శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 338

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 338)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమేజయ]
బహవః పురుషా బరహ్మన్న ఉతాహొ ఏక ఏవ తు
కొ హయ అత్ర పురుషః శరేష్ఠః కొ వా యొనిర ఇహొచ్యతే
2 [వైషమ్పాయన]
బహవః పురుషా లొకే సాంఖ్యయొగవిచారిణామ
నైతథ ఇచ్ఛన్తి పురుషమ ఏకం కురుకులొథ్వహ
3 బహూనాం పురుషాణాం చ యదైకా యొనిర ఉచ్యతే
తదా తం పురుషం విశ్వం వయాఖ్యాస్యామి గుణాధికమ
4 నమస్కృత్వా తు గురవే వయాసాయామిత తేజసే
తపొ యుక్తాయ థాన్తాయ వన్థ్యాయ పరమర్షయే
5 ఇథం పురుషసూక్తం హి సర్వవేథేషు పార్దివ
ఋతం సత్యం చ విఖ్యాతమ ఋషిసింహేన చిన్తితమ
6 ఉత్సర్గేణాపవాథేన ఋషిభిః కపిలాథిభిః
అధ్యాత్మచిన్తామ ఆశ్రిత్య శాస్త్రాణ్య ఉక్తాని భారత
7 సమాసతస తు యథ వయాసః పురుషైకత్వమ ఉక్తవాన
తత తే ఽహం సంప్రవక్ష్యామి పరసాథాథ అమితౌజసః
8 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
బరహ్మణా సహ సంవాథం తర్యమ్బకస్య విశాం పతే
9 కషీరొథస్య సముథ్రస్య మధ్యే హాతక సప్రభః
వైజయన్త ఇతి ఖయాతః పర్వత పరవరొ నృప
10 తత్రాధ్యాత్మ గతిం థేవ ఏకాకీ పరవిచిన్తయన
వైరాజ సథనే నిత్యం వైజయన్తం నిషేవతే
11 అద తత్రాసతస తస్య చతుర్వక్త్రస్య ధీమతః
లలాత పరభవః పుత్రః శివ ఆగాథ యథృచ్ఛయా
ఆకాశేనైవ యొగీశః పురా తరినయనః పరభుః
12 తతః ఖాన నిపపాతాశు ధరణీధరమూర్ధని
అగ్రతశ చాభవత పరీతొ వవన్థే చాపి పాథయొః
13 తం పాథయొర నిపతితం థృష్ట్వా సవ్యేన పానినా
ఉత్దాపయామ ఆస తథా పరభుర ఏకః పరజాపతిః
14 ఉవాచ చైనం భగవాంశ చిరస్యాగతమ ఆత్మజమ
సవాగతం తే మహాబాహొ థిష్ట్యా పరాప్తొ ఽసి మే ఽనతికమ
15 కచ చిత తే కుశలం పుత్ర సవాధ్యాయతపసొః సథా
నిత్యమ ఉగ్రతపాస తవం హి తతః పృచ్ఛామి తే పునః
16 [రుథ్ర]
తవత్ప్రసాథేన భగవన సవాధ్యాయతపసొర మమ
కుశలం చావ్యయం చైవ సర్వస్య జగతస తదా
17 చిరథృష్టొ హి భగవాన వైరాజ సథనే మయా
తతొ ఽహం పర్వతం పరాప్తస తవ ఇమం తవత పాథసేవితమ
18 కౌతూహలం చాపి హి మే ఏకాన్తగమనేన తే
నైతత కారణమ అల్పం హి భవిష్యతి పితామహ
19 కిం ను తత సథనం శరేష్ఠం కషుత్పిపాసా వివర్జితమ
సురాసురైర అధ్యుషితమ ఋషిభిశ చామితప్రభైః
20 గన్ధర్వైర అప్సరొభిశ చ సతతం సంనిషేవితమ
ఉత్సృజ్యేమం గిరివరమ ఏకాకీ పరాప్తవాన అసి
21 [బరహ్మ]
వైజయన్తొ గిరివరః సతతం సేవ్యతే మయా
అత్రైకాగ్రేణ మనసా పురుషశ చిన్త్యతే విరాత
22 [రుథ్ర]
బహవః పురుషా బరహ్మంస తవయా సృష్టాః సవయమ్భువా
సృజ్యన్తే చాపరే బరహ్మన స చైకః పురుషొ విరాత
23 కొ హయ అసౌ చిన్త్యతే బరహ్మంస తవయా వై పురుషొత్తమః
ఏతన మే సంశయం బరూహి మహత కౌతూహలం హి మే
24 [బరహ్మా]
బహవః పురుషాః పుత్ర యే తవయా సముథాహృతాః
ఏవమ ఏతథ అతిక్రాన్తం థరష్టవ్యం నైతమ ఇత్య అపి
ఆధారం తు పరవక్ష్యామి ఏకస్య పురుషస్య తే
25 బహూనాం పురుషాణాం స యదైకా యొనిర ఉచ్యతే
తదా తం పురుషం విశ్వం పరమం సుమహత్తమమ
నిర్గుణం నిర్గుణా భూత్వా పరవిశన్తి సనాతనమ