సభా పర్వము - అధ్యాయము - 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః పరవేశనం చక్రే తస్యాం రాజా యుధిష్ఠిరః
అయుతం భొజయామ ఆస బరాహ్మణానాం నరాధిపః
2 ఘృతపాయసేన మధునా భక్ష్యైర మూలఫలైస తదా
అహతైశ చైవ వాసొభిర మాల్యైర ఉచ్చావచైర అపి
3 థథౌ తేభ్యః సహస్రాణి గవాం పరత్యేకశః పరభుః
పుణ్యాహఘొషస తత్రాసీథ థివస్పృగ ఇవ భారత
4 వాథిత్రైర వివిధైర గీతైర గన్ధైర ఉచ్చావచైర అపి
పూజయిత్వా కురుశ్రేష్ఠొ థైవతాని నివేశ్య చ
5 తత్ర మల్లా నటా ఝల్లాః సూతా వైతాలికాస తదా
ఉపతస్దుర మహాత్మానం సప్తరాత్రం యుధిష్ఠిరమ
6 తదా స కృత్వా పూజాం తాం భరాతృభిః సహ పాణ్డవః
తస్యాం సభాయాం రమ్యాయాం రేమే శక్రొ యదా థివి
7 సభాయామ ఋషయస తస్యాం పాణ్డవైః సహ ఆసతే
ఆసాం చక్రుర నరేన్థ్రాశ చ నానాథేశసమాగతాః
8 అసితొ థేవలః సత్యః సర్పమాలీ మహాశిరాః
అర్వావసుః సుమిత్రశ చ మైత్రేయః శునకొ బలిః
9 బకొ థాల్భ్యః సదూలశిరాః కృష్ణథ్వైపాయనః శుకః
సుమన్తుర జైమినిః పైలొ వయాస శిష్యాస తదా వయమ
10 తిత్తిరిర యాజ్ఞవల్క్యశ చ ససుతొ లొమహర్షణః
అప్సు హొమ్యశ చ ధౌమ్యశ చ ఆణీ మాణ్డవ్య కౌశికౌ
11 థామొష్ణీషస తరైవణిశ చ పర్ణాథొ ఘటజానుకః
మౌఞ్జాయనొ వాయుభక్షః పారాశర్యశ చ సారికౌ
12 బలవాకః శినీ వాకః సత్యపాలః కృతశ్రమః
జాతూ కర్ణః శిఖావాంశ చ సుబలః పారిజాతకః
13 పర్వతశ చ మహాభాగొ మార్కణ్డేయస తదా మునిః
పవిత్రపాణిః సావర్ణిర భాలుకిర గాలవస తదా
14 జఙ్ఘా బన్ధుశ చ రైభ్యశ చ కొపవేగశ్రవా భృగుః
హరి బభ్రుశ చ కౌణ్డిన్యొ బభ్రు మాలీ సనాతనః
15 కక్షీవాన ఔశిజశ చైవ నాచికేతొ ఽద గౌతమః
పైఙ్గొ వరాహః శునకః శాణ్డిల్యశ చ మహాతపాః
కర్కరొ వేణుజఙ్ఘశ చ కలాపః కఠ ఏవ చ
16 మునయొ ధర్మసహితా ధృతాత్మానొ జితేన్థ్రియాః
ఏతే చాన్యే చ బహవొ వేథవేథాఙ్గపారగాః
17 ఉపాసతే మహాత్మానం సభాయామ ఋషిసత్తమాః
కదయన్తః కదాః పుణ్యా ధర్మజ్ఞాః శుచయొ ఽమలాః
18 తదైవ కషత్రియ శరేష్ఠా ధర్మరాజమ ఉపాసతే
శరీమాన మహాత్మా ధర్మాత్మా ముఞ్జ కేతుర వివర్ధనః
19 సంగ్రామజిథ థుర్ముఖశ చ ఉగ్రసేనశ చ వీర్యవాన
కక్షసేనః కషితిపతిః కషేమకశ చాపరాజితః
కామ్బొజరాజః కమలః కమ్పనశ చ మహాబలః
20 సతతం కమ్పయామ ఆస యవనాన ఏక ఏవ యః
యదాసురాన కాలకేయాన థేవొ వజ్రధరస తదా
21 జటాసురొ మథ్రకాన్తశ చ రాజా; కున్తిః కుణిన్థశ చ కిరాత రాజః
తదాఙ్గవఙ్గౌ సహ పుణ్డ్రకేణ; పాణ్డ్యొడ్ర రాజౌ సహ చాన్ధ్రకేణ
22 కిరాత రాజః సుమనా యవనాధిపతిస తదా
చాణూరొ థేవరాతశ చ భొజొ భీమ రదశ చ యః
23 శరుతాయుధశ చ కాలిఙ్గొ జయత్సేనశ చ మాగధః
సుశర్మా చేకితానశ చ సురదొ ఽమిత్రకర్షణః
24 కేతుమాన వసు థానశ చ వైథేహొ ఽద కృతక్షణః
సుధర్మా చానిరుథ్ధశ చ శరుతాయుశ చ మహాబలః
25 అనూప రాజొ థుర్ధర్షః కషేమజిచ చ సుథక్షిణః
శిశుపాలః సహసుతః కరూషాధిపతిస తదా
26 వృష్ణీనాం చైవ థుర్ధర్షాః కుమారా థేవరూపిణః
ఆహుకొ వి పృదుశ చైవ గథః సారణ ఏవ చ
27 అక్రూరః కృతవర్మా చ సాత్యకిశ చ శినేః సుతః
భీష్మకొ ఽదాహృతిశ చైవ థయుమత సేనశ చ వీర్యవాన
కేకయాశ చ మహేష్వాసా యజ్ఞసేనశ చ సౌమకిః
28 అర్జునం చాపి సంశ్రిత్య రాజపుత్రా మహాబలాః
అశిక్షన్త ధనుర్వేథం రౌరవాజినవాససః
29 తత్రైవ శిక్షితా రాజన కుమారా వృష్ణినన్థనాః
రౌక్మిణేయశ చ సామ్బశ చ యుయుధానశ చ సాత్యకిః
30 ఏతే చాన్యే చ బహవొ రాజానః పృదివీపతే
ధనంజయ సఖా చాత్ర నిత్యమ ఆస్తే సమ తుమ్బురుః
31 చిత్రసేనః సహామాత్యొ గన్ధర్వాప్సరసస తదా
గీతవాథిత్రకుశలాః శమ్యా తాలవిశారథాః
32 పరమాణే ఽద లయస్దానే కింనరాః కృతనిశ్రమాః
సంచొథితాస తుమ్బురుణా గన్ధర్వాః సహితా జగుః
33 గాయన్తి థివ్యతానైస తే యదాన్యాయం మనస్వినః
పాణ్డుపుత్రాన ఋషీంశ చైవ రమయన్త ఉపాసతే
34 తస్యాం సభాయామ ఆసీనాః సువ్రతాః సత్యసంగరాః
థివీవ థేవా బరహ్మాణం యుధిష్ఠిరమ ఉపాసతే