శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 263

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 263)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ధర్మమ అర్దం చ కామం చ వేథాః శంసన్తి భారత
కస్య లాభొ విశిష్టొ ఽతర తన మే బరూహి పితామహ
2 [భీ]
అత్ర తే వర్తయిష్యామి ఇతిహాసం పురాతనమ
కుణ్డ ధారేణ యత పరీత్యా భక్తాయొపకృతం పురా
3 అధనొ బరాహ్మణః కశ చిత కామాథ ధర్మమ అవైక్షత
యజ్ఞార్దం స తతొ ఽరదార్దీ తపొ ఽతప్యత థారుణమ
4 స నిశ్చయమ అదొ కృత్వా పూజయామ ఆస థేవతాః
భక్త్యా న చైవాధ్యగచ్ఛథ ధనం సంపూజ్య థేవతాః
5 తతశ చిన్తాం పునః పరాప్తః కతమథ థైవతం ను తత
యన మే థరుతం పరసీథేత మానుషైర అజథీ కృతమ
6 అద సౌమ్యేన వపుషా థేవానుచరమ అన్తికే
పరత్యపశ్యజ జలధరం కున్థధారమ అవస్దితమ
7 థృష్ట్వైవ తం మహాత్మానం తస్య భక్తిర అజాయత
అయం మే ధాస్యతి శరేయొ వపుర ఏతథ ధి తాథృశమ
8 సంనికృష్టశ చ థేవస్య న చాన్యైర మానుషైర వృతః
ఏష మే థాస్యతి ధనం పరభూతం శీఘ్రమ ఏవ చ
9 తతొ ధూపైశ చ గన్ధైశ చ మాల్యైర ఉచ్చావచైర అపి
బలిభిర వివిధైశ చాపి పూజయామ ఆస తం థవిజః
10 తతః సవల్పేన కాలేన తుష్టొ జలధరస తథా
తస్యొపకారే నియతామ ఇమాం వాచమ ఉవాచ హ
11 బరహ్మఘ్నే చ సురాపే చ చొరే భగ్నవ్రతే తదా
నిష్కృతిర విహితా సథ భిః కృతఘ్నే నాస్తి నిష్కృతిః
12 ఆశాయాస తనయొ ఽధర్మః కరొధొ ఽసూయా సుతః సమృతః
పుత్రొ లొభొ నికృత్యాస తు కృతఘ్నొ నార్హతి పరజామ
13 తతః స బరాహ్మణః సవప్నే కున్థధారస్య తేజసా
అపశ్యత సర్వభూతాని కుశేషు శయితస తథా
14 శమేన తపసా చైవ భక్త్యా చ నిరుపస్కృతః
శుథ్ధాత్మా బరాహ్మణొ రాత్రౌ నిథర్శనమ అపశ్యత
15 మనిభథ్రం స తత్రస్దం థేవతానాం మహాథ్యుతిమ
అపశ్యత మహాత్మానం వయాథిశన్తం యుధిష్ఠిర
16 తత్ర థేవాః పరయచ్ఛన్తి రాజ్యాని చ ధనాని చ
శుభైః కర్మభిర ఆరబ్ధాః పరచ్ఛిథన్త్య అశుభేషు చ
17 పశ్యతామ అద యక్షాణాం కున్థధారొ మహాథ్యుతిః
నిష్పత్య పతితొ భూమౌ థేవానాం భరతర్షభ
18 తతస తు థేవవచనాన మనిభథ్రొ మహాయశః
ఉవాచ పతితం భూమౌ కున్థధార కిమ ఇష్యతే
19 [కున్థధర]
యథి పరసన్నా థేవా మే భక్తొ ఽయం బరాహ్మణొ మమ
అస్యానుగ్రహమ ఇచ్ఛామి కృతం కిం చిత సుఖొథయమ
20 [భీ]
తతస తం మనిభథ్రస తు పునర వచనమ అబ్రవీత
థేవానామ ఏవ వచనాత కున్థధారం మహాథ్యుతిమ
21 ఉత్తిష్ఠొత్తిష్ఠ భథ్రం తే కృతకార్యః సుఖీ భవ
యావథ ధనం పరార్దయతే బరాహ్మణొ ఽయం సఖా తవ
థేవానాం శాసనాత తావథ అసంఖ్యేయం థథామ్య అహమ
22 విచార్య కున్థధారస తు మానుష్యం చలమ అధ్రువమ
తపసే మతిమ ఆధత్త బరాహ్మణస్య యశస్వినః
23 [కు]
నాహం ధనాని యాచామి బరాహ్మణాయ ధనప్రథ
అన్యమ ఏవాహమ ఇచ్ఛామి భక్తాయానుగ్రహం కృతమ
24 పృదివీం రత్ర పూర్ణాం వా మహథ వా ధనసంచయమ
భక్తాయ నాహమ ఇచ్ఛామి భవేథ ఏష తు ధార్మికః
25 ధర్మే ఽసయ రమతాం బుథ్ధిర ధర్మం చైవొపజీవతు
ధర్మప్రధానొ భవతు మమైషొ ఽనుగ్రహొ మతః
26 [మణిభథ్ర]
యథా ధర్మఫలం రాజ్యం సుఖాని వివిధాని చ
ఫలాన్య ఏవాయమ అశ్నాతు కాయక్లేశవివర్జితః
27 [భీ]
తతస తథ ఏవ బహుశః కున్థధారొ మహాయశః
అభ్యాసమ అకరొథ ధర్మే తతస తుష్టాస్య థేవతాః
28 [మణి]
పరీతాస తే థేవతాః సర్వా థవిజస్యాస్య తదైవ చ
భవిష్యత్య ఏష ధర్మాత్మా ధర్మే చాధాస్యతే మతిః
29 [భీ]
తతః పరీతొ జలధరః కృతకార్యొ యుధిష్ఠిర
ఈప్సితం మనసొ లబ్ధ్వా వరమ అన్యైః సుథుర్లభమ
30 తతొ ఽపశ్యత చీరాణి సూక్ష్మాణి థవిజసత్తమః
పార్శ్వతొ ఽభయాగతొ నయస్తాన్య అద నిర్వేథమ ఆగతః
31 [బరా]
అయం న సుకృతం వేత్తి కొ నవ అన్యొ వేత్స్యతే కృతమ
గచ్ఛామి వనమ ఏవాహం వరం ధర్మేణ జీవితుమ
32 [భీ]
నిర్వేథాథ థేవతానాం చ పరసాథాత స థవిజొత్తమః
వనం పరవిశ్య సుమహత తప ఆరబ్ధవాంస తథా
33 థేవతాతిదిశేషేణ ఫలమూలాశనొ థవిజః
ధర్మే చాపి మహారాజ రతిర అస్యాభ్యజాయత
34 తయక్త్వా మూలఫలం సర్వం పర్ణాహారొ ఽభవథ థవిజః
పర్ణం తయక్త్వా జలాహారస తథాసీథ థవిజసత్తమః
35 వాయుభక్షస తతః పశ్చాథ బహూన వర్షగణాన అభూత
న చాస్య కషీయతే పరాణస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
36 ధర్మే చ శరథ్థధానస్య తపస్య ఉగ్రే చ వర్తతః
కాలేన మహతా తస్య థివ్యా థృష్టిర అజాయత
37 తస్య బుథ్ధిః పరాథురాసీథ యథి థథ్యాం మహథ ధనమ
తుష్టః కస్మై చిథ ఏవాహం న మిద్యా వాగ భవేన మమ
38 తతః పరహృష్టవథనొ భూయ ఆరబ్ధవాంస తపః
భూయశ చాచిన్తయత సిథ్ధొ యత పరం సొ ఽభయపథ్యత
39 యథి థథ్యామ అహం రాజ్యం తుష్టొ వై యస్య కస్య చిత
స భవేథ అచిరాథ రాజా న మిత్యా వాగ భవేన మమ
40 తస్య సాక్షాత కున్థధారొ థర్శయామ ఆస భారత
బరాహ్మణస్య తపొయొగాత సౌహృథేనాభిచొథితః
41 సమాగమ్య స తేనాద పూజాం చక్రే యదావిధి
బరాహ్మణః కున్థధారస్య విస్మితశ చాభవన నృప
42 తతొ ఽబరవీత కున్థధారొ థివ్యం తే చక్షుర ఉత్తమమ
పశ్య రాజ్ఞాం గతిం విప్ర లొకాంశ చావేక్ష చక్షుషా
43 తతొ రాజ్ఞాం సహస్రాణి మగ్నాని నిరయే తథా
థూరాథ అపశ్యథ విప్రః స థివ్యయుక్తేన చక్షుషా
44 [కు]
మాం పూజయిత్వా భావేన యథి తవం థుఃఖమ ఆప్నుయాః
కృతం మయా భవేత కిం తే కశ చ తే ఽనుగ్రహొ భవేత
45 పశ్య పశ్య చ భూయస తవం కామాన ఇచ్ఛేత కదం నరః
సవర్గథ్వారం హి సంరుథ్ధం మానుషేషు విశేషతః
46 [భీ]
తతొ ఽపశ్యత స కామం చ కరొధం లొభం భయం మథమ
నిథ్రాం తన్థ్రీం తదాలస్యమ ఆవృత్య పురుషాన సదితాన
47 [కు]
ఏతైర లొకాః సుసంరుథ్ధా థేవానాం మానుషాథ భయమ
తదైవ థేవవచనాథ విఘ్నం కుర్వన్తి సర్వశః
48 న థేవైర అననుజ్ఞాతః కశ చిథ భవతి ధార్మికః
ఏష శక్తొ ఽసి తపసా రాజ్యం థాతుం ధనాని చ
49 [భీ]
తతః పపాత శిరసా బరాహ్మణస తొయధారిణే
ఉవాచ చైనం ధర్మాత్మా మాహాన మే ఽనుగ్రహః కృతః
50 కామలొభానుబన్ధేన పురా తే యథ అసూయితమ
మయా సనేహమ అవిజ్ఞాయ తత్ర మే కషన్తుమ అర్హసి
51 కషాన్తమ ఏవ మయేత్య ఉక్త్వా కున్థధారొ థవిజర్షభమ
సంపరిష్వజ్య బాహుభ్యాం తత్రైవాన్తరధీయత
52 తతః సర్వాన ఇమాఁల లొకాన బరాహ్మణొ ఽనుచచార హ
కున్థధార పరసాథేన తపసా యొజితః పురా
53 విహాయసా చ గమనం తదా సంకల్పితార్దతా
ధర్మాచ ఛక్త్యా తదా యొగాథ యా చైవ పరమా గతిః
54 థేవతా బరాహ్మణాః సన్తొ యక్షా మానుషచారణాః
ధార్మికాన పూజయన్తీహ న ధనాధ్యాన న కామినః
55 సుప్రసన్నా హి తే థేవా యత తే ధర్మే రతా మతిః
ధనే సుఖకలా కా చిథ ధర్మే తు పరమం సుఖమ