శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 48)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తతః స చ హృషీకేశః స చ రాజా యుధిష్ఠిరః
కృపాథయశ చ తే సర్వే చత్వారః పాణ్డవాశ చ హ
2 రదైస తే నగరాకారైః పతాకాధ్వజశొభితైః
యయుర ఆశు కురుక్షేత్రం వాజిభిః శీఘ్రగామిభిః
3 తే ఽవతీర్య కురుక్షేత్రం కేశమజ్జాస్ది సంకులమ
థేహన్యాసః కృతొ యత్ర కషత్రియైస తైర మహాత్మభిః
4 గజాశ్వథేహాస్ది చయైః పర్వతైర ఇవ సంచితమ
నరశీర్ష కపాలైశ చ శఙ్ఖైర ఇవ సమాచితమ
5 చితా సహస్రైర నిచితం వర్మ శస్త్రసమాకులమ
ఆపానభూమిం కాలస్య తథా భుక్తొజ్ఝితామ ఇవ
6 భూతసంఘానుచరితం రక్షొగణనిషేవితమ
పశ్యన్తస తే కురుక్షేత్రం యయుర ఆశు మహారదాః
7 గచ్ఛన్న ఏవ మహాబాహుః సర్వయాథవనన్థనః
యుధిష్ఠిరాయ పరొవాచ జామథగ్న్యస్య విక్రమమ
8 అమీ రామహ్రథాః పఞ్చ థృశ్యన్తే పార్ద థూరతః
యేషు సంతర్పయామ ఆస పూర్వాన కషత్రియ శొణితైః
9 తరిసప్త కృత్వొ వసుధాం కృత్వా నిఃక్షత్రియాం పరభుః
ఇహేథానీం తతొ రామః కర్మణొ విరరామ హ
10 [యుధిస్దిర]
తరిః సప్తకృత్వః పృదివీ కృతా నిఃక్షత్రియా తథా
రామేణేతి యథ ఆత్ద తవమ అత్ర మే సంశయొ మహాన
11 కషత్రబీజం యథా థగ్ధం రామేణ యథుపుంగవ
కదం భూయః సముత్పత్తిః కషత్రస్యామిత విక్రమ
12 మహాత్మనా భగవతా రామేణ యథుపుంగవ
కదమ ఉత్సాథితం కషత్రం కదం వృత్దిం పునర గతమ
13 మహాభారత యుథ్ధే హి కొటిశః కషత్రియా హతాః
తదాభూచ చ మహీ కీర్ణా కషత్రియైర వథతాం వర
14 ఏవం మే ఛిన్ధి వార్ష్ణేయ సంశయం తార్క్ష్య కేతన
ఆగమొ హి పరః కృష్ణ తవత్తొ నొ వాసవానుజ
15 [వైషమ్పాయన]
తతొ వరజన్న ఏవ గథాగ్ర జః పరభుః; శశంస తస్మై నిఖిలేన తత్త్వతః
యుధిష్ఠిరాయాప్రతిమౌజసే తథా; యదాభవత కషత్రియ సంకులా మహీ