సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]

థవారథేశే తతొ థరౌణిమ అవస్దితమ అవేక్ష్య తౌ

అకుర్వతాం భొజకృపౌ కిం సంజయ వథస్వ మే

2 [స]

కృతవర్మాణమ ఆమన్త్ర్య కృపం చ స మహారదమ

థరౌణిర మన్యుపరీతాత్మా శిబిర థవారమ ఆసథత

3 తత్ర భూతం మహాకాయం చన్థ్రార్కసథృశథ్యుతిమ

సొ ఽపశ్యథ థవారమ ఆవృత్య తిష్ఠన్తం లొమహర్షణమ

4 వసానం చర్మవైయాఘ్రం మహారుధిరవిస్రవమ

కృష్ణాజినొత్తరాసఙ్గం నాగయజ్ఞొపవీతినమ

5 బాహుభిః సవాయతైః పీనైర నానాప్రహరణొథ్యతైః

బథ్ధాఙ్గథ మహాసర్పం జవాలామాలా కులాననమ

6 థంష్ట్రాకరాల వథనం వయాథితాస్యం భయావహమ

నయనానాం సహస్రైశ చ విచిత్రైర అభిభూషితమ

7 నైవ తస్య వపుః శక్యం పరవక్తుం వేష ఏవ వా

సర్వదా తు తథ ఆలక్ష్య సఫుటేయుర అపి పర్వతాః

8 తస్యాస్యాన నాసికాభ్యాం చ శరవణాభ్యాం చ సర్వశః

తేభ్యశ చాక్షి సహస్రేభ్యః పరాథురాసన మహార్చిషః

9 తదా తేజొ మరీచిభ్యః శఙ్ఖచక్రగథాధరాః

పరాథురాసన హృషీకేశాః శతశొ ఽద సహస్రశః

10 తథ అత్యథ్భుతమ ఆలొక్య భూతం లొకభయంకరమ

థరౌణిర అవ్యదితొ థివ్యైర అస్త్రవర్షైర అవాకిరత

11 థరౌణిముక్తాఞ శరాంస తాంస తు తథ భూతం మహథ అగ్రసత

ఉథధేర ఇవ వార్యొఘాన పావకొ వడవాముఖః

12 అశ్వత్దామా తు సంప్రేక్ష్య తాఞ శరౌఘాన నిరర్దకాన

రదశక్తిం ముమొచాస్మై థీప్తామ అగ్నిశిఖామ ఇవ

13 సా తథాహత్య థీప్తాగ్రా రదశక్తిర అశీర్యత

యుగాన్తే సూర్యమ ఆహత్య మహొక్లేవ థివశ చయుతా

14 అద హేమత్సరుం థివ్యం ఖడ్గమ ఆకాశవర్చసమ

కొశాత సముథ్బబర్హాశు బిలాథ థీప్తమ ఇవొరగమ

15 తతః ఖడ్గవరం ధీమాన భూతాయ పరాహిణొత తథా

స తథాసాథ్య భూతం వై విలయం తూలవథ యయౌ

16 తతః స కుపితొ థరౌణిర ఇన్థ్రకేతునిభాం గథామ

జవలన్తీం పరాహిణొత తస్మై భూతం తామ అపి చాగ్రసత

17 తతః సర్వాయుధాభావే వీక్షమాణస తతస తతః

అపశ్యత కృతమ ఆకాశమ అనాకాశం జనార్థనైః

18 తథ అథ్భుతతమం థృష్ట్వా థరొణపుత్రొ నిరాయుధః

అబ్రవీథ అభిసంతప్తః కృప వాక్యమ అనుస్మరన

19 బరువతామ అప్రియం పద్యం సుహృథాం న శృణొతి యః

స శొచత్య ఆపథం పరాప్య యదాహమ అతివర్త్య తౌ

20 శాస్త్రథృష్టాన అవధ్యాన యః సమతీత్య జిఘాంసతి

స పదః పరచ్యుతొ ధర్మ్యాత కుపదం పరతిపథ్యతే

21 గొబ్రాహ్మణ నృప సత్రీషు సఖ్యుర మాతుర గురొస తదా

వృథ్ధబాల జడాన్ధేషు సుప్త భీతొత్దితేషు చ

22 మత్తొన్మత్త పరమత్తేషు న శస్త్రాణ్య ఉపధారయేత

ఇత్య ఏవం గురుభిః పూర్వమ ఉపథిష్టం నృణాం సథా

23 సొ ఽహమ ఉత్క్రమ్య పన్దానం శాస్త్రథృష్టం సనాతనమ

అమార్గేణైవమ ఆరభ్య ఘొరామ ఆపథమ ఆగతః

24 తాం చాపథం ఘొరతరాం పరవథన్తి మనీషిణః

యథ ఉథ్యమ్య మహత కృత్యం భయాథ అపి నివర్తతే

25 అశక్యం చైవ కః కర్తుం శక్తః శక్తిబలాథ ఇహ

న హి థైవాథ గరీయొ వై మానుషం కర్మ కద్యతే

26 మానుషం కుర్వతః కర్మ యథి థైవాన న సిధ్యతి

స పదః పరచ్యుతొ ధర్మ్యాథ విపథం పరతిపథ్యతే

27 పరతిఘాతం హయ అవిజ్ఞాతం పరవథన్తి మనీషిణః

యథ ఆరభ్య కరియాం కాం చిథ భయాథ ఇహ నివర్తతే

28 తథ ఇథం థుష్ప్రణీతేన భయం మాం సముపస్దితమ

న హి థరొణ సుతః సంఖ్యే నివర్తేత కదం చన

29 ఇథం చ సుమహథ భూతం థైవథణ్డమ ఇవొథ్యతమ

న చైతథ అభిజానామి చిన్తయన్న అపి సర్వదా

30 ధరువం యేయమ అధర్మే మే పరవృత్తా కలుషా మతిః

తస్యాః ఫలమ ఇథం ఘొరం పరతిఘాతాయ థృశ్యతే

31 తథ ఇథం థైవవిహితం మమ సంఖ్యే నివర్తనమ

నాన్యత్ర థైవాథ ఉథ్యన్తుమ ఇహ శక్యం కదం చన

32 సొ ఽహమ అథ్య మహాథేవం పరపథ్యే శరణం పరభుమ

థైవథణ్డమ ఇమం ఘొరం స హి మే నాశయిష్యతి

33 కపర్థినం పరపథ్యాద థేవథేవమ ఉమాపతిమ

కపాలమాలినం రుథ్రం భగ నేత్రహరం హరమ

34 స హి థేవొ ఽతయగాథ థేవాంస తపసా విక్రమేణ చ

తస్మాచ ఛరణమ అభ్యేష్యే గిరిశం శూలపాణినమ