శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 42)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా జఞాతీనాం యే హతా మృధే
శరాథ్ధాని కారయామ ఆస తేషాం పృదగ ఉథారధీః
2 ధృతరాష్ట్రొ థథౌ రాజా పుత్రాణామ ఔర్ధ్వథేహికమ
సర్వకామగుణొపేతమ అన్నం గాశ చ ధనాని చ
రత్నాని చ విచిత్రాణి మహార్హాణి మహాయశాః
3 యుధిష్ఠిరస తు కర్ణస్య థరొణస్య చ మహాత్మనః
ధృష్టథ్యుమ్నాభిమన్యుభ్యాం హైడిమ్బస్య చ రక్షసః
4 విరాటప్రభృతీనాం చ సుహృథామ ఉపకారిణామ
థరుపథ థరౌపథేయానాం థరౌపథ్యా సహితొ థథౌ
5 బరాహ్మణానాం సహస్రాణి పృదగ ఏకైకమ ఉథ్థిశన
ధనైశ చ వస్త్రై రత్నైశ చ గొభిశ చ సమతర్పయత
6 యే చాన్యే పృదివీపాలా యేషాం నాస్తి సుహృజ్జనః
ఉథ్థిశ్యొథ్థిశ్య తేషాం చ చక్రే రాజౌర్ధ్వథైహికమ
7 సభాః పరపాశ చ వివిధాస తడాగాని చ పాణ్డవః
సుహృథాం కారయామ ఆస సర్వేషామ ఔర్ధ్వథైహికమ
8 స తేషామ అనృణొ భూత్వా గత్వా లొకేష్వ అవాచ్యతామ
కృతకృత్యొ ఽభవథ రాజా పరజా ధర్మేణ పాలయన
9 ధృతరాష్ట్రం యదాపూర్వం గాన్ధారీం విథురం తదా
సర్వాంశ చ కౌరవామాత్యాన భృత్యాంశ చ సమపూజయత
10 యాశ చ తత్ర సత్రియః కాశ చిథ ధతవీరా హతాత్మ జాః
సర్వాస తాః కౌరవొ రాజా సంపూజ్యాపాలయథ ఘృణీ
11 థీనాన్ధ కృపణానాం చ గృహాచ్ఛాథన భొజనైః
ఆనృశంస్య పరొ రాజా చకారానుగ్రహం పరభుః
12 స విజిత్య మహీం కృత్స్నామ ఆనృణ్యం పరాప్య వైరిషు
నిఃసపత్నః సుఖీ రాజా విజహార యుధిష్ఠిరః