శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 262

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 262)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కపిల]
వేథాః పరమానం లొకానాం న వేథాః పృష్ఠతః కృతాః
థవే బరహ్మణీ వేథితవ్యే శబ్థబ్రహ్మ పరం చ యత
శబ్థబ్రహ్మణి నిష్ణాతః పరం బరహ్మాధిగచ్ఛతి
2 శరీరమ ఏతత కురుతే యథ వేథే కురుతే తనుమ
కృతశుథ్ధ శరీరొ హి పాత్రం భవతి బరాహ్మణః
3 ఆనన్త్యమ అనుయుక్న్తే యః కర్మణా తథ బరవీమి తే
నిరాగమమ అనైతిహ్యం పరత్యక్షం లొకసాక్షికమ
4 ధర్మ ఇత్య ఏవ యే యజ్ఞాన వితన్వన్తి నిరాశిషః
ఉత్పన్న తయాగినొ ఽలుబ్ధాః కృపాసూయావ ఇవార్జితాః
ధనానామ ఏష వై పన్దాస తీర్దేషు పరతిపాథనమ
5 అనాశ్రితాః పాపకృత్యాః కథా చిత కర్మ యొనితః
మనఃసంకల్పసంసిథ్ధా విశుథ్ధజ్ఞాననిశ్చయాః
6 అక్రుధ్యన్తొ ఽనసూయన్తొ నిరహంకార మత్సరాః
జఞాననిష్ఠాస తరిశుక్లాశ చ సర్వభూతహితే రతాః
7 ఆసన గృహస్దా భూయిష్ఠమ అవ్యుత్క్రాన్తాః సవకర్మసు
రాజానశ చ తదాయుక్తా బరాహ్మణాశ చ యదావిధి
8 సమా హయ ఆర్జవసంపన్నాః సంతుష్టా జఞాననిశ్చయాః
పరత్యక్షధర్మాః శుచయః శరథ్థధానాః పరావరే
9 పురస్తాథ భావితాత్మానొ యదావచ చరితవ్రతాః
చరన్తి ధర్మం కృచ్ఛ్రే ఽపి థుర్గే చైవాధిసంహతాః
10 సంహత్య ధర్మం చరతాం పురాసీత సుఖమ ఏవ తత
తేషాం నాసీథ విధాతవ్యం పరాయశ్చిత్తం కథా చన
11 సత్యం హి ధర్మమ ఆస్దాయ థురాధర్షతమా మతాః
న మాత్రామ అనురుధ్యన్తే న ధర్మఛలమ అన్తతః
12 య ఏవ పరదమః కల్పస తమ ఏవాభ్యాచరన సహ
అస్యాం సదితౌ సదితానాం హి పరాయశ్చిత్తం న విథ్యతే
థుర్బలాత్మన ఉత్పన్నం పరాయశ్చిత్తమ ఇతి శరుతిః
13 యత ఏవంవిధా విప్రాః పురాణా యజ్ఞవాహనాః
తరైవిథ్య వృథ్ధాః శుచయొ వృత్తవన్తొ యశస్వినః
యజన్తొ ఽహర అహర యజ్ఞైర నిరాశీర బన్ధనా బుధాః
14 తేషాం యజ్ఞాశ చ వేథాశ చ కర్మాణి చ యదాగమమ
ఆగమాశ చ యదాకాలం సంకల్పాశ చ యదా వరతమ
15 అపేతకామక్రొధానాం పరకృత్యా సంశితాత్మనామ
ఋజూనాం శమ నిత్యానాం సదితానాం సవేషు కర్మసు
సర్వమ ఆనన్త్యమ ఏవాసీథ ఇతి నః శాశ్వతీ శరుతిః
16 తేషామ అథీనసత్త్వానాం థుశ్చరాచార కర్మణామ
సవకర్మభిః సంవృతానాం తపొ ఘొరత్వమ ఆగతమ
17 తం సథ ఆచారమ ఆశ్వర్యం పురాణం శాశ్వతం ధరువమ
అశక్నువథ్భిశ చరితుం కిం చిథ ధర్మేషు సూచితమ
18 నిరాపథ ధర్మ ఆచారస తవ అప్రమాథొ ఽపరాభవః
సర్వవర్ణేషు యత తేషు నాసీత కశ చిథ వయతిక్రమః
19 ధర్మమ ఏకం చతుష్పాథమ ఆశ్రితాస తే నరర్షభాః
తం సన్తొ విధివత పరాప్య గచ్ఛన్తి పరమాం గతిమ
20 గృహేభ్య ఏవ నిష్క్రమ్య వనమ అన్యే సమాశ్రితాః
గృహమ ఏవాభిసంశ్రిత్య తతొ ఽనయే బరహ్మచారిణః
21 ధర్మమ ఏతం చతుష్పాథమ ఆశ్రమం బరాహ్మణా విథుః
ఆనన్త్యం బరహ్మణః సదానం బరాహ్మణా నామ నిశ్చయః
22 అత ఏవంవిధా విప్రాః పురాణా ధర్మచారిణః
త ఏతే థివి థృశ్యన్తే జయొతిర భూతా థవిజాతయః
23 నక్షత్రాణీవ ధిష్న్యేషు బహవస తారకా గణాః
ఆనన్త్యమ ఉపసంప్రాప్తాః సంతొషాథ ఇతి వైథికమ
24 యథ్య ఆగచ్ఛన్తి సంసారం పునర యినిషు తాథృశాః
న లిప్యన్తే పాపకృత్యైః కథా చిత కర్మ యొనితః
25 ఏవం యుక్తొ బరాహ్మణః సయాథ అన్యొ బరాహ్మణకొ భవేత
కర్మైవ పురుషస్యాహ శుభం వా యథి వాశుభమ
26 ఏవం పక్వకసాయానామ ఆనన్త్యేన శరుతేన చ
సర్వమ ఆనన్త్యమ ఏవాసీథ ఏవం నః శాశ్వతీ శరుతిః
27 తేషామ అపేతతృష్ణానాం నిర్నిక్తానాం శుభాత్మనామ
చతుర్ద ఔపనిషథొ ధర్మః సాధారణః సమృతః
28 స సిథ్ధైః సాధ్యతే నిత్యం బరాహ్మణైర నియతాత్మభిః
సంతొష మూలస తయాగాత్మా జఞానాధిష్ఠానమ ఉచ్యతే
29 అపవర్గ గతిర నిత్యొ యతి ధర్మః సనాతనః
సాధారణః కేవలొ వా యదాబలమ ఉపాస్యతే
30 గచ్ఛతొ గచ్ఛతః కషేమం థుర్బలొ ఽతరావసీథతి
బరహ్మణః పథమ అన్విచ్ఛన సంసారాన ముచ్యతే శుచిః
31 [సయూ]
యే భుఞ్జతే యే థథతే యజన్తే ఽధీయతే చ యే
మాత్రాభిర ధర్మలబ్ధాభిర యే వా తయాగం సమాశ్రితాః
32 ఏతేషాం పరేత్య భావే తు కతమః సవర్గజిత్తమః
ఏతథ ఆచక్ష్వ మే బరహ్మన యదాతద్యేన పృచ్ఛతః
33 [కప]
పరిగ్రహాః శుభాః సర్వే గుణతొ ఽభయుథయాశ చ యే
న తు తయాగసుఖం పరాప్తా ఏతత తవమ అపి పశ్యసి
34 [సయూ]
భవన్తొ జఞాననిష్ఠా వై గృహస్దాః కర్మ నిశ్చయాః
ఆశ్రమాణాం చ సర్వేషాం నిష్ఠాయామ ఐక్యమ ఉచ్యతే
35 ఏకత్వే చ పృదక్త్వే చ విశేషొ నాన్య ఉచ్యతే
తథ యదావథ యదాన్యాయం భగవాన పరబ్రవీతు మే
36 [కప]
శరీరపక్తిః కర్మాణి జఞానం తు పరమా గతిః
పక్వే కసాయే వమనై రసజ్ఞానే న తిష్ఠతి
37 ఆనృశంస్యం కషమా శాన్తిర అహింసా సత్యమ ఆర్జవమ
అథ్రొహొ నాభిమానశ చ హరీస తితిక్షా శమస తదా
38 పన్దానొ బరహ్మణస తవ ఏతే ఏతైః పరాప్నొతి యత పరమ
తథ విథ్వాన అనుబుధ్యేత మనసా కర్మ నిశ్చయమ
39 యాం విప్రాః సర్వతః శాన్తా విశుథ్ధా జఞాననిశ్చయాః
గతిం గచ్ఛన్తి సంతుష్టాస తామ ఆహుః పరమాం గతిమ
40 వేథాంశ చ వేథితవ్యం చ విథిత్వా చయదా సదితి
ఏవం వేథవిథ ఇత్య ఆహుర అతొ ఽనయొ వాతరేతకః
41 సర్వం విథుర వేథవిథొ వేథే సర్వం పరతిష్ఠితమ
వేథే హి నిష్ఠా సర్వస్య యథ యథ అస్తి చ నాస్తి చ
42 ఏషైవ నిష్ఠా సర్వస్య యథ యథ అస్తి చనాస్తి చ
ఏతథ అన్తం చ మధ్యం చ సచ చాసచ చ విజానతః
43 సమస్త తయాగ ఇత్య ఏవం శమ ఇత్య ఏవ నిష్ఠితః
సంతొష ఇత్య అత్ర శుభమ అపవర్గే పరతిష్ఠితమ
44 ఋతం సత్యం విథితం వేథితవ్యం; సర్వస్యాత్మా జఙ్గమం సదావరం చ
సర్వం సుఖం యచ ఛివమ ఉత్తమం చ; బరహ్మావ్యక్తం పరభవశ చావ్యయశ చ
45 తేజః కషమా శాన్తిర అనామయం శుభం; తదావిధం వయొమ సనాతనం ధరువమ
ఏతైః శబ్థైర గమ్యతే బుథ్ధినేత్రైస; తస్మై నమొ బరహ్మణే బరాహ్మణాయ