శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 326

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 326)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
ఏవం సతుతః స భగవాన గుహ్యైస తద్యైశ చ నామభిః
తం మునిం థర్శయామ ఆస నారథం విశ్వరూపధృక
2 కిం చిచ చన్థ్ర విశుథ్ధాత్మా కిం చిచ చన్థ్రాథ విశేషవాన
కృశాను వర్ణః కిం చిచ చ కిం చిథ ధిష్న్యాకృతిః పరభుః
3 శుకపత్రవర్ణః కిం చిచ చ కిం చిత సఫతిక సప్రభః
నీలాఞ్జనచయ పరఖ్యొ జాతరూపప్రభః కవ చిత
4 పరవాలాఙ్కుర వర్ణశ చ శవేతవర్ణః కవ చిథ బభౌ
కవ చిత సువర్ణవర్ణాభొ వైథూర్యసథృశః కవ చిత
5 నీలవైథూర్య సథృశ ఇన్థ్రనీలనిభః కవ చిత
మయూరగ్రీవ వర్ణాభొ ముక్తాహార నిభః కవ చిత
6 ఏతాన వర్ణాన బహువిధాన రూపే బిభ్రత సనాతనః
సహస్రనయనః శరీమాఞ శతశీర్షః సహస్రపాత
7 సహస్రొథర బాహుశ చ అవ్యక్త ఇతి చ కవ చిత
ఓంకారమ ఉథ్గిరన వక్త్రాత సావిత్రీం చ తథ అన్వయామ
8 శేషేభ్యశ చైవ వక్త్రేభ్యశ చతుర్వేథొథ్గతం వసు
ఆరణ్యకం జగౌ థేవొ హరిర నారాయణొ వశీ
9 వేథీం కమన్థలుం థర్భాన మని రూపాన అదొపలాన
అజినం థన్థ కాష్ఠం చ జవలితం చ హుతాశనమ
ధారయామ ఆస థేవేశొ హస్తైర యజ్ఞపతిస తథా
10 తం పరసన్నం పరసన్నాత్మా నారథొ థవిజసత్తమః
వాగ్యతః పరయతొ భూత్వా వవన్థే పరమేశ్వరమ
తమ ఉవాచ నతం మూర్ధ్నా థేవానామ ఆథిర అవ్యయః
11 ఏకతశ చ థవితశ చైవ తరితశ చైవ మహర్షయః
ఇమం థేశమ అనుప్రాప్తా మమ థర్శనలాలసాః
12 న చ మాం తే థథృశిరే న చ థరక్ష్యతి కశ చన
ఋతే హయ ఏకాన్తిక శరేష్ఠాత తవం చైవైకాన్తికొ మతః
13 మమైతాస తనవః శరేష్ఠా జాతా ధర్మగృహే థవిజ
తాస తవం భజస్వ సతతం సాధయస్వ యదాగతమ
14 వృణీష్వ చ వరం విప్ర మత్తస తవం యమ ఇహేచ్ఛసి
పరసన్నొ ఽహం తవాథ్యేహ విశ్వమూర్తిర ఇహావ్యయః
15 [నారథ]
అథ్య మే తపసొ థేవ యమస్య నియమస్య చ
సథ్యః ఫలమ అవాప్తం వై థృష్టొ యథ భగవాన మయా
16 వర ఏష మమాత్యన్తం థృష్టస తవం యత సనాతనః
భగవాన విశ్వథృక సింహః సర్వమూర్తిర మహాప్రభుః
17 [భీస్మ]
ఏవం సంథర్శయిత్వా తు నారథం పరమేష్ఠిజమ
ఉవాచ వచనం భూయొ గచ్ఛ నారథ మాచిరమ
18 ఇమే హయ అనిన్థ్రియాహారా మథ్భక్తాశ చన్థ్ర వర్చసః
ఏకాగ్రాశ చిన్తయేయుర మాం నైషాం విఘ్నొ భవేథ ఇతి
19 సిథ్ధాశ చైతే మహాభాగాః పురా హయ ఏకాన్తినొ ఽభవన
తమొ రజొ వినిర్ముక్తా మాం పరవేక్ష్యన్త్య అసంశయమ
20 న థృశ్యశ చక్షుషా యొ ఽసౌ న సపృశ్యః సపర్శనేన చ
న ఘరేయశ చైవ గన్ధేన రసేన చ వివర్జితః
21 సత్త్వం రజస తమశ చైవ న గుణాస తం భజన్తి వై
యశ చ సర్వగతః సాక్షీ లొకస్యాత్మేతి కద్యతే
22 భూతగ్రామ శరీరేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి
అజొ నిత్యః శాశ్వతశ చ నిర్గుణొ నిష్కలస తదా
23 థవిర థవాథశేభ్యస తత్త్వేభ్యః ఖయాతొ యః పఞ్చవింశకః
పురుషొ నిష్క్రియశ చైవ జఞానథృశ్యశ చ కద్యతే
24 యం పరవిశ్య భవన్తీహ ముక్తా వై థవిజసత్తమ
స వాసుథేవొ విజ్ఞేయః పరమాత్మా సనాతనః
25 పశ్య థేవస్య మాహాత్మ్యం మహిమానం చ నారథ
శుభాశుభైః కర్మభిర యొ న లిప్యతి కథా చన
26 సత్త్వం రజస తమశ చైవ గుణాన ఏతాన పరచక్షతే
ఏతే సర్వశరీరేషు తిష్ఠన్తి విచరన్తి చ
27 ఏతాన గుణాంస తు కషేత్రజ్ఞొ భుఙ్క్తే నైభిః స భుజ్యతే
నిర్గుణొ గుణభుక చైవ గుణస్రష్టా గుణాధికః
28 జగత పరతిష్ఠా థేవర్షే పృదివ్య అప్సు పరలీయతే
జయొతిష్య ఆపః పరలీయన్తే జయొతిర వాయౌ పరలీయతే
29 ఖే వాయుః పరలయం యాతి మనస్య ఆకాశమ ఏవ చ
మనొ హి పరమం భూతం తథ అవ్యక్తే పరలీయతే
30 అవ్యక్తం పురుషే బరహ్మన నిష్క్రియే సంప్రలీయతే
నాస్తి తస్మాత పరతరం పురుషాథ వై సనాతనాత
31 నిత్యం హి నాస్తి జగతి భూతం సదావరజఙ్గమమ
ఋతే తమ ఏకం పురుషం వాసుథేవం సనాతనమ
సర్వభూతాత్మభూతొ హి వాసుథేవొ మహాబలః
32 పృదివీ వాయుర ఆకాశమ ఆపొ జయొతిశ చ పఞ్చమమ
తే సమేతా మహాత్మానః శరీరమ ఇతి సంజ్ఞితమ
33 తథ ఆవిశతి యొ బరహ్మన్న అథృశ్యొ లఘువిక్రమః
ఉత్పన్న ఏవ భవతి శరీరం చేష్టయన పరభుః
34 న వినా ధాతుసంఘాతం శరీరం భవతి కవ చిత
న చ జీవం వినా బరహ్మన ధాతవశ చేష్టయన్త్య ఉత
35 స జీవః పరిసంఖ్యాతః శేషః సంకర్షణః పరభుః
తస్మాత సనత్కుమారత్వం యొ లభేత సవకర్మణా
36 యస్మింశ చ సర్వభూతాని పరలయం యాన్తి సంక్షయే
స మనః సర్వభూతానాం పరథ్యుమ్నః పరిపద్యతే
37 తస్మాత పరసూతొ యః కర్తా కార్యం కారణమ ఏవ చ
యస్మాత సర్వం పరభవతి జగత సదావరజఙ్గమమ
సొ ఽనిరుథ్ధః స ఈశానొ వయక్తిః సా సర్వకర్మసు
38 యొ వాసుథేవొ భగవాన కషేత్రజ్ఞొ నిర్గుణాత్మకః
జఞేయః స ఏవ భగవాఞ జీవః సంకర్షణః పరభుః
39 సంకర్షణాచ చ పరథ్యుమ్నొ మనొ భూతః స ఉచ్యతే
పరథ్యుమ్నాథ యొ ఽనిరుథ్ధస తు సొ ఽహంకారొ మహేశ్వరః
40 మత్తః సర్వం సంభవతి జగత సదావరజఙ్గమమ
అక్షరం చ కషరం చైవ సచ చాసచ చైవ నారథ
41 మాం పరవిశ్య భవన్తీహ ముక్తా భక్తాస తు యే మమ
అహం హి పురుషొ జఞేయొ నిష్క్రియః పఞ్చవింశకః
42 నిర్గుణొ నిష్కలశ చైవ నిర్థ్వన్థ్వొ నిష్పరిగ్రహః
ఏతత తవయా న విజ్ఞేయం రూపవాన ఇతి థృశ్యతే
ఇచ్ఛన ముహూర్తాన నశ్యేయమ ఈశొ ఽహం జగతొ గురుః
43 మాయా హయ ఏషా మయా సృష్టా యన మాం పశ్యసి నారథ
సర్వభూతగుణైర యుక్తం నైవం తవం జఞాతుమ అర్హసి
మయైతత కదితం సమ్యక తవ మూర్తి చతుష్టయమ
44 సిథ్ధా హయ ఏతే మహాభాగా నరా హయ ఏకాన్తినొ ఽభవన
తమొ రజొ భయాం నిర్ముక్తాః పరవేక్ష్యన్తి చ మాం మునే
45 అహం కర్తా చ కార్యం చ కారణం చాపి నారథ
అహం హి జీవ సంజ్ఞొ వై మయి జీవః సమాహితః
మైవం తే బుథ్ధిర అత్రాభూథ థృష్టొ జీవొ మయేతి చ
46 అహం సర్వత్రగొ బరహ్మన భూతగ్రామాన్తర ఆత్మకః
భూతగ్రామ శరీరేషు నశ్యత్సు న నశామ్య అహమ
47 హిరణ్యగర్భొ లొకాథిశ చతుర్వక్త్రొ నిరుక్తగః
బరహ్మా సనాతనొ థేవొ మమ బహ్వ అర్దచిన్తకః
48 పశ్యైకాథశ మే రుథ్రాన థక్షిణం పార్శ్వమ ఆస్దితాన
థవాథశైవ తదాథిత్యాన వామం పార్శ్వం సమాస్దితాన
49 అగ్రతశ చైవ మే పశ్య వసూన అస్తౌ సురొత్తమాన
నాసత్యం చైవ థస్రం చ భిషజౌ పశ్య పృష్ఠతః
50 సర్వాన పరజాపతీన పశ్య పశ్య సప్త ఋషీన అపి
వేథాన యజ్ఞాంశ చ శతశః పశ్యామృతమ అదౌషధీః
51 తపాంసి నియమాంశ చైవ యమాన అపి పృదగ్విధాన
తదాస్త గుణమ ఐశ్వర్యమ ఏకస్దం పశ్య మూర్తిమత
52 శరియం లక్ష్మీం చ కీర్తిం చ పృదివీం చ కకుథ్మినీమ
వేథానాం మాతరం పశ్య మత సదాం థేవీం సరస్వతీమ
53 ధరువం చ జయొతిషాం శరేష్ఠం పశ్య నారథ ఖేచరమ
అమ్భొ ధరాన సముథ్రాంశ చ సరాంసి సరితస తదా
54 మూర్తిమన్తః పితృగణాంశ చతురః పశ్య సత్తమ
తరీంశ చైవేమాన గుణాన పశ్య మత్స్దాన మూర్తి వివర్జితాన
55 థేవకార్యాథ అపి మునే పితృకార్యం విశిష్యతే
థేవానాం చ పితౄణాం చ పితా హయ ఏకొ ఽహమ ఆథితః
56 అహం హయశిరొ భూత్వా సముథ్రే పశ్చిమొత్తరే
పిబామి సుహుతం హవ్యం కవ్యం చ శరథ్ధయాన్వితమ
57 మయా సృష్టః పురా బరహ్మా మథ యజ్ఞమ అయజత సవయమ
తతస తస్మై వరాన పరీతొ థథావ అహమ అనుత్తమాన
58 మత పుత్రత్వం చ కల్పాథౌ లొకాధ్యక్షత్వమ ఏవ చ
అహంకారకృతం చైవ నామ పర్యాయ వాచకమ
59 తవయా కృతాం చ మర్యాథాం నాతిక్రామ్యతి కశ చన
తవం చైవ వరథొ బరహ్మన వరేప్సూనాం భవిష్యసి
60 సురాసురగణానాం చ ఋషీణాం చ తపొధన
పితౄణాం చ మహాభాగ సతతం సంశితవ్రత
వివిధానాం చ భూతానాం తవమ ఉపాస్యొ భవిష్యసి
61 పరాథుర్భావగతశ చాహం సురకార్యేషు నిత్యథా
అనుశాస్యస తవయా బరహ్మణ్ణియొజ్యశ చ సుతొ యదా
62 ఏతాంశ చాన్యాంశ చ రుచిరాన బరహ్మణే ఽమితతేజసే
అహం థత్త్వా వరాన పరీతొ నివృత్తి పరమొ ఽభవమ
63 నిర్వానం సర్వధర్మాణాం నివృత్తిః పరమా సమృతా
తస్మాన నివృత్తిమ ఆపన్నశ చరేత సర్వాఙ్గనిర్వృతః
64 విథ్యా సహాయవన్తం మామ ఆథిత్యస్దం సనాతనమ
కపిలం పరాహుర ఆచార్యాః సాంఖ్యనిశ్చిత నిశ్చయాః
65 హిరణ్యగర్భొ భగవాన ఏష ఛన్థసి సుష్టుతః
సొ ఽహం యొగగతిర బరహ్మన యొగశాస్త్రేషు శబ్థితః
66 ఏషొ ఽహం వయక్తిమ ఆగమ్య తిష్ఠామి థివి శాశ్వతః
తతొ యుగసహస్రాన్తే సంహరిష్యే జగత పునః
కృత్వాత్మ సదాని భూతాని సదావరాణి చరాణి చ
67 ఏకాకీ విథ్యయా సార్ధం విహరిష్యే థవిజొత్తమ
తతొ భూయొ జగత సర్వం కరిష్యామీహ విథ్యయా
68 అస్మన మూర్తిశ చతుర్దీ యా సాసృజచ ఛేషమ అవ్యయమ
స హి సంకర్షణః పరొక్తః పరథ్యుమ్నం సొ ఽపయ అజీజనత
69 పరథ్యుమ్నాథ అనిరుథ్ధొ ఽహం సర్గొ మమ పునః పునః
అనిరుథ్ధాత తదా బరహ్మా తత్రాథి కమలొథ్భవః
70 బరహ్మణః సర్వభూతాని చరాణి సదావరాణి చ
ఏతాం సృష్టిం విజానీహి కల్పాథిషు పునః పునః
71 యదా సూర్యస్య గగనాథ ఉథయాస్త మయావ ఇహ
నస్తౌ పునర బలాత కాల ఆనయత్య అమితథ్యుతిః
తదా బలాథ అహం పృద్వీం సర్వభూతహితాయ వై
72 సత్త్వైర ఆక్రాన్త సర్వాఙ్గాం నస్తాం సాగరమేఖలామ
ఆనయిష్యామి సవం సదానం వారాహం రూపమ ఆస్దితః
73 హిరణ్యాక్షం హనిష్యామి థైతేయం బలగర్వితమ
నారసింహం వపుః కృత్వా హిరణ్యకశిపుం పునః
సురకార్యే హనిష్యామి యజ్ఞఘ్నం థితినన్థనమ
74 విరొచనస్య బలవాన బలిః పుత్రొ మహాసురః
భవిష్యతి స శక్రం చ సవరాజ్యాచ చయావయిష్యతి
75 తరైలొక్యే ఽపహృతే తేన విముఖే చ శచీపతౌ
అథిత్యాం థవాథశః పుత్రః సంభవిష్యామి కశ్యపాత
76 తతొ రాజ్యం పరథాస్యామి శక్రాయామిత తేజసే
థేవతాః సదాపయిష్యామి సవేషు సదానేషు నారథ
బలిం చైవ కరిష్యామి పాతాలతలవాసినమ
77 తరేతాయుగే భవిష్యామి రామొ భృగుకులొథ్వహః
కషత్రం చొత్సాథయిష్యామి సమృథ్ధబలవాహనమ
78 సంధౌ తు సమనుప్రాప్తే తరేతాయాం థవాపరస్య చ
రామొ థాశరదిర భూత్వా భవిష్యామి జగత్పతిః
79 తరితొపఘాతాథ వైరూప్యమ ఏకతొ ఽద థవితస తదా
పరాప్స్యతొ వారణత్వం హి పరజాపతిసుతావ ఋషీ
80 తయొర యే తవ అన్వయే జాతా భవిష్యన్తి వనౌకసః
తే సహాయా భవిష్యన్తి సురకార్యే మమ థవిజ
81 తతొ రక్షఃపతిం ఘొరం పులస్త్య కులపాంసనమ
హనిష్యే రావణం సంఖ్యే సగణం లొకకన్తకమ
82 థవాపరస్య కలేశ చైవ సంధౌ పర్యవసానికే
పరాథుర్భావః కంస హేతొర మదురాయాం భవిష్యతి
83 తత్రాహం థానవాన హత్వా సుబహూన థేవకన్తకాన
కుశస్దలీం కరిష్యామి నివాసం థవారకాం పురీమ
84 వసానస తత్ర వై పుర్యామ అథితేర విప్రియం కరమ
హనిష్యే నరకం భౌమం మురం పీదం చ థానవమ
85 పరాగ్జ్యొతిష పురం రమ్యం నానా ధనసమన్వితమ
కుశస్దలీం నయిష్యామి హత్వా వై థానవొత్తమాన
86 శంకరం చ మహాసేనం బాన పరియహితైషిణమ
పరాజేష్యామ్య అదొథ్యుక్తౌ థేవలొకనమస్కృతౌ
87 తతః సుతం బలేర జిత్వా బానం బాహుసహస్రిణమ
వినాశయిష్యామి తతః సర్వాన సౌభనివాసినః
88 యః కాలయవనః ఖయాతొ గర్గ తేజొ ఽభిసంవృతః
భవిష్యతి వధస తస్య మత్త ఏవ థవిజొత్తమ
89 జరాసంధశ చ బలవాన సర్వరాజవిరొధకః
భవిష్యత్య అసురః సఫీతొ భూమిపాలొ గిరివ్రజే
మమ బుథ్ధిపరిస్పన్థాథ వధస తస్య భవిష్యతి
90 సమాగతేషు బలిషు పృదివ్యాం సర్వరాజసు
వాసవిః సుసహాయొ వై మమ హయ ఏకొ భవిష్యతి
91 ఏవం లొకా వథిష్యన్తి నరనారాయణావ ఋషీ
ఉథ్యుక్తౌ థహతః కషత్రం లొకకార్యార్దమ ఈశ్వరౌ
92 కృత్వా భావావతరణం వసుధాయా యదేప్సితమ
సర్వసాత్వత ముఖ్యానాం థవారకాయాశ చ సత్తమ
కరిష్యే పరలయం ఘొరమ ఆత్మజ్ఞాతి వినాశనమ
93 కర్మాణ్య అపరిమేయాని చతుర్మూర్తి ధరొ హయ అహమ
కృత్వా లొకాన గమిష్యామి సవాన అహం బరహ్మ సత్కృతాన
94 హంసొ హయశిరాశ చైవ పరాథుర్భావా థవిజొత్తమ
యథా వేథశ్రుతిర నస్తా మయా పరత్యాహృతా తథా
సవేథాః సశ్రుతీకాశ చ కృతాః పూర్వం కృతే యుగే
95 అతిక్రాన్తాః పురాణేషు శరుతాస తే యథి వా కవ చిత
అతిక్రాన్తాశ చ బహవః పరాథుర్భావా మమొత్తమాః
లొకకార్యాణి కృత్వా చ పునః సవాం పరకృతిం గతాః
96 న హయ ఏతథ బరహ్మణా పరాప్తమ ఈథృశం మమ థర్శనమ
యత తవయా పరాప్తమ అథ్యేహ ఏకాన్తగతబుథ్ధినా
97 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం బరహ్మన భక్తిమతొ మయా
పురాణం చ భవిష్యం చ సరహస్యం చ సత్తమ
98 ఏవం స భగవాన థేవొ విశ్వమూర్తి ధరొ ఽవయయః
ఏతావథ ఉక్త్వా వచనం తత్రైవాన్తరధీయత
99 నారథొ ఽపి మహాతేజాః పరాప్యానుగ్రహమ ఈప్సితమ
నరనారాయణౌ థరష్టుం పరాథ్రవథ బథరాశ్రమమ
100 ఇథం మహొపనిషథం చతుర్వేథ సమన్వితమ
సాంఖ్యయొగకృతం తేన పఞ్చరాత్రానుశబ్థితమ
101 నారాయణ ముఖొథ్గీతం నారథొ ఽశరావయత పునః
బరహ్మణః సథనే తాత యదాథృష్టం యదా శరుతమ
102 [యుధిస్దిర]
ఏతథ ఆశ్చర్యభూతం హి మాహాత్మ్యం తస్య ధీమతః
కిం బరహ్మా న విజానీతే యతః శుశ్రావ నారథాత
103 పితామహొ హి భగవాంస తస్మాథ థేవాథ అనన్తరః
కదం స న విజానీయాత పరభావమ అమితౌజసః
104 [భీస్మ]
మహాకల్పసహస్రాణి మహాకల్పశతాని చ
సమతీతాని రాజేన్థ్ర సర్గాశ చ పరలయాశ చ హ
105 సర్గస్యాథౌ సమృతొ బరహ్మా పరజా సర్గ కరః పరభుః
జానాతి థేవప్రవరం భూయశ చాతొ ఽధికం నృప
పరమాత్మానమ ఈశానమ ఆత్మనః పరభవం తదా
106 యే తవ అన్యే బరహ్మ సథనే సిథ్ధసంఘాః సమాగతాః
తేభ్యస తచ ఛరావయామ ఆస పురాణం వేథ సంమితమ
107 తేషాం సకాశాత సూర్యశ చ శరుత్వా వై భావితాత్మనామ
ఆత్మానుగామినాం బరహ్మ శరావయామ ఆస భారత
108 షట షష్టిర హి సహస్రాణి ఋషీణాం భావితాత్మనామ
సూర్యస్య తపతొ లొకాన నిర్మితా యే పురఃసరాః
తేషామ అకదయత సూర్యః సర్వేషాం భావితాత్మనామ
109 సూర్యానుగామిభిస తాత ఋషిభిస తైర మహాత్మభిః
మేరౌ సమాగతా థేవాః శరావితాశ చేథమ ఉత్తమమ
110 థేవానాం తు సకాశాథ వై తతః శరుత్వాసితొ థవిజః
శరావయామ ఆస రాజేన్థ్ర పితౄణాం మునిసత్తమః
111 మమ చాపి పితా తాత కదయామ ఆస శంతనుః
తతొ మయైతచ ఛరుత్వా చ కీర్తితం తవ భారత
112 సురైర వా మునిభిర వాపి పురాణం యైర ఇథం శరుతమ
సర్వే తే పరమాత్మానం పూజయన్తి పునః పునః
113 ఇథమ ఆఖ్యానమ ఆర్షేయం పారమ్పర్యాగతం నృప
నావాసుథేవ భక్తాయ తవయా థేయం కదం చన
114 మత్తొ ఽనయాని చ తే రాజన్న ఉపాఖ్యాన శతాని వై
యాని శరుతాని ధర్మ్యాణి తేషాం సారొ ఽయమ ఉథ్ధృతః
115 సురాసురైర యదా రాజన నిర్మద్యామృతమ ఉథ్ధృతమ
ఏవమ ఏతత పురా విప్రైః కదామృతమ ఇహొథ్ధృతమ
116 యశ చేథం పదతే నిత్యం యశ చేథం శృణుయాన నరః
ఏకాన్తభావొపగత ఏకాన్తే సుసమాహితః
117 పరాప్య శవేతం మహాథ్వీపం భూత్వా చన్థ్రప్రభొ నరః
స సహస్రార్చిషం థేవం పరవిశేన నాత్ర సంశయః
118 ముచ్యేతార్తస తదా రొగాచ ఛరుత్వేమామ ఆథితః కదామ
జిజ్ఞాసుర లభతే కామాన భక్తొ భక్త గతిం వరజేత
119 తవయాపి సతతం రాజన్న అభ్యర్చ్యః పురుషొత్తమః
స హి మాతా పితా చైవ కృత్స్నస్య జగతొ గురుః
120 బరహ్మణ్య థేవొ భగవాన పరీయతాం తే సనాతనః
యుధిష్ఠిర మహాబాహొ మహాబాహుర జనార్థనః
121 [వైషమ్పాయన]
శరుత్వైతథ ఆఖ్యాన వరం ధర్మరాజ జనమేజయ
భరాతరశ చాస్య తే సర్వే నారాయణ పరాభవన
122 జితం భగవతా తేన పురుషేణేతి భారత
నిత్యం జప్యపరా భూత్వా సరస్వతీమ ఉథీరయన
123 యొ హయ అస్మాకం గురుః శరేష్ఠః కృష్ణ థవైపయనొ మునిః
స జగౌ పరమం జప్యం నారాయణమ ఉథీరయన
124 గత్వాన్తరిక్షాత సతతం కషీరొథమ అమృతాశయమ
పూజయిత్వా చ థేవేశం పునర ఆయాత సవమ ఆశ్రమమ