శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 272

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 272)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అహొ ధర్మిష్ఠతా తాత వృత్రస్యామితతేజసః
యస్య విజ్ఞానమ అతులం విష్ణొర భక్తిశ చ తాథృశీ
2 థుర్విజ్ఞేయమ ఇథం తాత విష్ణొర అమితతేజసః
కదం వా రాజశార్థూల పథం తజ్జ్ఞాతవాన అసౌ
3 భవతా కదితం హయ ఏతచ ఛరథ్థధే చాహమ అచ్యుత
భూయస తు మే సముత్పన్నా బుథ్ధిర అవ్యక్తథర్శనాత
4 కదం వినిహతొ వృత్రః శక్రేణ భరతర్షభ
ధర్మిష్ఠొ విష్ణుభక్తశ చ తత్త్వజ్ఞశ చ పథాన్వయే
5 ఏతన మే సంశయం బరూహి పృచ్ఛతొ భరతర్షభ
వృత్రస తు రాజశార్థూల యదా శక్రేణ నిర్జితః
6 యదా చైవాభవథ యుథ్ధం తచ చాచక్ష్వ పితామహ
విస్తరేణ మహాబాహొ పరం కౌతూహలం హి మే
7 [భీ]
రదేనేన్థ్రః పరయాతొ వై సార్ధం సురగణైః పురా
థథర్శాదాగ్రతొ వృత్రం విష్ఠితం పర్వతొపమమ
8 యొజనానాం శతాన్య ఊర్ధ్వం పఞ్చొచ్ఛ్రితమ అరింథమ
శతాని విస్తరేణాద తరీణ్య ఏవాభ్యధికాని తు
9 తత పరేక్ష్య తాథృశం రూపం తరైలొక్యేనాపి థుర్జయమ
వృత్రస్య థేవాః సంత్రస్తా న శాన్తిమ ఉపలేభిరే
10 శక్రస్య తు తథా రాజన్న ఊరుస్తమ్భొ వయజాయత
భయాథ వృత్రస్య సహసా థృష్ట్వా తథ రూపమ ఉత్తమమ
11 తతొ నాథః సమభవథ వాథిత్రాణాం చ నిస్వనః
థేవాసురాణాం సర్వేషాం తస్మిన యుథ్ధ ఉపస్దితే
12 అద వృత్రస్య కౌరవ్య థృష్ట్వా శక్రమ ఉపస్దితమ
న సంభ్రమొ న భీః కా చిథ ఆస్దా వా సమజాయత
13 తతః సమభవథ యుథ్ధం తరైలొక్యస్య భయంకరమ
శక్రస్య చ సురేన్థ్రస్య వృత్రస్య చ మహాత్మనః
14 అసిభిః పత్తిశైః శూలైః శక్తితొమరమ ఉథ్గరైః
శిలాభిర వివిధాభిశ చ కార్ముకైశ చ మహాస్వనైః
15 అస్త్రైశ చ వివిధైర థివ్యైః పావకొల్కాభిర ఏవ చ
థేవాసురైస తతః సైన్యైః సర్వమ ఆసీత సమాకులమ
16 పితామహపురొగాశ చ సర్వే థేవగణాస తదా
ఋషయశ చ మహాభాగాస తథ యుథ్ధం థరష్టుమ ఆగమన
17 విమానాగ్ర్యైర మహారాజ సిథ్ధాశ చ భరతర్షభ
గన్ధర్వాశ చ విమానాగ్ర్యైర అప్సరొభిః సమాగమన
18 తతొ ఽతరిక్షమ ఆవృత్య వృత్రొ ధర్మభృతాం వరః
అశ్మవర్షేణ థేవేన్థ్రం పర్వతాత సమవాకిరత
19 తతొ థేవగణాః కరుథ్ధాః సర్వతః శస్త్రవృష్టిభిః
అశ్మవర్షమ అపొహన్త వృత్రప్రేరితమ ఆహవే
20 వృత్రశ చ కురుశార్థూల మహామాయొ మహాబలః
మొహయామ ఆస థేవేన్థ్రం మాయాయుథ్ధేన సర్వతః
21 తస్య వృత్రార్థితస్యాద మొహ ఆసీచ ఛతక్రతొః
రదంతరేణ తం తత్ర వసిష్ఠః సమబొధయత
22 [వసిస్ఠ]
థేవశ్రేష్ఠొ ఽసి థేవేన్థ్ర సురారివినిబర్హణ
తరైలొక్యబలసంయుక్తః కస్మాచ ఛక్ర విషీథసి
23 ఏష బరహ్మా చ విష్ణుశ చ శివశ చైవ జగత్ప్రభుః
సొమశ చ భగవాన థేవః సర్వే చ పరమర్షయః
24 మా కార్షీః కశ్మలం శక్ర కశ చిథ ఏవేతరొ యదా
ఆర్యాం యుథ్ధే మతిం కృత్వా జహి శత్రుం సురేశ్వర
25 ఏష లొకగురుస తర్యక్షః సర్వలొకనమస్కృతః
నిరీక్షతే తవాం భగవాంస తయజ మొహం సురేశ్వర
26 ఏతే బరహ్మర్షయశ చైవ బృహస్పతిపురొగమాః
సతవేన శక్ర థివ్యేన సతువన్తి తవాం జయాయ వై
27 [భీ]
ఏవం సంబొధ్యమానస్య వసిష్ఠేన మహాత్మనా
అతీవ వాసవస్యాసీథ బలమ ఉత్తమతేజసః
28 తతొ బుథ్ధిమ ఉపాగమ్య భగవాన పాకశాసనః
యొగేన మహతా యుక్తస తాం మాయాం వయపకర్షత
29 తతొ ఽఙగిరః సుతః శరీమాంస తే చైవ పరమర్షయః
థృష్ట్వా వృత్రస్య విక్రాన్తమ ఉపగమ్య మహేశ్వరమ
ఊచుర వృత్ర వినాశార్దం లొకానాం హితకామ్యయా
30 తతొ భగవతస తేజొ జవరొ భూత్వా జగత్పతేః
సమావిశన మహారౌథ్రం వృత్రం థైత్యవరం తథా
31 విష్ణుశ చ భగవాన థేవః సర్వలొకాభిపూజితః
ఐన్థ్రం సమావిశథ వజ్రం లొకసంరక్షణే రతః
32 తతొ బృహస్పతిర ధీమాన ఉపాగమ్య శతక్రతుమ
వసిష్ఠశ చ మహాతేజాః సర్వే చ పరమర్షయః
33 తే సమాసాథ్య వరథం వాసవం లొకపూజితమ
ఊచుర ఏకాగ్రమనసొ జహి వృత్రమ ఇతి పరభొ
34 [మహేష్వర]
ఏష వృత్రొ మహాఞ శక్ర బలేన మహతా వృతః
విశ్వాత్మా సర్వగశ చైవ బహుమాయశ చ విశ్రుతః
35 తథ ఏనమ అసురశ్రేష్ఠం తరైలొక్యేనాపి థుర్జయమ
జహి తవం యొగమ ఆస్దాయ మావమంస్దాః సురేశ్వర
36 అనేన హి తపస్తప్తం బలార్దమ అమరాధిప
షష్టిం వర్షసహస్రాణి బరహ్మా చాస్మై వరం థథౌ
37 మహత్త్వం యొగినాం చైవ మహామాయత్వమ ఏవ చ
మహాబలత్వం చ తదా తేజశ చాగ్ర్యం సురేశ్వర
38 ఏతథ వై మామకం తేజః సమావిశతి వాసవ
వృత్రమ ఏనం తవమ అప్య ఏవం జహి వజ్రేణ థానవమ
39 [షక్ర]
భగవంస తవత్ప్రసాథేన థితిజం సుథురాసథమ
వజ్రేణ నిహనిష్యామి పశ్యతస తే సురర్షభ
40 [భీ]
ఆవిశ్యమానే థైత్యే తు జవరేణాద మహాసురే
థేవతానామ ఋషీణాం చ హర్షాన నాథొ మహాన అభూత
41 తతొ థున్థుభయశ చైవ శఙ్ఖాశ చ సుమహాస్వనాః
మురజా డిణ్డిమాశ చైవ పరావాథ్యన్త సహస్రశః
42 అసురాణాం తు సర్వేషాం సమృతిలొపొ ఽభవన మహాన
పరజ్ఞానాశశ చ బలవాన కషణేన సమపథ్యత
43 తమ ఆవిష్టమ అదొ జఞాత్వా ఋషయొ థేవతాస తదా
సతువన్తః శక్రమ ఈశానం తదా పరాచొథయన్న అపి
44 రదస్దస్య హి శక్రస్య యుథ్ధకాలే మహాత్మనః
ఋషిభిః సతూయమానస్య రూపమ ఆసీత సుథుర్థృశమ