శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 89)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 యథా రాజా సమర్దొ ఽపి కొశార్దీ సయాన మహామతే
కదం పరవర్తేత తథా తన మే బరూహి పితా మహ
2 యదాథేశం యదాకాలమ అపి చైవ యదాబలమ
అనుశిష్యాత పరజా రాజా ధర్మార్దీ తథ ధితే రతః
3 యదా తాసాం చ మన్యేత శరేయ ఆత్మన ఏవ చ
తదా ధర్మ్యాణి సర్వాణి రాజా రాష్ట్రే పరవర్తయేత
4 మధు థొహం థుహేథ రాష్ట్రం భరమరాన న విపాతయేత
వత్సాపేక్షీ థుహేచ చైవ సతనాంశ చ న వికుట్టయేత
5 జలౌకా వత పిబేథ రాష్ట్రం మృథునైవ నరాధిప
వయాఘ్రీవ చ హరేత పుత్రమ అథష్ట్వా మా పతేథ ఇతి
6 అల్పేనాల్పేన థేయేన వర్ధమానం పరథాపయేత
తతొ భూయస తతొ భూయః కామం వృథ్ధిం సమాచరేత
7 థమయన్న ఇవ థమ్యానాం శశ్వథ భారం పరవర్ధయేత
మృథుపూర్వం పరయత్నేన పాశాన అభ్యవహారయేత
8 సకృత పాశావకీర్ణాస తే న భవిష్యన్తి థుర థమాః
ఉచితేనేవ భొక్తవ్యాస తే భవిష్యన్తి యత్నతః
9 తస్మాత సర్వసమారమ్భొ థుర లభః పురుషవ్రజః
యదాముఖ్యాన సాన్త్వయిత్వా భొక్తవ్య ఇతరొ జనః
10 తతస తాన భేథయిత్వాద పరస్పరవివక్షితాన
భుఞ్జీత సాన్త్వయిత్వైవ యదాసుఖమ అయత్న తః
11 న చాస్దానే న చాకాలే కరాన ఏభ్యొ ఽనుపాతయేత
ఆనుపూర్వ్యేణ సాన్త్వేన యదాకాలం యదావిధి
12 ఉపాయాన పరబ్రవీమ్య ఏతాన న మే మాయా వివక్షితా
అనుపాయేన థమయన పరకొపయతి వాజినః
13 పానాగారాణి వేశాశ చ వేశ పరాపణికాస తదా
కుశీలవాః స కితవా యే చాన్యే కే చిథ ఈథృశాః
14 నియమ్యాః సర్వ ఏవైతే యే రాష్ట్రస్యొపఘాతకాః
ఏతే రాష్ట్రే హి తిష్ఠన్తొ బాధన్తే భథ్రికాః పరజాః
15 న కేన చిథ యాచితవ్యః కశ చిత కిం చిథ అనాపథి
ఇతి వయవస్దా భూతానాం పురస్తాన మనునా కృతా
16 సర్వే తదా న జీవేయుర న కుర్యుః కర్మ చేథ ఇహ
సర్వ ఏవ తరయొ లొకా న భవేయుర అసంశయమ
17 పరభుర నియమనే రాజా య ఏతాన న నియచ్ఛతి
భుఙ్క్తే స తస్య పాపస్య చతుర్భాగమ ఇతి శరుతిః
తదా కృతస్య ధర్మస్య చతుర్భాగమ ఉపాశ్నుతే
18 సదానాన్య ఏతాని సంగమ్య పరసఙ్గే భూతినాశనః
కామప్రసక్తః పురుషః కిమ అకార్యం వివర్జయేత
19 ఆపథ్య ఏవ తు యాచేరన యేషాం నాస్తి పరిగ్రహః
థాతవ్యం ధర్మతస తేభ్యస తవ అనుక్రొశాథ థయార్దినా
20 మా తే రాష్ట్రే యాచనకా మా తే భూయుశ చ థస్యవః
ఇష్టాథాతార ఏవైతే నైతే భూతస్య భావకాః
21 యే భూతాన్య అనుగృహ్ణన్తి వర్ధయన్తి చ యే పరజాః
తే తే రాష్ట్రే పరవర్తన్తాం మా భూతానామ అభావకాః
22 థణ్డ్యాస తే చ మహారాజ ధనాథాన పరయొజనాః
పరయొగం కారయేయుస తాన యదాబలి కరాంస తదా
23 కృషిగొరక్ష్య వాణిజ్యం యచ చాన్యత కిం చిథ ఈథృశమ
పురుషైః కారయేత కర్మ బహుభిః సహ కర్మిభిః
24 నరశ చేత కృషిగొరక్ష్యం వాణిజ్యం చాప్య అనుష్ఠితః
సంశయం లభతే కిం చిత తేన రాజా విగర్హ్యతే
25 ధనినః పూజయేన నిత్యం యానాచ ఛాథనభొజనైః
వక్తవ్యాశ చానుగృహ్ణీధ్వం పూజాః సహ మయేతి హ
26 అఙ్గమ ఏతన మహథ రాజ్ఞాం ధనినొ నామ భారత
కకుథం సర్వభూతానాం ధనస్దొ నాత్ర సంశయః
27 పరాజ్ఞః శూరొ ధనస్దశ చ సవామీ ధార్మిక ఏవ చ
తపస్వీ సత్యవాథీ చ బుథ్ధిమాంశ చాభిరక్షతి
28 తస్మాథ ఏతేషు సర్వేషు పరీతిమాన భవ పార్దివ
సత్యమ ఆర్జవమ అక్రొధమ ఆనృశంస్యం చ పాలయ
29 ఏవం థణ్డం చ కొశం చ మిత్రం భూమిం చ లప్స్యసే
సత్యార్జవ పరొ రాజన మిత్ర కొశసమన్వితః