సభా పర్వము - అధ్యాయము - 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 37)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః సాగరసంకాశం థృష్ట్వా నృపతిసాగరమ
రొషాత పరచలితం సర్వమ ఇథమ ఆహ యుధిష్ఠిరః
2 భీష్మం మతిమతాం శరేష్ఠం వృథ్ధం కురు పితా మహమ
బృహస్పతిం బృహత తేజాః పురుహూతా ఇవారిహా
3 అసౌ రొషాత పరచలితొ మహాన నృపతిసాగరః
అత్ర యత పరతిపత్తవ్యం తన మే బరూహి పితామహ
4 యజ్ఞస్య చ న విఘ్నః సయాత పరజానాం చ శివం భవేత
యదా సర్వత్ర తత సర్వం బరూహి మే ఽథయ పితామహ
5 ఇత్య ఉక్తవతి ధర్మజ్ఞే ధర్మరాజే యుధిష్ఠిరే
ఉవాచేథం వచొ భీష్మస తతః కురు పితా మహః
6 మా భైస తవం కురుశార్థూల శవా సింహం హన్తుమ అర్హతి
శివః పన్దాః సునీతొ ఽతర మయా పూర్వతరం వృతః
7 పరసుప్తే హి యదా సింహే శవానస తత్ర సమాగతాః
భషేయుః సహితాః సర్వే తదేమే వసుధాధిపాః
8 వృష్ణిసింహస్య సుప్తస్య తదేమే పరముఖే సదితాః
భషన్తే తాత సంక్రుథ్ధాః శవానః సింహస్య సంనిధౌ
9 న హి సంబుధ్యతే తావత సుప్తః సింహ ఇవాచ్యుతః
తేన సింహీ కరొత్య ఏతాన నృసింహశ చేథిపుంగవః
10 పార్దివాన పార్దివశ్రేష్ఠ శిశుపాలొ ఽలపచేతనః
సర్వాన సర్వాత్మనా తాత నేతు కామొ యమక్షయమ
11 నూనమ ఏతత సమాథాతుం పునర ఇచ్ఛత్య అధొ ఽకషజః
యథ అస్య శిశుపాలస్దం తేజస తిష్ఠతి భారత
12 విప్లుతా చాస్య భథ్రం తే బుథ్ధిర బుథ్ధిమతాం వర
చేథిరాజస్య కౌన్తేయ సర్వేషాం చ మహీక్షితామ
13 ఆథాతుం హి నరవ్యాఘ్రొ యం యమ ఇచ్ఛత్య అయం యథా
తస్య విప్లవతే బుథ్ధిర ఏవం చేథిపతేర యదా
14 చతుర్విధానాం భూతానాం తరిషు లొకేషు మాధవః
పరభవశ చైవ సర్వేషాం నిధనం చ యుధిష్ఠిర
15 ఇతి తస్య వచొ శరుత్వా తతశ చేథిపతిర నృపః
భీష్మం రూక్షాక్షరా వాచః శరావయామ ఆస భారత