సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కృప]

థిష్ట్యా తే పరతికర్తవ్యే మతిర జాతేయమ అచ్యుత

న తవా వారయితుం శక్తొ వజ్రపాణిర అపి సవయమ

2 అనుయాస్యావహే తవాం తు పరభాతే సహితావ ఉభౌ

అథ్య రాత్రౌ విశ్రమస్వ విముక్తకవచధ్వజః

3 అహం తవామ అనుయాస్మ్యామి కృతవర్మా చ సాత్వతహ

పరాన అభిముఖం యాన్తం రదావ ఆస్దాయ థంశితౌ

4 ఆవాభ్యాం సహితః శత్రూఞ శవొ ఽసి హన్తా సమాగమే

విక్రమ్య రదినాం శరేష్ఠ పాఞ్చాలాన సపథానుగాన

5 శక్తస తవమ అసి విక్రాన్తుం విశ్రమస్వ నిశామ ఇమామ

చిరం తే జాగ్రతస తాత సవప తావన నిశామ ఇమామ

6 విశ్రాన్తశ చ వినిథ్రశ చ సవస్దచిత్తశ చ మానథ

సమేత్య సమరే శత్రూన వధిష్యసి న సంశయః

7 న హి తవా రదినాం శరేష్ఠ పరగృహీతవయాయుధమ

జేతుమ ఉత్సహతే కశ చిథ అపి థేవేషు పావకిః

8 కృపేణ సహితం యాన్తం యుక్తం చ కృతవర్మణా

కొ థరౌణిం యుధి సంరబ్ధం యొధయేథ అపి థేవరాట

9 తే వయం పరివిశ్రాన్తా వినిథ్రా విగతజ్వరాః

పరభాతాయాం రజన్యాం వై నిహనిష్యామ శాత్రవాన

10 తవ హయ అస్త్రాణి థివ్యాని మమ చైవ న సంశయః

సాత్వతొ ఽపి మహేష్వాసొ నిత్యం యుథ్ధేషు కొవిథః

11 తే వయం సహితాస తాత సర్వాఞ శత్రూన సమాగతాన

పరసహ్య సమరే హత్వా పరీతిం పరాప్స్యామ పుష్కలామ

విశ్రమస్వ తవమ అవ్యగ్రః సవప చేమాం నిశాం సుఖమ

12 అహం చ కృతవర్మా చ పరయాన్తం తవాం నరొత్తమ

అనుయాస్యావ సహితౌ ధన్వినౌ పరతాపినౌ

రదినం తవరయా యాన్తం రదావ ఆస్దాయ థంశితౌ

13 స గత్వా శిబిరం తేషాం నామ విశ్రావ్య చాహవే

తతః కర్తాసి శత్రూణాం యుధ్యతాం కథనం మహత

14 కృత్వా చ కథనం తేషాం పరభాతే విమలే ఽహని

విహరస్వ యదా శక్రః సూథయిత్వా మహాసురాన

15 తవం హి శక్తొ రణే జేతుం పాఞ్చాలానాం వరూదినీమ

థైత్య సేనామ ఇవ కరుథ్ధః సర్వథానవ సూథనః

16 మయా తవాం సహితం సంఖ్యే గుప్తం చ కృతవర్త్మణా

న సహేత విభుః సాక్షాథ వజ్రపాణిర అపి సవయమ

17 న చాహం సమరే తాత కృతవర్మా తదైవ చ

అనిర్జిత్య రణే పాణ్డ్థూన వయపయాస్యావ కర్హి చిత

18 హత్వా చ సమరే కషుథ్రాన పాఞ్చాలాన పాణ్డుభిః సహ

నివర్తిష్యామహే సర్వే హతా వా సవర్గగా వయమ

19 సర్వొపాయైః సహాయాస తే పరభాతే వయమ ఏవ హి

సత్యమ ఏతన మహాబాహొ పరబ్రవీమి తవానఘ

20 ఏవమ ఉక్తస తతొ థరౌణిర మాతులేన హితం వచః

అబ్రవీన మాతులం రాజన కరొధాథ ఉథ్వృత్య లొచనే

21 ఆతురస్య కుతొ నిథ్రా నరస్యామర్షితస్య చ

అర్దాంశ చిన్తయతశ చాపి కామయానస్య వా పునః

22 తథ ఇథం సమనుప్రాప్తం పశ్య మే ఽథయ చతుష్టయమ

యస్య భాగశ చతుర్దొ మే సవప్నమ అహ్నాయ నాశయేత

23 కింనామ థుఃఖం లొకే ఽసమిన పితుర వధమ అనుస్మరన

హృథయం నిర్థహన మే ఽథయ రాత్ర్యహాని న శామ్యతి

24 యదా చ నిహతః పాపైః పితా మమ విశేషతః

పరత్యక్షమ అపి తే సర్వం తన మే మర్మాణి కృన్తతి

25 కదం హి మాథృశొ లొకే ముహూర్తమ అపి జీవతి

థరొణొ హతేతి యథ వాచః పాఞ్చాలానాం శృణొమ్య అహమ

26 థృష్టథ్యుమ్నమ అహత్వాజౌ నాహం జీవితుమ ఉత్సహే

స మే పితృవధాథ వధ్యః పాఞ్చాలా యే చ సంగతాః

27 విలాపొ భగ్నసక్దస్య యస తు రాజ్ఞొ మయా శరుతః

స పునర హృథయం కస్య కరూరస్యాపి న నిర్థహేత

28 కస్య హయ అకరుణస్యాపి నేత్రాభ్యామ అశ్ను నావ్రజేత

నృపతేర భగ్నసక్దస్య శరుత్వా తాథృగ వచః పునః

29 యశ చాయం మిత్ర పక్షొ మే మయి జీవతి నిర్జితః

శొకం మే వర్ధయత్య ఏష వారివేగ ఇవార్ణవమ

ఏకాగ్రమనసొ మే ఽథయ కుతొ నిథ్రా కుతః సుఖమ

30 వాసుథేవార్జునాభ్యాం హి తాన అహం పరిరక్షితాన

అవిషహ్యతమాన మన్యే మహేన్థ్రేణాపి మాతుల

31 న చాస్మి శక్యః సంయన్తుమ అస్మాత కార్యాత కదం చన

న తం పశ్యామి లొకే ఽసమిన యొ మాం కార్యాన నివర్తయేత

ఇతి మే నిశ్చితా బుథ్ధిర ఏషా సాధుమతా చ మే

32 వార్త్తికైః కద్యమానస తు మిత్రాణాం మే పరాభవః

33 అహం తు కథనం కృత్వా శత్రూణామ అథ్య సౌప్తికే

తతొ విశ్రమితా చైవ సవప్తా చ విగతజ్వరః