శ్రీరంగమాహాత్మ్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆముద్రితాంధ్రగ్రంథసర్వస్వము, 8.


శ్రీరంగమాహాత్మ్యము.

ఇది

కట్టా వరదరాజేంద్రకవిచే

రచియింపబడి


శ్రీ చెలికాని లచ్చారావుగారిచే

సంపాదింపబడినది.


చిత్రాడ:

శ్రీ రామవిలాస ముద్రాక్షరశాల న్ముద్రితము.

1921.

వెల రు. 1-8-0

This work was published before January 1, 1927, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.