శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 304

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 304)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యా]
సాంఖ్యజ్ఞానం మయా పరొక్తం యొగజ్ఞానం నిబొధ మే
యదా శరుతం యదాథృష్టం తత్త్వేన నృపసత్తమ
2 నాస్తి సాంక్య సమం జఞానం నాస్తి యొగసమం బలమ
తావ ఉభావ ఏకచర్యౌ తు ఉభావ అనిధనౌ సమృతౌ
3 పృదక పృదక తు పశ్యన్తి యే ఽలపబుథ్ధిరతా నరాః
వయం తు రాజన పశ్యామ ఏకమ ఏవ తు నిశ్చయాత
4 యథ ఏవ యొగాః పశ్యన్తి తత సాంఖ్యైర అపి థృశ్యతే
ఏకం సాంక్యం చ యొగం చ యః పశ్యతి స తత్త్వవిత
5 రుథ్ర పరధానాన అపరాన విథ్ధి యొగాన పరంతప
తేనైవ చాద థేహేన విచరన్తి థిశొ థశ
6 యావథ ధి పరలయస తాత సూక్ష్మేణాస్త గుణేన వై
యొగేన లొకాన విచరన సుఖం సంన్యస్య చానఘ
7 వేథేషు చాస్త గుణితం యొగమ ఆహుర మనీషిణః
సూక్ష్మమ అస్తగుణం పరాహుర నేతరం నృపసత్తమ
8 థవిగుణం యొగకృత్యం తు యొగానాం పరాహుర ఉత్తమమ
సగుణం నిర్గుణం చైవ యదాశాస్త్రనిథర్శనమ
9 ధారణా చైవ మనసః పరాణాయామశ చ పార్దివ
పరాణాయామొ హి సగుణొ నిర్గుణం ధారణం మనః
10 యత్ర థృశ్యేత ముఞ్చన వై పరాణాన మైదిల సత్తమ
వాతాధిక్యం భవత్య ఏవ తస్మాథ ధి న సమాచరేత
11 నిశాయాః పరదమే యామే చొథనా థవాథశ సమృతాః
మధ్యే సుప్త్వా పరే యామే థవాథశైవ తు చొథనాః
12 తథ ఏవమ ఉపశాన్తేన థాన్తేనైకాన్త శీలనా
ఆత్మారామేణ బుథ్ధేన యొక్తవ్యొ ఽఽతమా న సంశయః
13 పఞ్చానామ ఇన్థ్రియాణాం తు థొషాన ఆక్షిప్య పఞ్చధా
శబ్థం సపర్శం తదారూపం రసం గన్ధం తదైవ చ
14 పరతిభామ అపవర్గం చ పరతిసంహృత్య మైదిల
ఇన్థ్రియగ్రామమ అఖిలం మనస్య అభినివేశ్య హ
15 మనస తదైవాహంకారే పరతిష్ఠాప్య నరాధిప
అహంకారం తదా బుథ్ధౌ బుథ్ధిం చ పరకృతావ అపి
16 ఏవం హి పరిసంఖ్యాయ తతొ ధయాయేత కేవలమ
విరజస్క మలం నిత్యమ అనన్తం శుథ్ధమ అవ్రణమ
17 తస్దుషం పురుషం సత్త్వమ అభేథ్యమ అజరామరమ
శాశ్వతం చావ్యయం చైవ ఈశానం బరహ్మ చావ్యయమ
18 యుక్తస్య తు మహారాజ లక్షణాన్య ఉపధారయేత
లక్షణం తు పరసాథస్య యదా తృప్తః సుఖం సవపేత
19 నివాతే తు యదా థీపొ జవలేత సనేహసమన్వితః
నిశ్చలొర్ధ్వ శిఖస తథ్వథ యుక్తమ ఆహుర మనీషిణః
20 పాషాణ ఇవ మేఘొత్దైర యదా బిన్థుభిర ఆహతః
నాలం చాలయితుం శక్యస తదాయుక్తస్య లక్షణమ
21 శఙ్ఖథున్థుభినిర్ఘొషైర వివిధైర గీతవాథితైః
కరియమాణైర న కమ్పేత యుక్తస్యైతన నిథర్శనమ
22 తైలపాత్రం యదా పూర్ణం కరాభ్యాం గృహ్య పూరుషః
సొపానమ ఆరుహేథ భీతస తర్జ్యమానొ ఽసి పానిభిః
23 సంయతాత్మా భయాత తేషాం న పాత్రాథ బిన్థుమ ఉత్సృజేత
తదైవొత్తరమాణస్య ఏకాగ్రమనసస తదా
24 సదిరత్వాథ ఇన్థ్రియాణాం తు నిశ్చలత్వాత తదైవ చ
ఏవం యుక్తస్య తు మునేర లక్షణాన్య ఉపధారయేత
25 స యుక్తః పశ్యతి బరహ్మ యత తత్పరమమ అవ్యయమ
మహతస తమసొ మధ్యే సదితం జవలనసంనిభమ
26 ఏతేన కేవలం యాతి తయక్త్వా థేహమ అసాక్షికమ
కాలేన మహతా రాజఞ శరుతిర ఏషా సనాతనీ
27 ఏతథ ధి యొగం యొగానాం కిమ అన్యథ యొగలక్షణమ
విజ్ఞాయ తథ ధి మన్యన్తే కృతకృత్యా మనీషిణః