శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 302

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 302)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యా]
ఏతే పరధానస్య గుణాస తరయః పురుషసత్తమ
కృత్స్నస్య చైవ జగతస తిష్ఠన్త్య అనపగాః సథా
2 శతధా సహస్రధా చైవ తదా శతసహస్రధా
కొతిశశ చ కరొత్య ఏష పరత్యగాత్మానమ ఆత్మనా
3 సాత్త్వికస్యొత్తమం సదానం రాజసస్యేహ మధ్యమమ
తామసస్యాధమం సదానం పరాహుర అధ్యాత్మచిన్తకాః
4 కేలవేనేహ పుణ్యేన గతిమ ఊర్ధ్వామ అవాప్నుయాత
పుణ్యపాపేన అమానుష్యమ అధర్మేణాప్య అధొ గతిమ
5 థవన్థ్వమ ఏషాం తరయాణాం తు సంనిపాతం చ తత్త్వతః
సత్త్వస్య రజసశ చైవ తమసశ చ శృణుష్వ మే
6 సత్త్వస్య తు రజొ థృష్టం రజసశ చ తమస తదా
తమసశ చ తదా సత్త్వం సత్త్వస్యావ్యక్తమ ఏవ చ
7 అవ్యక్తసత్త్వసంయుక్తొ థేవలొకమ అవాప్నుయాత
రజః సత్త్వసమాయుక్తొ మనుష్యేషూపపథ్యతే
8 రజస తమొ భయాం సంయుక్తస తిర్యగ్యొనిషు జాయతే
రజస తామససత్త్వైశ చ యుక్తొ మానుష్యమ ఆప్నుయాత
9 పుణ్యపాపవియుక్తానాం సదానమ ఆహుర మనీసినామ
శాస్వతం చావ్యయం చైవ అక్షరం చాభయం చ యత
10 జఞానినాం సంభవం శరేష్ఠం సదానమ అవ్రణమ అచ్యుతమ
అతీన్థ్రియమ అబీలం చ జన్మమృత్యుతమొ నుథమ
11 అవ్యక్తస్దం పరం యత తత పృష్ఠస తే ఽహం నరాధిప
స ఏష పరకృతిష్ఠొ హి తస్దుర ఇత్య అభిధీయతే
12 అచేతనశ చైష మతః పరకృతిష్ఠశ చ పార్దివ
ఏతేనాధిష్ఠితశ చైవ సృజతే సంహరత్య అపి
13 [జనక]
అనాథినిధనావ ఏతావ ఉభావ ఏవ మహామునే
అమూర్తిమన్తావ అచలావ అప్రకమ్ప్యౌ చ నిర్వ్రనౌ
14 అగ్రాహ్యావ ఋషిశార్థూల కదమ ఏకొ హయ అచేతనః
చేతనావాంస తదా చైకః కషేత్రజ్ఞ ఇతి భాసితః
15 తవం హి విప్రేన్థ్ర కార్త్స్న్యేన మొక్షధర్మమ ఉపాససే
సాకల్యం మొక్షధర్మస్య శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వతః
16 అస్తిత్వం కేవలత్వం చ వినా భావం తదైవ చ
తదైవొత్క్రమణ సదానం థేహినొ ఽపి వియుజ్యతః
17 కాలేన యథ్ధి పరాప్నొతి సదానం తథ బరూహి మే థవిజ
సాంఖ్యజ్ఞానం చ తత్త్వేన పృద యొగం తదైవ చ
18 అరిష్టాని చ తత్త్వేన వక్తుమ అర్హసి సత్తమ
విథితం సర్వమ ఏతత తే పానావ ఆమలకం యదా