శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 310

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 310)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కదం వయాసస్య ధర్మాత్మా శుకొ జజ్ఞే మహాతపః
సిధిం చ పరమాం పరాప్తస తన మే బరూహి పితామహ
2 కస్యాం చొత్పాథయామ ఆస శుకం వయాసస తపొధనః
న హయ అస్య జననీం విథ్మ జన్మ చాగ్ర్యం మహాత్మనః
3 కదం చ బాలస్య సతః సూక్ష్మజ్ఞానే గతా మతిః
యదా నాన్యస్య లొకాస్మిన థవితీయస్యేహ కస్య చిత
4 ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం విస్తరేణ మహాథ్యుతే
న హి మే తృప్తిర అస్తీహ శృణ్వతొ ఽమృతమ ఉత్తమమ
5 మాహాత్మ్యమ ఆత్మయొగం చ విజ్ఞానం చ శుకస్య హ
యదావథ ఆనుపూర్వ్యేణ తన మే బరూహి పితామహ
6 [భీ]
న హాయనైర న పలితైర న విత్తేన న బన్ధుభిః
ఋషయశ చక్రిరే ధర్మం యొ ఽనూచానః స నొ మహాన
7 తపొ మూలమ ఇథం సర్వం యన మాం పృచ్ఛసి పాణ్డవ
తథ ఇన్థ్రియాణి సంయమ్య తపొ భవతి నాన్యదా
8 ఇన్థ్రియాణాం పరసఙ్గేన థొషమ ఋచ్ఛత్య అసంశయమ
సంనియమ్య తు తాన్య ఏవ సిథ్ధిం పరాప్నొతి మానవః
9 అశ్వమేధ సహస్రస్య వాజపేయశతస్య చ
యొగస్య కలయా తాత న తుల్యం విథ్యతే ఫలమ
10 అత్ర తే వర్తయిష్యామి జన్మ యొగఫలం యదా
శుకస్యాగ్ర్యాం గతిం చైవ థుర్విథామ అకృతాత్మభిః
11 మేరుశృఙ్గే కిల పురా కర్ణికారవనాయుతే
విజహార మహాథేవొ భిమైర భూతగణైర వృతః
12 శైలరాజసుతా చైవ థేవీ తత్రాభవత పురా
తత్ర థివ్యం తపస తేపే కృష్ణథ్వైపాయనః పరభుః
13 యొగేనాత్మానమ ఆవిశ్య యొగధర్మపరాయనః
ధారయన స తపస తేపే పుత్రార్దం కురుసత్తమ
14 అగ్నేర భూమేర అపాం వాయొర అన్తరిక్షస్య చాభిభొ
వీర్యేణ సంమితః పుత్రొ మమ భూయాథ ఇతి సమ హ
15 సంకల్పేనాద సొ ఽనేన థుష్ప్రాపేనాకృతాత్మభిః
వరయామ ఆస థేవేశమ ఆస్దితస తప ఉత్తమమ
16 అతిష్ఠన మారుతాహారః శతం కిల సభాః పరభుః
ఆరాధయన మహాథేవం బహురూపమ ఉమాపతిమ
17 తత్ర బరహ్మర్షయశ చైవ సర్వే థేవర్షయస తదా
లొకపాలాశ చ లొకేశం సాధ్యాశ చ వసుభిః సహ
18 ఆథిత్యాశ చైవ రుథ్రాశ చ థివాకరనిశాకరౌ
మరుతొ మారుతశ చైవ సాగరాః సరితస తదా
19 అశ్వినౌ థేవగన్ధర్వాస తదా నారథ పర్వతౌ
విశ్వావసుశ చ గన్ధర్వః సిథ్ధాశ చాప్సరసాం గణాః
20 తత్ర రుథ్రొ మహాథేవః కర్ణికారమయీం శుభామ
ధారయాణః సరజం భాతి జయొత్స్నామ ఇవ నిశాకరః
21 తస్మిన థివ్యే వనే రమ్యే థేవథేవర్షిసంకులే
ఆస్దితః పరమం యొగమ ఋషిః పుత్రార్దమ ఉథ్యతః
22 న చాస్య హీయతే వర్ణొ న గలానిర ఉపజాయతే
తరయాణామ అపి లొకానాం తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
23 జతాశ చ తేజసా తస్య వైశ్వానర శిఖొపమాః
పరజ్వలన్త్యః సమ థృశ్యన్తే యుక్తస్యామిత తేజసః
24 మార్కన్థేయొ హి భగవాన ఏతథ ఆఖ్యాతవాన మమ
స థేవ చరితానీహ కదయామ ఆస మే సథా
25 తా ఏతాథ్యాపి కృష్ణస్య తపసా తేన థీపితాః
అగ్నివర్ణా జతాస తాత పరకాశన్తే మహాత్మనః
26 ఏవంవిధేన తపసా తస్య భక్త్యా చ భారత
మహేశ్వరః పరసన్నాత్మా చకార మనసా మతిమ
27 ఉవాచ చైనం భగవాంస తర్యమ్బకః పరహసన్న ఇవ
ఏవంవిధస తే తనయొ థవైపాయన భవిష్యతి
28 యదా హయ అగ్నిర యదా వాయుర యదా భూమిర యదా జలమ
యదా చ ఖం తదా శుథ్ధొ భవిష్యతి సుతొ మహాన
29 తథ్భావభావీ తథ బుథ్ధిస తథ ఆత్మా తథ అపాశ్రయః
తేజసావృత్య లొకాంస తరీన యశః పరాప్స్యతి కేవలమ