సర్వలక్షణసారసంగ్రహము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

సర్వలక్షణసారసంగ్రహము

అభినవవాగనుశాసనుఁడగు

కూచిమంచి తిమ్మసార్వభౌమ

ప్రణీతము.

ఇది

శ్రీరాజా మంత్రిప్రెగడ భుజంగరావు

బహద్దరుజమీందారు, గారిచే

మంజువాణినుండి పునర్ముద్రితమై

ప్రకటింపఁబడియె.


ఏలూరు

మంజువాణీముద్రాక్షరశాల

1901

500 ప్రతులు వెల 12 అణాలు

Copy Right Reserved