శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 93)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

<poem>1 కదం ధర్మే సదాతుమ ఇచ్ఛన రాజా వర్తేత ధార్మికః పృచ్ఛామి తవా కురుశ్రేష్ఠ తన మే బరూహి పితా మహ 2 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ గీతం థృష్టార్దతత్త్వేన వామథేవేన ధీమతా 3 రాజా వసు మనా నామ కౌసల్యొ బలవాఞ శుచిః మహర్షిం పరిపప్రచ్ఛ వామథేవం యశొ వినమ 4 ధర్మార్దసహితం వాక్యం భగవన్న అనుశాధి మామ యేన వృత్తేన వై తిష్ఠన న చయవేయం సవధర్మతః 5 తమ అబ్రవీథ వామథేవస తపస్వీ జపతాం వరః హేమవర్ణమ ఉపాసీనం యయాతిమ ఇవ నాహుషమ 6 ధర్మమ ఏవానువర్తస్వ న ధర్మాథ విథ్యతే పరమ ధర్మే సదితా హి రాజానొ జయన్తి పృదివీమ ఇమామ 7 అర్దసిథ్ధేః పరం ధర్మం మన్యతే యొ మహీపతిః ఋతాం చ కురుతే బుథ్ధిం స ధర్మేణ విరొచతే 8 అధర్మథర్శీ యొ రాజా బలాథ ఏవ పరవర్తతే కషిప్రమ ఏవాపయాతొ ఽసమాథ ఉభౌ పరదమమధ్యమౌ 9 అసత పాపిష్ఠ సచివొ వధ్యొ లొకస్య ధర్మహా సహైవ పరివారేణ కషిప్రమ ఏవావసీథతి 10 అర్దానామ అననుష్ఠాతా కామచారీ వికత్దనః అపి సర్వాం మహీం లబ్ధ్వా కషిప్రమ ఏవ వినశ్యతి 11 అదాథథానః కల్యాణమ అనసూయుర జితేన్థ్రియః వర్ధతే మతిమాన రాజా సరొతొభిర ఇవ సాగరః 12 న పూర్ణొ ఽసమీతి మన్యేత ధర్మతః కామతొ ఽరదతః బుథ్ధితొ మిత్ర తశ చాపి సతతం వసుధాధిపః 13 ఏతేష్వ ఏవ హి సర్వేషు లొకయాత్రా పరతిష్ఠితా ఏతాని శృణ్వఁల లభతే యశః కీర్తిం శరియః పరజాః 14 ఏవం యొ ధర్మసంరమ్భీ ధర్మార్దపరిచిన్తకః అర్దాన సమీక్ష్యారభతే స ధరువం మహథ అశ్నుతే 15 అథాతా హయ అనతి సనేహొ థణ్డేనావర్తయన పరజాః సాహస పరకృతీరాజా కషిప్రమ ఏవ వినశ్యతి 16 అద పాపం కృతం బుథ్ధ్యా న చ పశ్యత్య అబుథ్ధి మాన అకీర్త్యాపి సమాయుక్తొ మృతొ నరకమ అశ్నుతే 17 అద మానయితుర థాతుః శుక్లస్య రసవేథినః వయసనం సవమ ఇవొత్పన్నం విజిఘాంసన్తి మానవాః 18 యస్య నాస్తి గురుర ధర్మే న చాన్యాన అనుపృచ్ఛతి సుఖతన్త్రొ ఽరదలాభేషు నచిరం మహథ అశ్నుతే 19 గురు పరధానొ ధర్మేషు సవయమ అర్దాన్వవేక్షితా ధర్మప్రధానొ లొకేషు సుచిరం మహథ అశ్నుతే