సభా పర్వము - అధ్యాయము - 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 1)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతొ ఽబరవీన మయః పార్దం వాసుథేవస్య సంనిధౌ
పరాఞ్జలిః శలక్ష్ణయా వాచా పూజయిత్వా పునః పునః
2 అస్మాచ చ కృష్ణాత సంక్రుథ్ధాత పావకాచ చ థిధక్షతః
తవయా తరాతొ ఽసమి కౌన్తేయ బరూహి కిం కరవాణి తే
3 [ఆర్జ]
కృతమ ఏవ తవయా సర్వం సవస్తి గచ్ఛ మహాసుర
పరీతిమాన భవ మే నిత్యం పరీతిమన్తొ వయం చ తే
4 [మయ]
యుక్తమ ఏతత తవయి విభొ యదాత్ద పురుషర్షభ
పరీతిపూర్వమ అహం కిం చిత కర్తుమ ఇచ్ఛామి భారత
5 అహం హి విశ్వకర్మా వై థానవానాం మహాకవిః
సొ ఽహం వై తవత్కృతే కిం చిత కర్తుమ ఇచ్ఛామి పాణ్డవ
6 [అర]
పరాణకృచ్ఛ్రాథ విముక్తం తవమ ఆత్మానం మన్యసే మయా
ఏవంగతే న శక్ష్యామి కిం చిత కారయితుం తవయా
7 న చాపి తవ సంకల్పం మొఘమ ఇచ్ఛామి థానవ
కృష్ణస్య కరియతాం కిం చిత తదా పరతికృతం మయి
8 [వ]
చొథితొ వాసుథేవస తు మయేన భరతర్షభ
ముహూర్తమ ఇవ సంథధ్యౌ కిమ అయం చొథ్యతామ ఇతి
9 చొథయామ ఆస తం కృష్ణః సభా వై కరియతామ ఇతి
ధర్మరాజస్య థైతేయ యాథృశీమ ఇహ మన్యసే
10 యాం కృతాం నానుకుర్యుస తే మానవాః పరేక్ష్య విస్మితాః
మనుష్యలొకే కృత్స్నే ఽసమింస తాథృశీం కురు వై సభామ
11 యత్ర థివ్యాన అభిప్రాయాన పశ్యేమ విహితాంస తవయా
ఆసురాన మానుషాంశ చైవ తాం సభాం కురు వై మయ
12 పరతిగృహ్య తు తథ వాక్యం సంప్రహృష్టొ మయస తథా
విమానప్రతిమాం చక్రే పాణ్డవస్య సభాం ముథా
13 తతః కృష్ణశ చ పార్దశ చ ధర్మరాజే యుధిష్ఠిరే
సర్వమ ఏతథ యదావేథ్య థర్శయామ ఆసతుర మయమ
14 తస్మై యుధిష్ఠిరః పూజాం యదార్హమ అకరొత తథా
స తు తాం పరతిజగ్రాహ మయః సత్కృత్య సత్కృతః
15 స పూర్వథేవ చరితం తత్ర తత్ర విశాం పతే
కదయామ ఆస థైతేయః పాణ్డుపుత్రేషు భారత
16 స కాలం కం చిథ ఆశ్వస్య విశ్వకర్మా పరచిన్త్య చ
సభాం పరచక్రమే కర్తుం పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
17 అభిప్రాయేణ పార్దానాం కృష్ణస్య చ మహాత్మనః
పుణ్యే ఽహని మహాతేజాః కృతకౌతుక మఙ్గలః
18 తర్పయిత్వా థవిజశ్రేష్ఠాన పాయసేన సహస్రశః
ధనం బహువిధం థత్త్వా తేభ్య ఏవ చ వీర్యవాన
19 సర్వర్తుగుణసంపన్నాం థివ్యరూపాం మనొరమామ
థశ కిష్కు సహస్రాం తాం మాపయామ ఆస సర్వతః