శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
పరకృతీనాం తు తథ వాక్యం థేశకాలొపసంహితమ
శరుత్వా యుధిష్ఠిరొ రాజాదొత్తరం పరత్యభాషత
2 ధన్యాః పాణ్డుసుతా లొకే యేషాం బరాహ్మణపుంగవాః
తద్యాన వాప్య అద వాతద్యాన గుణాన ఆహుః సమాగతాః
3 అనుగ్రాహ్యా వయం నూనం భవతామ ఇతి మే మతిః
యత్రైవం గుణసంపన్నాన అస్మాన బరూద విమత్సరాః
4 ధృతరాష్ట్రొ మహారాజః పితా నొ థైవతం పరమ
సాశనే ఽసయ పరియే చైవ సదేయం మత్ప్రియ కాఙ్క్షిభిః
5 ఏతథర్దం హి జీవామి కృత్వా జఞాతివధం మహత
అస్య శుశ్రూషణం కార్యం మయా నిత్యమ అతన్థ్రిణా
6 యథి చాహమ అనుగ్రాహ్యొ భవతాం సుహృథాం తతః
ధృతరాష్ట్రే యదాపూర్వం వృత్తిం వర్తితుమ అర్హద
7 ఏష నాదొ హి జగతొ భవతాం చ మయా సహ
అస్యైవ పృదివీ కృత్స్నా పాణ్డవాః సర్వ ఏవ చ
ఏతన మనసి కర్తవ్యం భవథ్భిర వచనం మమ
8 అనుగమ్య చ రాజానం యదేష్టం గమ్యతామ ఇతి
పౌరజానపథాన సర్వాన విసృజ్య కురునన్థనః
యౌవరాజ్యేన కౌరవ్యొ భీమసేనమ అయొజయత
9 మన్త్రే చ నిశ్చయే చైవ షాఙ్గుణ్యస్య చ చిన్తనే
విథురం బుథ్ధిసంపన్నం పరీతిమాన వై సమాథిశత
10 కృతాకృత పరిజ్ఞానే తదాయ వయయచిన్తనే
సంజయం యొజయామ ఆస ఋథ్ధమ ఋథ్ధైర గుణైర యుతమ
11 బలస్య పరిమాణే చ భక్త వేతనయొస తదా
నకులం వయాథిశథ రాజా కర్మిణామ అన్వవేక్షణే
12 పరచక్రొపరొధే చ థృప్తానాం చావమర్థనే
యుధిష్ఠిరొ మహారాజః ఫల్గునం వయాథిథేశ హ
13 థవిజానాం వేథ కార్యేషు కార్యేష్వ అన్యేషు చైవ హి
ధౌమ్యం పురొధసాం శరేష్ఠం వయాథిథేశ పరంతపః
14 సహథేవం సమీపస్దం నిత్యమ ఏవ సమాథిశత
తేన గొప్యొ హి నృపతిః సర్వావస్దొ విశాం పతే
15 యాన యాన అమన్యథ యొగ్యాంశ చ యేషు యేష్వ ఇహ కర్మసు
తాంస తాంస తేష్వ ఏవ యుయుజే పరీయమాణొ మహీపతిః
16 విథురం సంజయం చైవ యుయుత్సుం చ మహామతిమ
అబ్రవీత పరవీర ఘనొ ధర్మాత్మా ధర్మవత్సలః
17 ఉత్దాయొత్దాయ యత కార్యమ అస్య రాజ్ఞః పితుర మమ
సర్వం భవథ్భిః కర్తవ్యమ అప్రమత్తైర యదాతదమ
18 పౌరజానపథానాం చ యాని కార్యాణి నిత్యశః
రాజానం సమనుజ్ఞాప్య తాని కార్యాణి ధర్మతః