శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
అభిమన్యౌ హతే బాలే థరౌపథ్యాస తనయేషు చ
ధృష్టథ్యుమ్నే విరాతే చ థరుపథే చ మహీపతౌ
2 వసుషేణే చ ధర్మజ్ఞే ధృష్టకేతౌ చ పార్దివే
తదాన్యేషు నరేన్థ్రేషు నానాథేశ్యేషు సంగమే
3 న విముఞ్చతి మాం శొకొ జఞాతిఘాతినమ ఆతురమ
రాజ్యకాముకమ అత్య ఉగ్రం సవవంశొచ్ఛేథ కారకమ
4 యస్యాఙ్కే కరీడమానేన మయా వై పరివర్తితమ
స మయా రాజ్యలుబ్ధేన గాఙ్గేయొ వినిపాతితః
5 యథా హయ ఏనం విఘూర్ణన్తమ అపశ్యం పార్ద సాయకైః
కమ్పమానం యదా వజ్రైః పరేక్షమాణం శిఖణ్డినమ
6 జీర్ణం సింహమ ఇవ పరాంశుం నరసింహం పితామహమ
కీర్యమాణం శరైస తీక్ష్ణైర థృష్ట్వా మే వయదితం మనః
7 పరాఙ్ముఖం సీథమానం చ రదాథ అపచ్యుతం శరైః
ఘూర్ణమానం యదా శైలం తథా మే కశ్మలొ ఽభవత
8 యః స బాణధనుష పాణిర యొధయామ ఆస భార్గవమ
బహూన్య అహాని కౌరవ్యః కురుక్షేత్రే మహామృధే
9 సమేతం పార్దివం కషత్రం వారణస్యాం నథీ సుతః
కన్యార్దమ ఆహ్వయథ వీరొ రదేనైకేన సంయుగే
10 యేన చొగ్రాయుధొ రాజా చక్రవర్తీ థురాసథః
థగ్ధః శస్త్రప్రతాపేన స మయా యుధి ఘాతితః
11 సవయం మృత్యుం రక్షమాణః పాఞ్చాల్యం యః శిఖణ్డినమ
న బాణైః పాతయామ ఆస సొ ఽరజునేన నిపాతితః
12 యథైనం పతితం భూమావ అపశ్యం రుధిరొక్షితమ
తథైవావిశథ అత్య ఉగ్రొ జవరొ మే మునిసత్తమ
యేన సంవర్ధితా బాలా యేన సమ పరిరక్షితాః
13 స మయా రాజ్యలుబ్ధేన పాపేన గురు ఘాతినా
అల్పకాలస్య రాజ్యస్య కృతే మూఢేన ఘాతితః
14 ఆచార్యశ చ మహేష్వాసః సర్వపార్దివపూజితః
అభిగమ్య రణే మిద్యా పాపేనొక్తః సుతం పరతి
15 తన మే థహతి గాత్రాణి యన మాం గురుర అభాషత
సత్యవాక్యొ హి రాజంస తవం యథి జీవతి మే సుతః
సత్యం మా మర్శయన విప్రొ మయి తత్పరిపృష్టవాన
16 కుఞ్జరం చాన్తరం కృత్వా మిద్యొపచరితం మయా
సుభృశం రాజ్యలుబ్ధేన పాపేన గురు ఘాతినా
17 సత్యకఞ్చుకమ ఆస్దాయ మయొక్తొ గురుర ఆహవే
అశ్వత్దామా హత ఇతి కుఞ్జరే వినిపాతితే
కాన ను లొకాన గమిష్యామి కృత్వా తత కర్మ థారుణమ
18 అఘాతయం చ యత కర్ణం సమరేష్వ అపలాయినమ
జయేష్ఠం భరాతరమ అత్య ఉగ్రం కొ మత్తః పాపకృత్తమః
19 అభిమన్యుం చ యథ బాలం జాతం సింహమ ఇవాథ్రిషు
పరావేశయమ అహం లుబ్ధొ వాహినీం థరొణ పాలితామ
20 తథా పరభృతి బీభత్సుం న శక్నొమి నిరీక్షితుమ
కృష్ణం చ పుణ్డరీకాక్షం కిల్బిషీ భరూణ హా యదా
21 థరౌపథీం చాప్య అథుఃఖార్హాం పఞ్చ పుత్ర వినాకృతామ
శొచామి పృదివీం హీనాం పఞ్చభిః పర్వతైర ఇవ
22 సొ ఽహమ ఆగః కరః పాపః పృదివీ నాశ కారకః
ఆసీన ఏవమ ఏవేథం శొషయిష్యే కలేవరమ
23 పరాయొపవిష్టం జానీధ్వమ అథ్య మాం గురు ఘాతినమ
జాతిష్వ అన్యాస్వ అపి యదా న భవేయం కులాన్త కృత
24 న భొక్ష్యే న చ పానీయమ ఉపయొక్ష్యే కదం చన
శొషయిష్యే పరియాన పరాణాన ఇహ సదొ ఽహం తపొధన
25 యదేష్టం గమ్యతాం కామమ అనుజానే పరసాథ్య వః
సర్వే మామ అనుజానీత తయక్ష్యామీథం కలేవరమ
26 [వైషమ్పాయన]
తమ ఏవం వాథినం పార్దం బన్ధుశొకేన విహ్వలమ
మైవమ ఇత్య అబ్రవీథ వయాసొ నిగృహ్య మునిసత్తమః
27 అతి వేలం మహారాజ న శొకం కర్తుమ అర్హసి
పునర ఉక్తం పరవక్ష్యామి థిష్టమ ఏతథ ఇతి పరభొ
28 సంయొగా విప్రయొగాశ చ జాతానాం పరాణినాం ధరువమ
బుథ్బుథా ఇవ తొయేషు భవన్తి న భవన్తి చ
29 సర్వే కషయాన్తా నిచయాః పతనాన్తాః సముచ్ఛ్రయాః
సంయొగా విప్రయొగాన్తా మరణాన్తం హి జీవితమ
30 సుఖం థుఃఖాన్తమ ఆలస్యం థాక్ష్యం థుఃఖం సుఖొథయమ
భూతిః శరీర హరీర ధృతిః సిథ్ధిర నాథక్షే నివసన్త్య ఉత
31 నాలం సుఖాయ సుహృథొ నాలం థుఃఖాయ థుర్హృథః
న చ పరజ్ఞాలమ అర్దైభ్యొ న సుఖైభ్యొ ఽపయ అలం ధనమ
32 యదా సృష్టొ ఽసి కౌన్తేయ ధాత్రా కర్మసు తత కురు
అత ఏవ హి సిథ్ధిస తే నేశస తవమ ఆత్మనా నృప