సహాయం:పద్యాలు, శ్లోకాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పద్యాలు,శ్లోకాలు రూపుదిద్దడం కొరకు సూచనలు

సాధారణ పద్యాలు[మార్చు]

సాధారణ పద్యాల గురించి సహాయం:Poetry చూడండి.

పద్యాలు పుట మధ్యలో[మార్చు]

పుట మధ్యలో పద్యం రావాలంటే క్రింది విధంగా చేయండి.

వికీటెక్స్ట్

{{bc|
క:నటులది దోరసముద్రము
:విటులది యొర్గుల్లు కవిటి వినుకొండ,మహా
:పుట లేదన మీ త్రితయము
:విటఁ గూర్చెను బ్రహ్మ రసికులెల్లరు మెచ్చన్॥ {{pline|(పుట 88)}}
}}

ద్విదండ(॥) కొరకు & # 2 4 0 5 ;(ఖాళీలు లేకుండా)వాడబడింది. మరింత సమాచారానికి en:w:Danda చూడండి.

రూపం

క: నటులది దోరసముద్రము

విటులది యొర్గుల్లు కవిటి వినుకొండ,మహా
పుట లేదన మీ త్రితయము
విటఁ గూర్చెను బ్రహ్మ రసికులెల్లరు మెచ్చన్॥ (పుట 88)

చక్కటిరూపంలో పద్యాలు[మార్చు]

వికీసింటాక్స్ నేరుగా వాడి[మార్చు]

Markup
<table cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td valign=top>క.<td>
నటులది దోరసముద్రము
విటులది యొర్గుల్లు కవిటి వినుకొండ,మహా
పుట లేదన మీ త్రితయము
విటఁ గూర్చెను బ్రహ్మ రసికులెల్లరు మెచ్చన్॥ (పుట 88)
</table>
Renders as
క.

నటులది దోరసముద్రము
విటులది యొర్గుల్లు కవిటి వినుకొండ,మహా
పుట లేదన మీ త్రితయము
విటఁ గూర్చెను బ్రహ్మ రసికులెల్లరు మెచ్చన్॥ (పుట 88)

ప్రత్యేక మూస {{Telugu poem}} వాడి[మార్చు]

పరామితులు పేర్లు లేకుండా
Markup
{{Telugu poem|క.|<poem>నటులది దోరసముద్రము
విటులది యొర్గుల్లు కవిటి వినుకొండ,మహా 
పుట లేదన మీ త్రితయము 
విటఁ గూర్చెను బ్రహ్మ రసికులెల్లరు మెచ్చన్॥</poem> |(పుట 88)
Renders as
క.

నటులది దోరసముద్రము
విటులది యొర్గుల్లు కవిటి వినుకొండ,మహా
పుట లేదన మీ త్రితయము
విటఁ గూర్చెను బ్రహ్మ రసికులెల్లరు మెచ్చన్॥

(పుట 88)
పరామితులు పేర్లతో
Markup
{{Telugu poem|type=క.|lines=<poem>నటులది దోరసముద్రము
విటులది యొర్గుల్లు కవిటి వినుకొండ,మహా 
పుట లేదన మీ త్రితయము 
విటఁ గూర్చెను బ్రహ్మ రసికులెల్లరు మెచ్చన్॥</poem> |ref=(పుట 88) 
Renders as
క.

నటులది దోరసముద్రము
విటులది యొర్గుల్లు కవిటి వినుకొండ,మహా
పుట లేదన మీ త్రితయము
విటఁ గూర్చెను బ్రహ్మ రసికులెల్లరు మెచ్చన్॥

(పుట 88)

ప్రత్యేక మూస {{Sanskrit sloka}} వాడి[మార్చు]

పరామితులు పేర్లు లేకుండా
Markup
{{Sanskrit sloka|శ్లో.|<poem>ఓం. సర్వే భవంతు సుఖినః
సర్వే సంతు నిరామయా।
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు
మా కశ్చిదుఃఖబాగ్బవేత్।
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥</poem>|ref=(వేదం) }}
Renders as
శ్లో.

ఓం. సర్వే భవంతు సుఖినః
సర్వే సంతు నిరామయా।
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు
మా కశ్చిదుఃఖబాగ్బవేత్।
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

(వేదం)
పరామితులు పేర్లతో
Markup
{{Sanskrit sloka|type=శ్లో.|lines=<poem>ఓం. సర్వే భవంతు సుఖినః
సర్వే సంతు నిరామయా।
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు
మా కశ్చిదుఃఖబాగ్బవేత్।
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥</poem> |ref=(వేదం) 
Renders as
శ్లో.

ఓం. సర్వే భవంతు సుఖినః
సర్వే సంతు నిరామయా।
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు
మా కశ్చిదుఃఖబాగ్బవేత్।
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

(వేదం)