శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 305

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 305)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యా]
తదైవొత్క్రమమాణం తు శృణుష్వావహితొ నృప
పథ్భ్యామ ఉత్క్రమమాణస్య వైష్నవం సదానమ ఉచ్యతే
2 జఙ్ఘాభ్యాం తు వసూన థేవాన ఆప్నుయాథ ఇతి నః శరుతమ
జానుభ్యాం చ మహాభాగాన థేవాన సాధ్యాన అవాప్నుయాత
3 పాయునొత్క్రమమాణస తు మైత్రం సదానమ అవాప్నుయాత
పృదివీం జఘనేనాద ఊరుభ్యాం తు పరజాపతిమ
4 పార్శ్వాభ్యాం మరుతొ థేవాన నాసాభ్యామ ఇన్థుమ ఏవ చ
బాహుభ్యామ ఇన్థ్రమ ఇత్య ఆహుర ఉరసా రుథ్రమ ఏవ చ
5 గరీవాయాస తమ ఋషిశ్రేష్ఠం నరమ ఆప్నొత్య అనుత్తమమ
విశ్వే థేవాన ముఖేనాద థిశః శరొత్రేణ చాప్నుయాత
6 ఘరాణేన గన్ధవహనం నేత్రాభ్యాం సూర్యమ ఏవ చ
భరూభ్యాం చైవాశ్వినౌ థేవౌ లలాతేన పితౄన అద
7 బరహ్మాణమ ఆప్నొతి విభుం మూర్ధ్నా థేవాగ్రజం తదా
ఏతాన్య ఉత్క్రమణ సదానాన్య ఉక్తాని మిదిలేశ్వర
8 అరిష్టాని తు వక్ష్యామి విహితాని మనీసిభిః
సంవత్సరవియొగస్య సంభవేయుః శరీరిణః
9 యొ ఽరున్ధతీం న పశ్యేత థృష్టపూర్వాం కథా చన
తదైవ ధరువమ ఇత్య ఆహుః పూర్ణేన్థుం థీపమ ఏవ చ
ఖణ్డాభాసం థక్షిణతస తే ఽపి సంవత్సరాయుషః
10 పరచక్షుషి చాత్మానం యే న పశ్యన్తి పార్దివ
ఆత్మఛాయా కృతీ భూతం తే ఽపి సంవత్సరాయుషః
11 అతిథ్యుతిర అతిప్రజ్ఞా అప్రజ్ఞా చాథ్యుతిస తదా
పరకృతేర విక్రియాపత్తిః సొ మాసాన మృత్యులక్షణమ
12 థైవతాన్య అవజానాతి బరాహ్మణైశ చ విరుధ్యతే
కృష్ణ శయావ ఛవి ఛాయః సొ మాసాన మృత్యులక్షణమ
13 శీర్ణనాభి యదా చక్రం ఛిథ్రం సొమం పరపశ్యతి
తదైవ చ సహస్రాంశుం సప్తరాత్రేణ మృత్యుభాజ
14 శవగన్ధమ ఉపాఘ్రాతి సురభిం పరాప్య యొ నరః
థేవతాయతనస్దస తు సొ రాత్రేణ స మృత్యుభాజ
15 కర్ణనాసావనమనం థన్తథృష్టివిరాగితా
సంజ్ఞా లొపొ నిరూస్మత్వం సథ్యొ మృత్యునిథర్శనమ
16 అకస్మాచ చ సరవేథ్యస్య వామమ అక్షినరాధిప
మూర్ధతశ చొత్పతేథ ధూమః సథ్యొ మృత్యునిథర్శనమ
17 ఏతావన్తి తవ అరిష్టాని విథిత్వా మానవొ ఽఽతమవాన
నిశి చాహని చాత్మానం యొజయేత పరమాత్మని
18 పరతీక్షమాణస తత కాలం యత కాలం పరతి తథ భవేత
అదాస్య నేష్టం మరణం సదాతుమ ఇచ్ఛేథ ఇమాం కరియామ
19 సర్వగన్ధాన రసాంశ చైవ ధారయేత సమాహితః
తదా హి మృత్యుం జయతి తత్పరేణాన్తర ఆత్మనా
20 ససాంఖ్య ధారణం చైవ విథిత్వా మనుజర్షభ
జయేచ చ మృత్యుం యొగేన తత్పరేణాన్తర ఆత్మనా
21 గచ్ఛేత పరాప్యాక్షయం కృత్స్నమ అజన్మ శివమ అవ్యయమ
శాశ్వతం సదానమ అచలం థుష్ప్రాపమ అకృతాత్మభిః