శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 257

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 257)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
పరజానామ అనుకమ్పార్దం గీతం రాజ్ఞా విచఖ్నునా
2 ఛిన్నస్దూనం వృషం థృష్ట్వా విరావం చ గవాం భృశమ
గొగ్రహే యజ్ఞవాతస్య పరేక్షమాణః స పార్దివః
3 సవస్తి గొభ్యొ ఽసతు లొకేషు తతొ నిర్వచనం కృతమ
హింసాయాం హి పరవృత్తాయామ ఆశీర ఏషానుకల్పితా
4 అవ్యవస్దిత మర్యాథైర విమూఢైర నాస్తికైర నరైః
సంశయాత్మభిర అవ్యక్తైర హింసా సమనుకీర్తితా
5 సర్వకర్మ సవహింసా హి ధర్మాత్మా మనుర అబ్రవీత
కామరాగాథ విహింసన్తి బహిర వేథ్యాం పశూన నరాః
6 తస్మాత పరమానతః కార్యొ ధర్మః సూక్ష్మొ విజానతా
అహింసైవ హి సర్వేభ్యొ ధర్మేభ్యొ జయాయసీ మతా
7 ఉపొష్య సంశితొ భూత్వా హిత్వా వేథ కృతాః శరుతీః
ఆచార ఇత్య అనాచారాః కృపణాః ఫలహేతవః
8 యథి యజ్ఞాంశ చ వృక్షాంశ చ యూపాంశ చొథ్ధిశ్య మానవాః
వృదా మాంసాని ఖాథన్తి నైష ధర్మః పరశస్యతే
9 మాంసం మధు సురా మత్స్యా ఆసవం కృసరౌథనమ
ధూర్తైః పరవర్తితం హయ ఏతన నైతథ వేథేషు కల్పితమ
10 కామాన మొహాచ చ లొభాచ చ లౌల్యమ ఏతత పరవర్తితమ
విష్ణుమ ఏవాభిజానన్తి సర్వయజ్ఞేషు బరాహ్మణాః
పాయసైః సుమనొభిశ చ తస్యాపి యజనం సమృతమ
11 యజ్ఞియాశ చైవ యే వృక్షా వేథేషు పరికల్పితాః
యచ చాపి కిం చిత కర్తవ్యమ అన్యచ చొక్షైః సుసంస్కృతమ
మహాసత్త్వైః శుథ్ధభావైః సర్వం థేవార్హమ ఏవ తత
12 [య]
శరీరమ ఆపథశ చాపి వివథన్త్య అవిహింసతః
కదం యాత్రా శరీరస్య నిరారమ్భస్య సేత్స్యతి
13 [భీ]
యదా శరీరం న గలాయేన నేయాన మృత్యువశం యదా
తదా కర్మసు వర్తేత సమర్దొ ధర్మమ ఆచరేత