శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 శరుతా మే కదితాః పూర్వైశ చత్వారొ మానవాశ్రమాః
వయాఖ్యానమ ఏషామ ఆచక్ష్వ పృచ్ఛతొ మే పితా మహ
2 విథితాః సర్వ ఏవేహ ధర్మాస తవ యుధిష్ఠిర
యదా మమ మహాబాహొ విథితాః సాధు సంమతాః
3 యత తు లిఙ్గాన్తర గతం పృచ్ఛసే మాం యుధిష్ఠిర
ధర్మం ధర్మభృతాం శరేష్ఠ తన నిబొధ నరాధిప
4 సర్వాణ్య ఏతాని కౌన్తేయ విథ్యన్తే మనుజర్షభ
సాధ్వ ఆచార పరవృత్తానాం చాతురాశ్రమ్య కర్మణామ
5 అకామ థవేషయుక్తస్య థణ్డనీత్యా యుధిష్ఠిర
సమేక్షిణశ చ భూతేషు భైక్షాశ్రమపథం భవేత
6 వేత్త్య ఆథాన విసర్గం యొ నిగ్రహానుగ్రహౌ తదా
యదొక్తవృత్తేర వీరస్య కషేమాశ్రమపథం భవేత
7 జఞాతిసంబన్ధిమిత్రాణి వయాపన్నాని యుధిష్ఠిర
సమభ్యుథ్ధరమాణస్య థీక్షాశ్రమపథం భవేత
8 ఆహ్నికం భూతయజ్ఞాంశ చ పితృయజ్ఞాంశ చ మానుషాన
కుర్వతః పార్ద విపులాన వన్యాశ్రమపథం భవేత
9 పాలనాత సర్వభూతానాం సవరాష్ట్ర పరిపాలనాత
థీక్షా బహువిధా రాజ్ఞొ వన్యాశ్రమపథం భవేత
10 వేథాధ్యయననిత్యత్వం కషమాదాచార్య పూజనమ
తదొపాధ్యాయ శుశ్రూషా బరహ్మాశ్రమపథం భవేత
11 అజిహ్మమ అశఠం మార్గం సేవమానస్య భారత
సర్వథా సర్వభూతేషు బరహ్మాశ్రమపథం భవేత
12 వాన పరస్దేషు విప్రేషు తరైవిథ్యేషు చ భారత
పరయచ్ఛతొ ఽరదాన విపులాన వన్యాశ్రమపథం భవేత
13 సర్వభూతేష్వ అనుక్రొశం కుర్వతస తస్య భారత
ఆనృశంస్య పరవృత్తస్య సర్వావస్దం పథం భవేత
14 బాలవృథ్ధేషు కౌరవ్య సర్వావస్దం యుధిష్ఠిర
అనుక్రొశం విథధతః సర్వావస్దం పథం భవేత
15 బలాత్కృతేషు భూతేషు పరిత్రాణం కురూథ్వహ
శరణాగతేషు కౌరవ్య కుర్వన గార్హస్ద్యమ ఆవసేత
16 చరాచరాణాం భూతానాం రక్షామ అపి చ సర్వశః
యదార్హ పూజాం చ సథా కుర్వన గార్హస్ద్యమ ఆవసేత
17 జయేష్ఠానుజ్యేష్ఠ పత్నీనాం భరాతౄణాం పుత్ర నప్తృణామ
నిగ్రహానుగ్రహౌ పార్ద గార్హస్ద్యమ ఇతి తత తపః
18 సాధూనామ అర్చనీయానాం పరజాసు విథితాత్మనామ
పాలనం పురుషవ్యాఘ్ర గృహాశ్రమపథం భవేత
19 ఆశ్రమస్దాని సర్వాణి యస తు వేశ్మని భారత
ఆథథీతేహ భొజ్యేన తథ గార్హస్ద్యం యుధిష్ఠిర
20 యః సదితః పురుషొ ధర్మే ధాత్రా సృష్టే యదార్దవత
ఆశ్రమాణాం స సర్వేషాం ఫలం పరాప్నొత్య అనుత్తమమ
21 యస్మిన న నశ్యన్తి గుణాః కౌన్తేయ పురుషే సథా
ఆశ్రమస్దం తమ అప్య ఆహుర నరశ్రేష్ఠం యుధిష్ఠిర
22 సదానమానం వయొ మానం కులమానం తదైవ చ
కుర్వన వసతి సర్వేషు హయ ఆశ్రమేషు యుధిష్ఠిర
23 థేశధర్మాంశ చ కౌన్తేయ కులధర్మాంస తదైవ చ
పాలయన పురుషవ్యాఘ్ర రాజా సర్వాశ్రమీ భవేత
24 కాలే విభూతిం భూతానామ ఉపహారాంస తదైవ చ
అర్హయన పురుషవ్యాఘ్ర సాధూనామ ఆశ్రమే వసేత
25 థశ ధర్మగతశ చాపి యొ ధర్మం పరత్యవేక్షతే
సర్వలొకస్య కౌన్తేయ రాజా భవతి సొ ఽఽశరమీ
26 యే ధర్మకుశలా లొకే ధర్మం కుర్వన్తి సాధవః
పాలితా యస్య విషయే పాథొ ఽంశస తస్య భూపతేః
27 ధర్మారామాన ధర్మపరాన యే న రక్షన్తి మానవాన
పార్దివాః పురుషవ్యాఘ్ర తేషాం పాపం హరన్తి తే
28 యే చ రక్షా సహాయాః సయుః పార్దివానాం యుధిష్ఠిర
తే చైవాంశ హరాః సర్వే ధర్మే పరకృతే ఽనఘ
29 సర్వాశ్రమపథే హయ ఆహుర గార్హస్ద్యం థీప్తనిర్ణయమ
పావనం పురుషవ్యాఘ్ర యం వయం పర్యుపాస్మహే
30 ఆత్మొపమస తు భూతేషు యొ వై భవతి మానవః
నయస్తథణ్డొ జితక్రొధః స పరేత్య లభతే సుఖమ
31 ధర్మొత్దితా సత్త్వవీర్యా ధర్మసేతు వటాకరా
తయాగవాతాధ్వ గా శీఘ్రా నౌస తవా సంతారయిష్యతి
32 యథా నివృత్తః సర్వస్మాత కామొ యొ ఽసయ హృథి సదితః
తథా భవతి సత్త్వస్దస తతొ బరహ్మ సమశ్నుతే
33 సుప్రసన్నస తు భావేన యొగేన చ నరాధిప
ధర్మం పురుషశార్థూల పరాప్స్యసే పాలనే రతః
34 వేథాధ్యయనశీలానాం విప్రాణాం సాధు కర్మణామ
పాలనే యత్నమ ఆతిష్ఠ సర్వలొకస్య చానఘ
35 వనేచరతి యొ ధర్మమ ఆశ్రమేషు చ భారత
రక్షయా తచ ఛతగుణం ధర్మం పరాప్నొతి పార్దివః
36 ఏష తే వివిధొ ధర్మః పాణ్డవశ్రేష్ఠ కీర్తితః
అనుతిష్ఠ తవమ ఏనం వై పూర్వైర థృష్టం సనాతనమ
37 చాతురాశ్రమ్యమ ఏకాగ్రః చాతుర్వర్ణ్యం చ పాణ్డవ
ధర్మం పురుషశార్థూల పరాప్స్యసే పాలనే రతః