సభా పర్వము - అధ్యాయము - 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 36)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవమ ఉక్త్వా తతొ భీష్మొ విరరామ మహాయశాః
వయాజహారొత్తరం తత్ర సహథేవొ ఽరదవథ వచః
2 కేశవం కేశి హన్తారమ అప్రమేయపరాక్రమమ
పూజ్యమానం మయా యొ వః కృష్ణం న సహతే నృపాః
3 సర్వేషాం బలినాం మూర్ధ్ని మయేథం నిహితం పథమ
ఏవమ ఉక్తే మయా సమ్యగ ఉత్తరం పరబ్రవీతు సః
4 మతిమన్తస తు యే కే చిథ ఆచార్యం పితరం గురుమ
అర్చ్యమ అర్చితమ అర్చార్హమ అనుజానన్తు తే నృపాః
5 తతొ న వయాజహారైషాం కశ చిథ బుథ్ధిమతాం సతామ
మానినాం బలినాం రాజ్ఞాం మధ్యే సంథర్శితే పథే
6 తతొ ఽపతత పుష్పవృష్టిః సహథేవస్య మూర్ధని
అథృశ్య రూపా వాచశ చాప్య అబ్రువన సాధు సాధ్వ ఇతి
7 ఆవిధ్యథ అజినం కృష్ణం భవిష్యథ భూతజల్పకః
సర్వసంశయ నిర్మొక్తా నారథః సర్వలొకవిత
8 తత్రాహూతాగతాః సర్వే సునీద పరముఖా గణాః
సంప్రాథృశ్యన్త సంక్రుథ్ధా వివర్ణవథనాస తదా
9 యుధిష్ఠిరాభిషేకం చ వాసుథేవస్య చార్హణమ
అబ్రువంస తత్ర రాజానొ నిర్వేథాథ ఆత్మనిశ్చయాత
10 సుహృథ్భిర వార్యమాణానాం తేషాం హి వపుర ఆబభౌ
ఆమిషాథ అపకృష్టానాం సింహానామ ఇవ గర్జతామ
11 తం బలౌఘమ అపర్యన్తం రాజసాగరమ అక్షయమ
కుర్వాణం సమయం కృష్ణొ యుథ్ధాయ బుబుధే తథా
12 పూజయిత్వా తు పూజార్హం బరహ్మక్షత్రం విశేషతః
సహథేవొ నృణాం థేవః సమాపయత కర్మ తత
13 తస్మిన్న అభ్యర్చితే కృష్ణే సునీదః శత్రుకర్షణః
అతితామ్రేక్షణః కొపాథ ఉవాచ మనుజాధిపాన
14 సదితః సేనాపతిర వొ ఽహం మన్యధ్వం కిం ను సాంప్రతమ
యుధి తిష్ఠామ సంనహ్య సమేతాన వృష్ణిపాణ్డవాన
15 ఇతి సర్వాన సముత్సాహ్య రాజ్ఞస తాంశ చేథిపుంగవః
యజ్ఞొపఘాతాయ తతః సొ ఽమన్త్రయత రాజభిః