ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 225

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 225)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మన్థపాల]

యుష్మాకం పరిరక్షార్దం విజ్ఞప్తొ జవలనొ మయా

అగ్నినా చ తదేత్య ఏవం పూర్వమ ఏవ పరతిశ్రుతమ

2 అగ్నేర వచనమ ఆజ్ఞాయ మాతుర ధర్మజ్ఞతాం చ వః

యుష్మాకం చ పరం వీర్యం నాహం పూర్వమ ఇహాగతః

3 న సంతాపొ హి వః కార్యః పుత్రకా మరణం పరతి

ఋషీన వేథ హుతాశొ ఽపి బరహ్మ తథ విథితం చ వః

4 [వై]

ఏవమ ఆశ్వాస్య పుత్రాన స భర్యాం చాథాయ భారత

మన్థపాలస తతొ థేశాథ అన్యం థేశం జగామ హ

5 మఘవాన అపి తిగ్మాంశుః సమిథ్ధం ఖాణ్డవం వనమ

థథాహ సహ కృష్ణాభ్యాం జనయఞ జగతొ ఽభయమ

6 వసా మేథొ వహాః కుల్యాస తత్ర పీత్వా చ పావకః

అగచ్ఛత పరమాం తృప్తిం థర్శయామ ఆస చార్జునమ

7 తతొ ఽనతరిక్షాథ భగవాన అవతీర్య సురేశ్వరః

మరుథ్గణవృతః పార్దం మాధవం చాబ్రవీథ ఇథమ

8 కృతం యువాభ్యాం కర్మేథమ అమరైర అపి థుష్కరమ

వరాన వృణీతం తుష్టొ ఽసమి థుర్లభాన అప్య అమానుషాన

9 పార్దస తు వరయామ ఆస శక్రాథ అస్త్రాణి సర్వశః

గరహీతుం తచ చ శక్రొ ఽసయ తథా కాలం చకార హ

10 యథా పరసన్నొ భగవాన మహాథేవొ భవిష్యతి

తుభ్యం తథా పరథాస్యామి పాణ్డవాస్త్రాణి సర్వశః

11 అహమ ఏవ చ తం కాలం వేత్స్యామి కురునన్థన

తపసా మహతా చాపి థాస్యామి తవ తాన్య అహమ

12 ఆగ్నేయాని చ సర్వాణి వాయవ్యాని తదైవ చ

మథీయాని చ సర్వాణి గరహీష్యసి ధనంజయ

13 వాసుథేవొ ఽపి జగ్రాహ పరీతిం పార్దేన శాశ్వతీమ

థథౌ చ తస్మై థేవేన్థ్రస తం వరం పరీతిమాంస తథా

14 థత్త్వా తాభ్యాం వరం పరీతః సహ థేవైర మరుత్పతిః

హుతాశనమ అనుజ్ఞాప్య జగామ తరిథివం పునః

15 పావకశ చాపి తం థావం థగ్ధ్వా సమృగపక్షిణమ

అహాని పఞ్చ చైకం చ విరరామ సుతర్పితః

16 జగ్ధ్వా మాంసాని పీత్వా చ మేథాంసి రుధిరాణి చ

యుక్తః పరమయా పరీత్యా తావ ఉవాచ విశాం పతే

17 యువాభ్యాం పురుషాగ్ర్యాభ్యాం తర్పితొ ఽసమి యదాసుఖమ

అనుజానామి వాం వీరౌ చరతం యత్ర వాఞ్ఛితమ

18 ఏవం తౌ సమనుజ్ఞాతౌ పావకేన మహాత్మనా

అర్జునొ వాసుథేవశ చ థానవశ చ మయస తదా

19 పరిక్రమ్య తతః సర్వే తరయొ ఽపి భరతర్షభ

రమణీయే నథీకూలే సహితాః సముపావిశన