సర్పపురమాహాత్మ్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

కూచిమంచి తిమ్మకవిసార్వభౌమునిచే విరచితంబు

సర్పపురమాహాత్మ్యము

రా. నరసయ్యశాస్త్రులవారిచే

లేఖకప్రమాదాదిజనితదోషరహితంబులుగఁ

బరిష్కరింపఁబడి

చెన్నపురి

వేమూరు వెంకటకృష్ణమసెట్టి అండ్ సన్సుచే

ఆనందముద్రాక్షరశాలయందు ముద్రింపింపఁబడి

ప్రకటింపఁబడియె.

1896

.

[COPYRIGHT REGISTERED.]