శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 80)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 కవ సముత్దాః కదం శీలా ఋత్విజః సయుః పితా మహ
కదం విధాశ చ రాజేన్థ్ర తథ బరూహి వథతాం వర
2 పరతికర్మ పురాచార ఋత్విజాం సమ విధీయతే
ఆథౌ ఛన్థాంసి విజ్ఞాయ థవిజానాం శరుతమ ఏవ చ
3 యే తవ ఏకరతయొ నిత్యం ధీరా నాప్రియ వాథినః
పరస్పరస్య సుహృథః సంమతాః సమథర్శినః
4 యేష్వ ఆనృశంస్యం సత్యం చాప్య అహింసా తప ఆర్జవమ
అథ్రొహొ నాభిమానశ చ హరీస తితిక్షా థమః శమః
5 హరీమాన సత్యధృతిర థాన్తొ భూతానామ అవిహింసకః
అకామ థవేషసంయుక్తస తరిభిః శుక్లైః సమన్వితః
6 అహింసకొ జఞానతృప్తః స బరహ్మాసనమ అర్హతి
ఏతే మహర్త్విజస తాత సర్వే మాన్యా యదాతదమ
7 యథ ఇథం వేథ వచనం థక్షిణాసు విధీయతే
ఇథం థేయమ ఇథం థేయం న కవ చిథ వయవతిష్ఠతే
8 నేథం పరతి ధనం శాస్త్రమ ఆపథ ధర్మమ అశాస్త్రతః
ఆజ్ఞా శాస్త్రస్య ఘొరేయం న శక్తిం సమవేక్షతే
9 శరథ్ధామ ఆరభ్య యష్టవ్యమ ఇత్య ఏషా వైథికీ శరుతిః
మిద్యొపేతస్య యజ్ఞస్య కిమ ఉ శరథ్ధా కరిష్యతి
10 న వేథానాం పరిభవాన న శాఠ్యేన న మాయయా
కశ చిన మహథ అవాప్నొతి మా తే భూథ బుథ్ధిర ఈథృశీ
11 యజ్ఞాఙ్గం థక్షిణాస తాత వేథానాం పరివృంహణమ
న మన్త్రా థక్షిణా హీనాస తారయన్తి కదం చన
12 శక్తిస తు పూర్ణపాత్రేణ సంమితానవమా భవేత
అవశ్యం తాత యష్టవ్యం తరిభిర వర్ణైర యదావిధి
13 సొమొ రాజా బరాహ్మణానామ ఇత్య ఏషా వైథికీ శరుతిః
తం చ విక్రేతుమ ఇచ్ఛన్తి న వృదా వృత్తిర ఇష్యతే
తేన కరీతేన ధర్మేణ తతొ యజ్ఞః పరతాయతే
14 ఇత్య ఏవం ధర్మతః ఖయాతమ ఋషిభిర ధర్మవాథిభిః
పుమాన యజ్ఞశ చ సొమశ చ నయాయవృత్తొ యదా భవేత
అన్యాయ వృత్తః పురుషొ న పరస్య న చాత్మనః
15 శరీరం యజ్ఞపాత్రాణి ఇత్య ఏషా శరూయతే శరుతిః
తాని సమ్యక పరణీతాని బరాహ్మణానాం మహాత్మనామ
16 తపొయజ్ఞాథ అపి శరేష్ఠమ ఇత్య ఏషా పరమా శరుతిః
తత తే తపః పరవక్ష్యామి విథ్వంస తథ అపి మే శృణు
17 అహింసా సత్యవచనమ ఆనృశంస్యం థమొ ఘృణా
ఏతత తపొ విథుర ధీరా న శరీరస్య శొషణమ
18 అప్రమాణ్యం చ వేథానాం శాస్త్రాణాం చాతి లఙ్ఘనమ
అవ్యవస్దా చ సర్వత్ర తథ వై నాశనమ ఆత్మనః
19 నిబొధ థశ హొతౄణాం విధానం పార్ద యాథృశమ
చిత్తిః సరుక చిత్తమ ఆజ్యం చ పవిత్రం జఞానమ ఉత్తమమ
20 సర్వం జిహ్మం మృత్యుపథమ ఆర్జవం బరహ్మణః పథమ
ఏతావాఞ జఞానవిషయః కిం పరలాపః కరిష్యతి