సకలనీతికథానిధానము/పంచమాశ్వాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/256 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/257 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/258 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/259 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/260 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/261 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/262 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/263 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/264 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/265 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/266 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/267 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/268 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/269 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/270 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/271 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/272 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/273 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/274 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/275 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/276 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/277 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/278 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/279 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/280 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/281 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/282 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/283 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/284 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/285 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/286 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/287 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/288 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/289 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/290 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/291 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/292 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/293 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/294 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/295 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/296 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/297 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/298 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/299 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/300 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/301

చ. అనిన మృగాంకదత్తుఁడు ప్రియంబున బొంగె ప్రధానిపుత్రకుల్
తనుగొలువంగ శంకరుని దైవశిఖామణి గొల్చి సంస్మరిం
చిన జనుదెంతు నే ననుచుఁ జివ్వున ఖేచరుఁ డేగె దత్తుఁడున్
వనరుహనేత్ర గోరి సచివప్రభులం గొని యేగె వీటికిన్. 220

వ. అంత నుజ్జయినీపురాధీశ్వరుఁడు తనకూతురగు శశిప్రభయనుదాని దెచ్చి మృగాందత్తునకు వివాహం బొనరించెనని ఋషీశ్వరుండు కథ చెప్పి యన్నరవాహనదత్తునకు తనమంత్రసామర్థ్యంబున ఖచ్చరుం డెత్తుకొనిపోయిన మదనమంచికం దెచ్చియిచ్చిన తనపురంబున కరిగి సుఖంబుండెనని పజ్రప్రభుండను విద్యాధరుండు వత్సేశ్వరునకుఁ జెప్పి సుఖంబుండెనని బలీంద్రునకు నారదుం డెఱింగించుటయును. 221

ఉ. గంధకరీంద్ర శిక్షణ శిఖండ మహోజ్వల పింఛమాలికా
బంధుర! కుంట్లముక్ల పినభైరవపాత్ర మనోబ్దినీజగ
ద్బాంధవ! తొండమాభిధ నృపాలకసన్నుతి పాత్ర పాత్రసౌ
గంధిక వేంకటాద్రిమణికందర శాశ్వతనీలకంధరా. 222

క. భిల్లస్త్రీమందస్మిత
గల్లస్థల రచిత మకరికామృదువల్లీ
వేల్లితకపోల! మహితల
వల్లభ! పినభైరవేంద్ర వరహృదయేశా. 223

ఉద్ధురమాల:
కుంభసంభవ శుంభద్వాచా
రంభోజృంభణగుంభద్విద్యా
సంభాసంభవ శంభరలక్ష్మీ
జంభృ (?) ద్భూషణ సంభృతవక్షా. 224

గద్య. ఇది యష్టభాషాకవితాప్రవీణ నవఘంటసురత్రాణ కూచనామాత్యపుత్ర సుకవిమిత్ర వినయవిద్యావిధేయ యెఱ్ఱయనామధేయ ప్రణీతంబైన సకలనీతి కథానిధానంబునందు సర్వంబును పంచమాశ్వాసము.