శృంగారనైషధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

Scholars' Edition

శ్రీరస్తు

శ్రీనాథకవిప్రణీతము

శృంగారనైషధము

ఉత్పల వేంకటనరసింహాచార్యపరిష్కృతము


చెన్నపురి:

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులుఅండ్‌సన్సు వారిచేఁ

బ్రకటితము

1951

AII Rights Reserved


Printed by

V. VENKATESWARA SASTRULU

Of V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS

AT THE 'VAVILLA' PRESS

MADRAS. - 1951