Jump to content

శివతాండవ స్తోత్రము

వికీసోర్స్ నుండి


రావణాసురుడు కైలాస పర్వతాన్ని ఎత్తుతూ మహాదేవుని ఆశువుగా చేసిన స్తోత్రం.


జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే
గలేవలంబ్యలంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయమ్
చకారచండతాండవంతనోతునశ్శివశ్శివమ్

జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ
విలోలవీచివల్లరీ విరాజమానమూర్ధనీ
ధగద్ధగద్ధగజ్వలల్లలాట పట్టపావకే
కిశోరచంద్రశేఖరేరతిఃప్రతిక్షణంమమ

ధరాధరేంద్రనందినీ విలాసబంధుబంధుర
స్స్పురద్ధిగంతసంతతి ప్రమోదమానమానసే
కృపాకటాక్షధోరణీ నిరుద్ధదుర్ధరాపది
క్వచిద్దిగంబరే మనోవినోదమేతు వస్తుని

జటాభుజంగపింగళస్స్ఫురత్ఫణామణిప్రభా
కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే
మదాంధసింధురస్ఫురత్వగుర్తరీయమేదురే
మనో వినోదమద్భుతం భిభర్తు భూతభర్తరి

సహస్రలోచనప్రభుత్యశేషలేఖశేఖర
ప్రసూనధూళిధోరణీవిధూసరాంఘ్రిపీఠభూః
భుజంగరాజమాలయానిబద్ధజాటజూటకః
శ్రియైచిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖరః

లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభా
నిపీతపంచసాయకంనమన్నిలింపనాయకమ్
సుధామయూఖలేఖాయావిరాజమానశేఖరమ్
మహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తునః

కరాళ ఫాలపట్టికా ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల
ద్ధనంజయాహుతీకృతప్రచండపంచసాయకే
ధరాధరేంద్రనందినీకుచాగ్రచిత్రపత్రక
ప్రకల్పనైకశిల్పినీ త్రిలోచనే రతిర్మమ

నవీనమేఘమండలీ నిరుద్ధధుర్ధరస్ఫురత్
కుహూనిశీధినీతమః ప్రబంధబద్ధకంధరః
నిలింపనిర్ఝరీ ధరస్తనోతు కృత్తిసింధురః
కళానిధాన బంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః

ప్రపుల్లనీలపంకజ ప్రపంచకాలిమప్రభా
వలంబికంఠకందలీ రుచిప్రబద్ధకంధరమ్
స్మరచ్ఛిధం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదమ్
గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే

అఖర్వసర్వమంగళా కళాకదంబమంజరీ
రసప్రవాహమాధురీవిజృంభణామధువ్రతం
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకమ్
గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే

జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజంగమశ్వస
ద్వినిర్గమత్క్రమస్ఫురత్కరాళఫాలహవ్యవాట్
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిద్ధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ
ధ్వనిక్రమప్రవర్తితప్రచండతాండవశ్శివః

దృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజంగమౌక్తికస్రజో
ర్గరిష్ఠరత్నలోష్టయోః సహృద్విపక్షపక్షయో
తృణారవిందచక్షుషో ప్రజామహీమహేంద్రయో
సమప్రవృత్తికః కదా సదాశివం భజామ్యహమ్

కదానిలింపనిర్ఝరీ నికుంజకోటరేవసన్
విముక్తదుర్మతిస్సదాశిరస్థమంజలింవహన్
విలోలలోలలోచనో లలామఫాలలగ్నకః
శివేతిమంత్రముచ్ఛరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహమ్

ఇమం హి నిత్యమేవముక్తముత్తమోత్తమం స్తవమ్
పఠన్స్మరన్బృవన్నరో విశుద్ధమేతిసంతతమ్
హరేగురౌ సుభక్తిమాశుయాతినాం యధాగతిమ్
విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్

ఫలస్తుతి

పూజావసానసమయే దశక్త్రగీతమ్
యః శంభుపూజనపరం పఠతిః ప్రదోషే
తస్యస్థిరాం రథగజేంద్రతురంగయుక్తామ్
లక్ష్మీం సదైవసుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః

వనరులు

[మార్చు]