర తదాకుఞ్చిత మూర్ధజాః

ఉష్ణీషిణొ ముకుటినశ చారు వక్త్రాః సవలంకృతాః

26 పథ్మొత్పలాపీడ ధరాస తదా కుముథధారిణః

మాహాత్మ్యేన చ సంయుక్తాః శతశొ ఽద సహస్రశః

27 శతఘ్నీ చక్రహస్తాశ చ తదా ముసలపాణయః

భుశుణ్డీ పాశహస్తాశ చ గథాహస్తాశ చ భారత

28 పృష్ఠేషు బథ్ధొషుధయశ చిత్రబాణా రణొత్కటాః

సధ్వజాః సపతాకాశ చ సఘణ్టాః సపరశ్వధాః

29 మహాపాశొథ్యత కరాస తదా లగుడ పాణయః

సదూణా హస్తాః ఖడ్గహస్తాః సర్పొచ్ఛ్రితకిరీటినః

మహాసర్పాఙ్గథ ధరాశ చిత్రాభరణ ధారిణః

30 రజొధ్వస్తాః పఙ్కథిగ్ధాః సర్వే శుక్లామ్బర సరజః

నీలాఙ్గాః కమలాఙ్గాశ చ ముణ్డవక్త్రాస తదైవ చ

31 భేరీశఙ్ఖమృథఙ్గాంస తే ఝర్ఝరానక గొముఖాన

అవాథయన పారిషథాః పరహృష్టాః కనకప్రభాః

32 గాయమానాస తదైవాన్యే నృత్యమానాస తదాపరే

లఙ్ఘయన్తః పలవన్తశ చ వల్గన్తశ చ మహాబలాః

33 ధావన్తొ జవనాశ చణ్డాః పవనొథ్ధూత మూర్ధజాః

మత్తా ఇవ మహానాగా వినథన్తొ ముహుర ముహుః

34 సుభీమా ఘొరరూపాశ చ శూలపట్టిశపాణయః

నానా విరాగ వసనాశ చిత్రమాల్యానులేపనాః

35 రత్నచిత్రాఙ్గథ ధరాః సముథ్యతకరాస తదా

హన్తారొ థవిషతాం శూరాః పరసహ్యాసహ్య విక్రమాః

36 పాతారొ ఽసృగ వసాథ్యానాం మాంసాన్త్ర కృతభొజనాః

చూడాలాః కర్ణికాలాశ చ పరకృశాః పిఠరొథరాః

37 అతిహ్రస్వాతిథీర్ఘాశ చ పరబలాశ చాతిభైరవాః

వికటాః కాలలమ్బౌష్ఠా బృహచ ఛేఫాస్ది పిణ్డికాః

38 మహార్హనానా ముకుటా ముణ్డాశ చ జటిలాః పరే

సార్కేన్థు గరహనక్షత్రాం థయాం కుర్యుర యే మహీతలే

39 ఉత్సహేరంశ చ యే హన్తుం భూతగ్రామం చతుర్విధమ

యే చ వీతభయా నిత్యం హరస్య భరుకుటీ భటాః

40 కామకార కరాః సిథ్ధాస తరైలొక్యస్యేశ్వరేశ్వరాః

నిత్యానన్థ పరముథితా వాగ ఈశా వీతమత్సరాః

41 పరాప్యాష్ట గుణమ ఐశ్వర్యం యే న యాన్తి చ విస్మయమ

యేషాం విస్మయతే నిత్యం భగవాన కర్మభిర హరః

42 మనొవాక కర్మభిర భక్తైర నిత్యమ ఆరాధితశ చ యైః

మనొవాక కర్మభిర భక్తాన పాతి పుత్రాన ఇవౌరసాన

43 పిబన్తొ ఽసృగ వసాస తవ అన్యే కరుథ్ధా బరహ్మ థవిషాం సథా

చతువింశాత్మకం సొమం యే పిబన్తి చ నిత్యథా

44 శరుతేన బరహ్మచర్యేణ తపసా చ థమేన చ

యే సమారాధ్య శూలాఙ్కం భవ సాయుజ్యమ ఆగతాః

45 యైర ఆత్మభూతైర భగవాన పార్వత్యా చ మహేశ్వరః

సహ భూతగణాన భుఙ్క్తే భూతభవ్య భవత పరభుః

46 నానా విచిత్రహసిత కష్వేడితొత్క్రుష్ట గర్జితైః

సంనాథయన్తస తే విశ్వమ అశ్వత్దామానమ అభ్యయుః

47 సంస్తువన్తొ మహాథేవం భాః కుర్వాణాః సువర్చసః

వివర్ధయిషవొ థరౌణేర మహిమానం మహాత్మనః

48 జిజ్ఞాసమానాస తత తేజః సౌప్తికం చ థిథృక్షవః

భీమొగ్రపరిఘాలాతశూలపట్టిశపాణయః

ఘొరరూపాః సమాజగ్ముర భూతసంఘాః సమన్తతః

49 జనయేయుర భయం యే సమ తరైలొక్యస్యాపి థర్శనాత

తాన పరేక్షమాణొ ఽపి వయదాం న చకార మహాబలః

50 అద థరౌణిర ధనుష్పాణిర బథ్ధగొధాఙ్గులి తరవాన

సవయమ ఏవాత్మనాత్మానమ ఉపహారమ ఉపాహరత

51 ధనూంషి సమిధస తత్ర పవిత్రాణి శితాః శరాః

హవిర ఆత్మవతశ చాత్మా తస్మిన భారత కర్మణి

52 తతః సౌమ్యేన మన్త్రేణ థరొణపుత్రః పరతాపవాన

ఉపహారం మహామన్యుర అదాత్మానమ ఉపాహరత

53 తం రుథ్రం రౌథ్రకర్మాణం రౌథ్రైః కర్మభిర అచ్యుతమ

అభిష్టుత్య మహాత్మానమ ఇత్య ఉవాచ కృతాజ్ఞ్జలిః

54 ఇమమ ఆత్మానమ అథ్యాహం జాతమ ఆఙ్గిరసే కులే

అగ్నౌ జుహొమి భగవన పరతిగృహ్ణీష్వ మాం బలిమ

55 భవథ్భక్త్యా మహాథేవ పరమేణ సమాధినా

అస్యామ ఆపథి విశ్వాత్నన్న ఉపాకుర్మి తవాగ్రతః

56 తవయి సర్వాణి భూతాని సర్వభూతేషు చాసి వై

గుణానాం హి పరధానానామ ఏకత్వం తవయి తిష్ఠతి

57 సర్వభూతాశయవిభొ హవిర భూతమ ఉపస్దితమ

పరతిగృహాణ మాం థేవయథ్య అశక్యాః పరే మయా

58 ఇత్య ఉక్త్వా థరౌణిర ఆస్దాయ తాం వేథీం థీప్తపావకామ

సంత్యక్తాత్మా సమారుహ్య కృష్ణవర్త్మన్య ఉపావిశత

59 తమ ఊర్ధ్వబాహుం నిశ్చేష్టం థృష్ట్వా హవిర ఉపస్దితమ

అబ్రవీథ భగవాన సాక్షాన మహాథేవొ హసన్న ఇవ

60 సత్యశౌచార్జవ తయాగైస తపసా నియమేన చ

కషాన్త్యా భక్త్యా చ ధృత్యా చ బుథ్ధ్యా చ వచసా తదా

61 యదావథ అహమ ఆరాథ్ధః కృష్ణేనాక్లిష్టకర్మణా

తస్మాథ ఇష్టతమః కృష్ణాథ అన్యొ మమ న విథ్యతే

62 కుర్వతా తస్య సంమానం తవాం చ జిజ్ఞాసతా మయా

పాఞ్చాలాః సహసా గుప్తా మాయాశ చ బహుశః కృతాః

63 కృతస తస్యైష సంమానః పాఞ్చాలాన రక్షతా మయా

అభిభూతాస తు కాలేన నైషామ అథ్యాస్తి జీవితమ

64 ఏవమ ఉక్త్వా మహేష్వాసం భగవాన ఆత్మనస తనుమ

ఆవివేశ థథౌ చాస్మై విమలం ఖడ్గమ ఉత్తమమ

65 అదావిష్టొ భగవతా భూయొ జజ్వాల తేజసా

వర్ష్మవాంశ చాభవథ యుథ్ధే థేవ సృష్టేన తేజసా

66 తమ అథృశ్యాని భూతాని రక్షాంసి చ సమాథ్రవన

అభితః శత్రుశిబిరం యాన్తం సాక్షాథ ఇవేశ్వరమ