శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 301

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 301)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యా]
పాథావ అధ్యాత్మమ ఇత్య ఆహుర బరాహ్మణాస తత్త్వథర్శినః
గన్తవ్యమ అధిభూతం చ విష్ణుస తత్రాధిథైవతమ
2 పాయుర అధ్యాత్మమ ఇత్య ఆహుర యదాతత్త్వార్ద థర్శినః
విసర్గమ అధిభూతం చ మిత్రస తత్రాధిథైవతమ
3 ఉపస్దొ ఽధయాత్మమ ఇత్య ఆహుర యదాయొగనిథర్శనమ
అధిభూతం తదానన్థొ థైవతం చ పరజాపతిః
4 హస్తావ అధ్యాత్మమ ఇత్య ఆహుర యదా సాంఖ్యనిథర్శనమ
కర్తవ్యమ అధిభూతం తు ఇన్థ్రస తత్రాధిథైవతమ
5 వాగ అధ్యాత్మమ ఇతి పరాహుర యదా శరుతినిథర్శనమ
వక్తవ్యమ అధిభూతం తు వహ్నిస తత్రాధిథైవతమ
6 చక్షుర అధ్యాత్మమ ఇత్య ఆహుర యదా శరుతినిథర్శనమ
రూపమ అత్రాధిభూతం తు సూర్యస తత్రాధిథైవతమ
7 శరొత్రమ అధ్యాత్మమ ఇత్య ఆహుర యదా శరుతినిథర్శనమ
శబ్థస తత్రాధిభూతం తు థిశస తత్రాధిథైవతమ
8 జిహ్వామ అధ్యాత్మమ ఇత్య ఆహుర యదాతత్త్వనిథర్శనమ
రస ఏవాధిభూతం తు ఆపస తత్రాధిథైవతమ
9 ఘరాణమ అధ్యాత్మమ ఇత్య ఆహుర యదా శరుతినిథర్శనమ
గన్ధ ఏవాధిభూతం తు పృదివీ చాధిథైవతమ
10 తవగ అధ్యాత్మమ ఇతి పరాహుస తత్త్వబుథ్ధివిశారథాః
సపర్శ ఏవాధిభూతం తు పవనశ చాధిథైవతమ
11 మనొ ఽధయాత్మమ ఇతి పరాహుర యదా శరుతినిథర్శనమ
మన్తవ్యమ అధిభూతం తు చన్థ్రమాశ చాధిథైవతమ
12 అహంకారికమ అధ్యాత్మమ ఆహుస తత్త్వనిథర్శనమ
అభిమానొ ఽధిబూతం తు భవస తత్రాధిథైవతమ
13 బుథ్ధిర అధ్యాత్మమ ఇత్య ఆహుర యదా వేథ నిథర్శనమ
బొథ్ధవ్యమ అధిభూతం తు కషేత్రజ్ఞొ ఽతరాధిథైవతమ
14 ఏషా తే వయక్తతొ రాజన విభూతిర అనువర్ణితా
ఆథౌ మధ్యే తదా చాన్తే యదాతత్త్వేన తత్త్వవిత
15 పరకృతిర గుణాన వికురుతే సవచ్ఛన్థేనాత్మ కామ్యయా
కరీథార్దం తు మహారాజ శతశొ ఽద సహస్రశః
16 యదా థీపసహస్రాణి థీపాన మర్దాయ పరకుర్వతే
పరకృతిస తదా వికురుతే పురుషస్య గుణాన బహూన
17 సత్త్వమ ఆనన్థ ఉథ్రేకః పరీతిః పరాకాశ్యమ ఏవ చ
సుఖం శుథ్ధిత్వమ ఆరొగ్యం సంతొషః శరథ్థధానతా
18 అకార్పణ్యమ అసంరమ్భః కషమా ధృతిర అహింసతా
సమతా సత్యమ ఆనృణ్యం మార్థవం హరీర అచాపలమ
19 శౌచమ ఆర్జవమ ఆచారమ అలౌల్యం హృథ్య సంభ్రమః
ఇష్టానిష్ట వియొగానాం కృతానామ అవికత్దనమ
20 థానేన చానుగ్రహణమ అస్పృహార్దే పరార్దతా
సర్వభూతథయా చైవ సత్త్వస్యైతే గుణాః సమృతాః
21 రజొగుణానాం సంఘాతొ రూపమ ఐశ్వర్యవిగ్రహే
అత్యాశిత్వమ అకారుణ్యం సుఖథుఃఖొపసేవనమ
22 పరాపవాథేషు రతిర వివాథానాం చ సేవనమ
అహంకారస తవ అసత్కారశ చైన్తా వైరొపసేవనమ
23 పరితాపొ ఽపహరణం హరీనాశొ ఽనార్జవం తదా
భేథః పరుషతా చైవ కామక్రొధౌ మథస తదా
థర్పొ థవేషొ ఽతివాథశ చ ఏతే పరొక్తా రజొగుణాః
24 తామసానాం తు సంఘాతం పరవక్ష్యామ్య ఉపధార్యతామ
మొహొ ఽపరకాశస తామిస్రమ అన్ధతామిస్ర సంజ్ఞితమ
25 మరణం చాన్ధతామిస్రం తామిస్రం కరొధ ఉచ్యతే
తమసొ లక్షణానీహ భక్షాణామ అభిరొచనమ
26 భొజనానాన అపర్యాప్తిస తదా పేయేష్వ అతృప్తతా
గన్ధవాసొ విహారేషు శయనేష్వ ఆసనేషు చ
27 థివా సవప్నే వివాథే చ పరమాథేషు చ వై రతిః
నృత్యవాథిత్రగీతానామ అజ్ఞానాచ ఛరథ్థధానతా
థవేషొ ధర్మవిశేషాణామ ఏతే వై తామసా గుణాః