శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 చాతురాశ్రమ్య ఉక్తొ ఽతర చాతుర్వర్ణ్యస తదైవ చ
రాష్ట్రస్య యత్కృత్య తమం తన మే బరూహి పితా మహ
2 రాష్ట్రస్యైతత కృత్యతమం రాజ్ఞ ఏవాభిషేచనమ
అనిన్థ్రమ అబలం రాష్ట్రం థస్యవొ ఽభిభవన్తి చ
3 అరాజకేషు రాష్ట్రేషు ధర్మొ న వయవతిష్ఠతే
పరస్పరం చ ఖాథన్తి సర్వదా ధిగ అరాజకమ
4 ఇన్థ్రమ ఏనం పరవృణుతే యథ రాజానమ ఇతిః శరుతిః
యదైవేన్థ్రస తదా రాజా సంపూజ్యొ భూతిమ ఇచ్ఛతా
5 నారాజకేషు రాష్ట్రేషు వస్తవ్యమ ఇతి వైథికమ
నారాజకేషు రాష్ట్రేషు హవ్యమ అగ్నిర వహత్య అపి
6 అద చేథ అభివర్తేత రాజ్యార్దీ బలవత తరః
అరాజకాని రాష్ట్రాణి హతరాజాని వా పునః
7 పరత్యుథ్గమ్యాభిపూజ్యః సయాథ ఏతథ అత్ర సుమన్త్రితమ
న హి పాపాత పాపతరమ అస్తి కిం చిథ అరాజకాత
8 స చేత సమనుపశ్యేత సమగ్రం కుశలం భవేత
బలవాన హి పరకుపితః కుర్యాన నిఃశేషతామ అపి
9 భూయాంసం లభతే కలేశం యా గౌర భవతి థుర థుహా
సుథుహా యా తు భవతి నైవ తాం కలేశయన్త్య ఉత
10 యథ అతప్తం పరణమతి న తత సంతాపయన్త్య ఉత
యచ చ సవయం నతం థారు న తత సంనామయన్త్య అపి
11 ఏతయొపమయా ధీరః సంనమేత బలీయసే
ఇన్థ్రాయ స పరణమతే నమతే యొ బలీయసే
12 తస్మాథ రాజైవ కర్తవ్యః సతతం భూతిమ ఇచ్ఛతా
న ధనార్దొ న థారార్దస తేషాం యేషామ అరాజకమ
13 పరీయతే హి హరన పాపః పరవిత్తమ అరాజకే
యథాస్య ఉథ్ధరన్త్య అన్యే తథా రాజానమ ఇచ్ఛతి
14 పాపా అపి తథా కషేమం న లభన్తే కథా చన
ఏకస్య హి థవౌ హరతొ థవయొశ చ బహవొ ఽపరే
15 అథాసః కరియతే థాసొ హరియన్తే చ బలాత సత్రియః
ఏతస్మాత కారణాథ థేవాః పరజా పాలాన పరచక్రిరే
16 రాజా చేన న భవే లొకే పృదివ్యాం థణ్డధారకః
శూలే మత్స్యాన ఇవాపక్ష్యన థుర బలాన బలవత తరాః
17 అరాజకాః పరజాః పూర్వం వినేశుర ఇతి నః శరుతమ
పరస్పరం భక్షయన్తొ మత్స్యా ఇవ జలే కృశాన
18 తాః సమేత్య తతశ చక్రుః సమయాన ఇతి నః శరుతమ
వాక కరూరొ థణ్డపురుషొ యశ చ సయాత పారథారికః
యశ చ న సవమ అదాథథ్యాత తయాజ్యా నస తాథృశా ఇతి
19 విశ్వాసనార్దం వర్ణానాం సర్వేషామ అవిశేషతః
తాస తదా సమయం కృత్వా సమయే నావతస్దిరే
20 సహితాస తాస తథా జగ్ముర అసుఖార్తాః పితా మహమ
అనీశ్వరా వినశ్యామొ భగవన్న ఈశ్వరం థిశ
21 యం పూజయేమ సంభూయ యశ చ నః పరిపాలయేత
తాభ్యొ మనుం వయాథిథేశ మనుర నాభిననన్థ తాః
22 బిభేమి కర్మణః కరూరాథ రాజ్యం హి భృశథుష్కరమ
విశేషతొ మనుష్యేషు మిద్యావృత్తిషు నిత్యథా
23 తమ అబ్రువన పరజా మా భైః కర్మణైనొ గమిష్యతి
పశూనామ అధిపఞ్చా శథ ధిరణ్యస్య తదైవ చ
ధాన్యస్య థశమం భాగం థాస్యామః కొశవర్ధనమ
24 ముఖ్యేన శస్త్రపత్రేణ యే మనుష్యాః పరధానతః
భవన్తం తే ఽనుయాస్యన్తి మహేన్థ్రమ ఇవ థేవతాః
25 స తవం జాతబలొ రాజన థుష్ప్రధర్షః పరతాప వాన
సుఖే ధాస్యసి నః సర్వాన కుబేర ఇవ నైరృతాన
26 యం చ ధర్మం చరిష్యన్తి పరజా రాజ్ఞా సురక్షితాః
చతుర్దం తస్య ధర్మస్య తవత సంస్దం నొ భవిష్యతి
27 తేన ధర్మేణ మహతా సుఖలబ్ధేన భావితః
పాహ్య అస్మాన సర్వతొ రాజన థేవాన ఇవ శతక్రతుః
28 విజయాయాశు నిర్యాహి పరతపన రశ్మిమాన ఇవ
మానం విధమ శత్రూణాం ధర్మొ జయతు నః సథా
29 స నిర్యయౌ మహాతేజా బలేన మహతా వృతః
మహాభిజన సంపన్నస తేజసా పరజ్వలన్న ఇవ
30 తస్య తాం మహిమాం థృష్ట్వా మహేన్థ్రస్యేవ థేవతాః
అపతత్రసిరే సర్వే సవధర్మే చ థధుర మనః
31 తతొ మహీం పరియయౌ పర్జన్య ఇవ వృష్టిమాన
శమయన సర్వతః పాపాన సవకర్మసు చ యొజయన
32 ఏవం యే భూతిమ ఇచ్ఛేయుః పృదివ్యాం మానవాః కవ చిత
కుర్యూ రాజానమ ఏవాగ్రే పరజానుగ్రహ కారణాత
33 నమస్యేయుశ చ తం భక్త్యా శిష్యా ఇవ గురుం సథా
థేవా ఇవ సహస్రాక్షం పరజా రాజానమ అన్తికే
34 సత్కృతం సవజనేనేహ పరొ ఽపి బహు మన్యతే
సవజనేన తవ అవజ్ఞాతం పరే పరిభవన్త్య ఉత
35 రాజ్ఞః పరైః పరిభవః సర్వేషామ అసుఖావహః
తస్మాచ ఛత్రం చ పత్రం చ వాసాంస్య ఆభరణాని చ
36 భొజనాన్య అద పానాని రాజ్ఞే థథ్యుర గృహాణి చ
ఆసనాని చ శయ్యాశ చ సర్వొపకరణాని చ
37 గుప్తాత్మా సయాథ థుర ఆధర్షః సమితపూర్వాభిభాషితా
ఆభాషితశ చ మధురం పరతిభాషేత మానవాన
38 కృతజ్ఞొ థృఢభక్తిః సయాత సంవిభాగీ జితేన్థ్రియః
ఈక్షితః పరతివీక్షేత మృథు చర్జు చ వల్గు చ