షోడశకుమారచరిత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్ప్రకాశితము. సంఖ్య-30.

శ్రీరస్తు

షోడశకుమారచరిత్రము


ఇది
వెన్నెలకంటి అన్నయ్యకవిరచితము.

రెండవకూర్పు 500

కాకినాడ:
ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్తువారిచేఁ బ్రకటితము.
వెల 0_8_0.
సిటీ ప్రెస్, కాకినాడ.
1934.