శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 273

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 273)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
వృత్రస్య తు మహారాజ జవరావిష్టస్య సర్వశః
అభవన యాని లిఙ్గాని శరీరే తాని మే శృణు
2 జవలితాస్యొ ఽభవథ ఘొరొ వైవర్ణ్యం చాగమత పరమ
గాత్రకమ్పశ చ సుమహాఞ శవాసశ చాప్య అభవన మహాన
రొమహర్శశ చ తీవ్రొ ఽభూన నిఃశ్వాసశ చ మహాన నృప
3 శివా చాశివ సంకాశా తస్య వక్త్రాత సుథారుణా
నిష్పపాత మహాఘొరా సమృతిః సా తస్య భారత
ఉల్కాశ చ జవలితాస తస్య థీప్తాః పార్శ్వే పరపేథిరే
4 గృధ్రకఙ్కవడాశ చైవ వాచొ ఽముఞ్చన సుథారుణాః
వృత్రస్యొపరి సంహృష్టాశ చక్రవత పరిబభ్రముః
5 తతస తం రదమ ఆస్దాయ థేవాప్యాయితమ ఆహవే
వజ్రొథ్యత కరః శక్రస తం థైత్యం పరత్యవైక్షత
6 అమానుషమ అదొ నాథం స ముమొచ మహాసురః
వయజృమ్భత చ రాజేన్థ్ర తీవ్రజ్వరసమన్వితః
అదాస్య జృమ్భతః శక్రస తతొ వజ్రమ అవాసృజత
7 సవజ్రః సుమహాతేజాః కాలాగ్నిసథృశొపమః
కషిప్రమ ఏవ మహాకాయం వృత్రం థైత్యమ అపాతయత
8 తతొ నాథః సమభవత పునర ఏవ సమన్తతః
వృత్రం వినిహతం థృష్ట్వా థేవానాం భరతర్షభ
9 వృత్రం తు హత్వా భగవాన థానవారిర మహాయశః
వజ్రేణ విష్ణుయుక్తేన థివమ ఏవ సమావిశత
10 అద వృత్రస్య కౌరవ్య శరీరాథ అభినిఃసృతా
బరహ్మహత్యా మహాఘొరా రౌథ్రా లొకభయావహా
11 కరాలవథనా భీమా వికృతా కృష్ణపిఙ్గలా
పరకీర్ణమూర్ధజా చైవ ఘొరనేత్రా చ భారత
12 కపాలమాలినీ చైవ కృశా చ భరతర్షభ
రుధిరార్థ్రా చ ధర్మజ్ఞ చీరవస్త్రనివాసినీ
13 సాభినిష్క్రమ్య రాజేన్థ్ర తాథృగ్రూపా భయావహా
వజ్రిణం మృగయామ ఆస తథా భరతసత్తమ
14 కస్య చిత తవ అద కాలస్య వృత్రహా కురునన్థన
సవర్గాయాభిముఖః పరాయాల లొకానాం హితకామ్యయా
15 బిసాన నిఃసరమాణం తు థృష్ట్వా శక్రం మహౌజసమ
కణ్ఠే జగ్రాహ థేవేన్థ్రం సులగ్నా చాభవత తథా
16 స హి తస్మిన సముత్పన్నే బరహ్మహత్యా కృతే భయే
నలిన్యాం బిసమధ్యస్దొ బభూవాబ్థ గణాన బహూన
17 అనుసృత్య తు యత్నాత స తయా వై బరహ్మహత్యయా
తథా గృహీతః కౌరవ్య నిశ్చేష్టః సమపథ్యత
18 తస్యా వయపొహనే శక్రః పరం యత్నం చకార హ
న చాశకత తాం థేవేన్థ్రొ బరహ్మహత్యాం వయపొహితుమ
19 గృహీత ఏవ తు తయా థేవేన్థ్రొ భరతర్షభ
పితామహమ ఉపాగమ్య శిరసా పరత్యపూజయత
20 జఞాత్వా గృహీతం శక్రం తు థవిజప్రవహహత్యయా
బరహ్మా సంచిన్తయామ ఆస తథా భరతసత్తమ
21 తామ ఉవాచ మహాబాహొ బరహ్మహత్యాం పితామహః
సవరేణ మధురేణాద సాన్త్వయన్న ఇవ భారత
22 ముచ్యతాం తరిథశేన్థ్రొ ఽయం మత్ప్రియం కురు భామిని
బరూహి కిం తే కరొమ్య అథ్య కామం కం తవమ ఇహేచ్ఛసి
23 [బరహ్మహత్యా]
తరిలొకపూజితే థేవే పరీతే తరైలొక్యకర్తరి
కృతమ ఏవేహ మన్యే ఽహం నివాసం తు విధత్స్వ మే
24 తవయా కృతేయం మర్యాథా లొకసంరక్షణార్దినా
సదాపనా వై సుమహతీ తవయా థేవప్రవర్తితా
25 పరీతే తు తవయి ధర్మజ్ఞ సర్వలొకేశ్వరే పరభొ
శక్రాథ అపగమిష్యామి నివాసం తు విధత్స్వ మే
26 [భీ]
తదేతి తాం పరాహ తథా బరహ్మహత్యాం పితామహః
ఉపాయతః స శక్రస్య బరహ్మహత్యాం వయపొహత
27 తతః సవయమ్భువా ధయాతస తత్ర వహ్నిర మహాత్మనా
బరహ్మాణమ ఉపసంగమ్య తతొ వచనమ అబ్రవీత
28 పరాప్తొ ఽసమి భగవన థేవ తవత్సకాశమ అరింథమ
యత కర్తవ్యం మయా థేవ తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
29 [బరహ్మా]
బహుధా విభజిష్యామి బరహ్మహత్యామ ఇమామ అహమ
శక్రస్యాథ్య విమొక్షార్దం చతుర్భాగం పరతీచ్ఛ మే
30 [అగ్ని]
మమ మొక్షస్య కొ ఽనతొ వై బరహ్మన ధయాయస్స్వ వై పరభొ
ఏతథ ఇచ్ఛామి విజ్ఞాతుం తత్త్వతొ లొకపూజితః
31 [బరహ్మా]
యస తవాం జవలన్తమ ఆసాథ్య సవయం వై మానవః కవ చిత
బీజౌషధి రసైర బహ్నే న యక్ష్యతి తమొవృతః
32 తమ ఏషా యాస్యతి కషిప్రం తత్రైవ చ నివత్స్యతి
బరహ్మహత్యా హవ్యవాహవ్యేతు తే మానసజ్వరః
33 [భీ]
ఇత్య ఉక్తః పరతిజగ్రాహ తథ వచొ హవ్యకవ్య భుక
పితామహస్య భగవాంస తదాచ తథ అభూత పరభొ
34 తతొ వృక్షౌషధి తృణం సమాహూయ పితామహః
ఇమమ అర్దం మహారాజ వక్తుం సముపచక్రమే
35 తతొ వృక్షౌషధి తృణం తదైవొక్తం యదాతదమ
వయదితం వహ్నివథ రాజన బరహ్మాణమ ఇథమ అబ్రవీత
36 అస్మాకం బరహ్మహత్యాతొ కొ ఽనయొ లొకపితామహ
సవభావనిహతాన అస్మాన న పునర హన్తుమ అర్హసి
37 వయమ అగ్నిం తదా శీతం వర్షం చ పవనేరితమ
సహామః సతతం థేవ తదా ఛేథన భేథనమ
38 బరహ్మహత్యామ ఇమామ అథ్య భవతః శాసనాథ వయమ
గరహీష్యామస తరిలొకేశ మొక్షం చిన్తయతాం భవాన
39 [బరహ్మా]
పర్వకాలే తు సంప్రాప్తే యొ వై ఛేథన భేథనమ
కరిష్యతి నరొ మొహాత తమ ఏషానుగమిష్యతి
40 [భీ]
తతొ వృక్షౌషధి తృణమ ఏవమ ఉక్తం మహాత్మనా
బరహ్మాణమ అభిసంపూజ్య జగామాశు యదాగతమ
41 ఆహూయాప్రసరొ థేవస తతొ లొకపితామహః
వాచా మధురయా పరాహ సాన్త్వయన్న ఇవ భారత
42 ఇయమ ఇన్థ్రాథ అనుప్రాప్తా బరహ్మహత్యా వరాఙ్గనాః
చతుర్దమ అస్యా భాగం హి మయొక్తాః సంప్రతీచ్ఛత
43 [అప్సరస]
గరహణే కృతబుథ్ధీనాం థేవేశ తవ శాసనాత
మొక్షం సమయతొ ఽసమాకం చిన్తయస్వ పితామహ
44 [బరహ్మా]
రజస్వలాసు నారీషు యొ వై మైదునమ ఆచరేత
తమ ఏషా యాస్యతి కషిప్రం వయేతు వొ మానసొ జవరః
45 [భీ]
తదేతి హృష్టమనస ఉక్త్వాదాప్సరసాం గణాః
సవాని సదానాని సంప్రాప్య రేమిరే భరతర్షభ
46 తతస తరిలొకకృథ థేవః పునర ఏవ మహాతపః
అపః సంచిన్తయామ ఆస ధయాతాస తాశ చాప్య అదాగమన
47 తాస తు సర్వాః సమాగమ్య బరహ్మాణమ అమితౌజసమ
ఇథమ ఊచుర వచొ రాజన పరనిపత్య పితామహమ
48 ఇమా సమ థేవ సంప్రాప్తాస తవత్సకాశమ అరింథమ
శాసనాత తవ థేవేశ సమాజ్ఞాపయ నొ విభొ
49 [బరహ్మా]
ఇయం వృత్రాథ అనుప్రాప్తా పురుహూతం మహాభయా
బరహ్మహత్యా చతుర్దాంశమ అస్యా యూయం పరతిచ్ఛత
50 [ఆపహ]
ఏవం భవతు లొకేశ యదా వథసి నః పరభొ
మొక్షం సమయతొ ఽసమాకం సంచిన్తయితుమ అర్హసి
51 తవం హి థేవేశ సర్వస్య జగతః పరమొ గురుః
కొ ఽనయః పరసాథొ హి భవేథ యః కృచ్ఛ్రాన్నః సముథ్ధరేత
52 [బరహ్మా]
అల్పా ఇతి మతిం కృత్వా యొ నరొ బుథ్ధిమొహితః
శలేష్మ మూత్ర పురీషాణి యుష్మాసు పరతిమొక్ష్యతి
53 తమ ఏషా యాస్యతి కషిప్రం తత్రైవ చ నివత్స్యతి
తదా వొ భవితా మొక్ష ఇతి సత్యం బరవీమి వః
54 [భీ]
తతొ విముచ్య థేవేన్థ్రం బరహ్మహత్యా యుధిష్ఠిర
యదా నిసృష్టం తం థేశమ అగచ్ఛథ థేవశాసనాత
55 ఏవం శక్రేణ సంప్రాప్తా బరహ్మహత్యా జనాధిప
పితామహమ అనుజ్ఞాప్య సొ ఽశవమేధమ అకల్పయత
56 శరూయతే హి మహారాజ సంప్రాప్తా వాసవేన వై
బరహ్మహత్యా తతః శుథ్ధిం హయమేధేన లబ్ధవాన
57 సమవాప్య శరియం థేవొ హత్వారీంశ చ సహస్రశః
పరహర్షమ అతులం లేభే వాసవః పృదివీపతే
58 వృత్రస్య రుధిరాచ చైవ ఖుఖున్థాః పార్ద జజ్ఞిరే
థవిజాతిభిర అభక్ష్యాస తే థీక్షితైశ చ తపొధనైః
59 సర్వావస్దం తవమ అప్య ఏషాం థవిజాతీనాం పరియం కురు
ఇమే హి భూతలే థేవాః పరదితాః కురునన్థన
60 ఏవం శక్రేణ కౌరవ్య బుథ్ధిసౌక్ష్మ్యాన మహాసురః
ఉపాయపూర్వం నిహతొ వృత్రొ ఽదామిత తేజసా
61 ఏవం తవమ అపి కౌరవ్య పృదివ్యామ అపరాజితః
భవిష్యసి యదా థేవః శతక్రతుర అమిత్రహా
62 యే తు శక్ర కదాం థివ్యామ ఇమాం పర్వసు పర్వసు
విప్రమధ్యే పదిష్యన్తి న తే పరాప్స్యన్తి కిల్బిషమ
63 ఇత్య ఏతథ వృత్రమ ఆశ్రిత్య శక్రస్యాత్యథ్భుతం మహత
కదితం కర్మ తే తాత కిం భూయః శరొతుమ ఇచ్ఛసి