సభా పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
అదాబ్రవీన మయః పార్దమ అర్జునం జయతాం వరమ
ఆపృచ్ఛే తవాం గమిష్యామి కషిప్రమ ఏష్యామి చాప్య అహమ
2 ఉత్తరేణ తు కైలాసం మైనాకం పర్వతం పరతి
యక్ష్యమాణేషు సర్వేషు థానవేషు తథా మయా
కృతం మణిమయం భాణ్డం రమ్యం బిన్థుసరః పరతి
3 సభాయాం సత్యసంధస్య యథ ఆసీథ వృషపర్వణః
ఆగమిష్యామి తథ్గృహ్య యథి తిష్ఠతి భారత
4 తతః సభాం కరిష్యామి పాణ్డవాయ యశొ వినే
మనః పరహ్లాథినీం చిత్రాం సర్వరత్ర విభూషితామ
5 అస్తి బిన్థుసరస్య ఏవ గథా శరేష్ఠా కురూథ్వహ
నిహితా యౌవనాశ్వేన రాజ్ఞా హత్వా రణే రిపూన
సువర్ణబిన్థుభిశ చిత్రా గుర్వీ భారసహా థృఢా
6 సా వై శతసహస్రస్య సంమితా సర్వఘాతినీ
అనురూపా చ భీమస్య గాణ్డీవం భవతొ యదా
7 వారుణశ చ మహాశఙ్ఖొ థేవథత్తః సుఘొషవాన
సర్వమ ఏతత పరథాస్యామి భవతే నాత్ర సంశయః
ఇత్య ఉక్త్వా సొ ఽసురః పార్దం పరాగ ఉథీచీమ అగాథ థిశమ
8 ఉత్తరేణ తు కైలాసం మైనాకం పర్వతం పరతి
హిరణ్యశృఙ్గొ భగవాన మహామణిమయొ గిరిః
9 రమ్యం బిన్థుసరొ నామ యత్ర రాజా భగీరదః
థృష్ట్వా భాగీరదీం గఙ్గామ ఉవాస బహులాః సమాః
10 యత్రేష్ట్వా సర్వభూతానామ ఈశ్వరేణ మహాత్మనా
ఆహృతాః కరతవొ ముఖ్యాః శతం భరతసత్తమ
11 యత్ర యూపా మణిమయాశ చిత్యాశ చాపి హిరన మయాః
శొభార్దం విహితాస తత్ర న తు థృష్టాన్తతః కృతాః
12 యత్రేష్ట్వా స గతః సిథ్ధిం సహస్రాక్షః శచీపతిః
యత్ర భూతపతిః సృష్ట్వా సర్వలొకాన సనాతనః
ఉపాస్యతే తిగ్మతేజా వృతొ భూతైః సహస్రశః
13 నరనారాయణౌ బరహ్మా యమః సదాణుశ చ పఞ్చమః
ఉపాసతే యత్ర సత్రం సహస్రయుగపర్యయే
14 యత్రేష్టం వాసుథేవేన సర్వైర వర్షసహస్రకైః
శరథ్థధానేన సతతం శిష్టసంప్రతిపత్తయే
15 సువర్ణమాలినొ యూపాశ చిత్యాశ చాప్య అతి భాస్వరాః
థథౌ యత్ర సహస్రాణి పరయుతాని చ కేశవః
16 తత్ర గత్వా స జగ్రాహ గథాం శఙ్ఖం చ భారత
సఫాటికం చ సభా థరవ్యం యథ ఆసీథ వృషపర్వణః
కింకరైః సహ రక్షొభిర అగృహ్ణాత సర్వమ ఏవ తత
17 తథ ఆహృత్య తు తాం చక్రే సొ ఽసురొ ఽపరతిమాం సభామ
విశ్రుతాం తరిషు లొకేషు థివ్యాం మణిమయీం శుభామ
18 గథాం చ భీమసేనాయ పరవరాం పరథథౌ తథా
థేవథత్తం చ పార్దాయ థథౌ శఙ్ఖమ అనుత్తమమ
19 సభా తు సా మహారాజ శాతకుమ్భమయ థరుమా
థశ కిష్కు సహస్రాణి సమన్తాథ ఆయతాభవత
 20 యదా వహ్నేర యదార్కస్య సొమస్య చ యదైవ సా
భరాజమానా తదా థివ్యా బభార పరమం వపుః
 21 పరతిఘ్నతీవ పరభయా పరభామ అర్కస్య భాస్వరామ
పరబభౌ జవలమానేవ థివ్యా థివ్యేన వర్చసా
 22 నగమేఘప్రతీకాశా థివమ ఆవృత్య విష్ఠితా
ఆయతా విపులా శలక్ష్ణా విపాప్మా విగతక్లమా
 23 ఉత్తమథ్రవ్యసంపన్నా మణిప్రాకారమాలినీ
బహురత్నా బహుధనా సుకృతా విశ్వకర్మణా
 24 న థాశార్హీ సుధర్మా వా బరహ్మణొ వాపి తాథృశీ
ఆసీథ రూపేణ సంపన్నా యాం చక్రే ఽపరతిమాం మయః
 25 తాం సమ తత్ర మయేనొక్తా రక్షన్తి చ వహన్తి చ
సభామ అష్టౌ సహస్రాణి కింకరా నామ రాక్షసాః
 26 అన్తరిక్షచరా ఘొరా మహాకాయా మహాబలాః
రక్తాక్షాః పిఙ్గలాక్షాశ చ శుక్తికర్ణాః పరహారిణః
 27 తస్యాం సభాయాం నలినీం చకారాప్రతిమాం మయః
వైడూర్య పత్రవితతాం మణినాల మయామ్బుజామ
 28 పథ్మసౌగన్ధిక వతీం నానాథ్విజ గణాయుతామ
పుష్పితైః పఙ్కజైశ చిత్రాం కూర్మమత్స్యైశ చ శొభితామ
 29 సూపతీర్దామ అకలుషాం సర్వర్తుసలిలాం శుభామ
మారుతేనైవ చొథ్ధూతైర ముక్తా బిన్థుభిర ఆచితామ
 30 మణిరత్నచితాం తాం తు కే చిథ అభ్యేత్య పార్దివాః
థృష్ట్వాపి నాభ్యజానన్త తే ఽజఞానాత పరపతన్త్య ఉత
 31 తాం సభామ అభితొ నిత్యం పుష్పవన్తొ మహాథ్రుమాః
ఆసన నానావిధా నీలాః శీతచ ఛాయా మనొరమాః
 32 కాననాని సుగన్ధీని పుష్కరిణ్యశ చ సర్వశః
హంసకారణ్డవ యుతాశ చక్రవాకొపశొభితాః
 33 జలజానాం చ మాల్యానాం సదలజానాం చ సర్వశః
మారుతొ గన్ధమ ఆథాయ పాణ్డవాన సమ నిషేవతే
 34 ఈథృశీం తాం సభాం కృత్వా మాసైః పరి చతుర్థశైః
నిష్ఠితాం ధర్మరాజాయ మయొ రాజ్ఞే నయవేథయత