శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కీ. శే. కొప్పరాజు నరసింహకవి కృత

శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము

(కోటప్పకొండ స్థలపురాణము)సంపాదకుఁడు, వరిష్కర్త :

విద్వాన్ భాగవతుల వేంకట సుబ్బారావు

ప్రధానాంధ్రాధ్యాపకులు

పురపాలకోన్నతపాఠశాల

నర్సరావుపేట

1959

నర్వస్వామ్యములు ప్రథమ ముద్రణము

సంపాదకునివి వేయి ప్రతులు


వెల. రు. 3 - 75


ప్రతులకు: అజంతా ప్రింటర్సు

పరిష్కర్త సికింద్రాబాదు