శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 200

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 200)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
పితామహ మహాప్రాజ్ఞ పున్థరీకాక్షమ అచ్యుతమ
కర్తారమ అకృతం విష్ణుం భూతానాం పరభవాప్యయమ
2 నారాయణం హృషీకేశం గొవిన్థమ అపరాజితమ
తత్త్వేన భరతశ్రేష్ఠ శరొతుమ ఇచ్ఛామి కేశవమ
3 [భీ]
శరుతొ ఽయమ అర్దొ రామస్య జామథగ్న్యస్య జల్పతః
నారథస్య చ థేవర్షేః కృష్ణథ్వైపాయనస్య చ
4 అసితొ థేవలస తాత వాల్మీకిశ చ మహాతపాః
మార్కన్థేయశ చ గొవిన్థే కదయత్య అథ్భుతం మహత
5 కేశవొ భరతశ్రేష్ఠ భగవాన ఈశ్వరః పరభుః
పురుషః సర్వమ ఇత్య ఏవ శరూయతే బహుధా విభుః
6 కిం తు యాని విథుర లొకే బరాహ్మణాః శార్ఙ్గధన్వనః
మాహాత్మ్యాని మహాబాహొ శృణు తాని యుధిష్ఠిర
7 యాని చాహుర మనుష్యేన్థ్ర యే పురాణవిథొ జనాః
అశేషేణ హి గొవిన్థే కీర్తయిష్యామి తాన్య అహమ
8 మహాభూతాని భూతాత్మా మహాత్మా పురుషొత్తమః
వాయుర జయొతిస తదా చాపః ఖం గాం చైవాన్వకల్పయత
9 స థృష్ట్వా పృదివీం చైవ సర్వభూతేశ్వరః పరభుః
అప్స్వ ఏవ శయనం చక్రే మహాత్మా పురుషొత్తమః
10 సర్వతేజొమయస తస్మిఞ శయానః శయనే శుభే
సొ ఽగరజం సర్వభూతానాం సంకర్షణమ అచిన్తయత
11 ఆశ్రయం సర్వభూతానాం మనసేతి విశుశ్రుమ
స ధారయతి భూతాత్మా ఉభే భూతభవిష్యతీ
12 తతస తస్మిన మహాబాహొ పరాథుర్భూతే మహాత్మని
భాస్కరప్రతిమం థివ్యం నాభ్యాం పథ్మమ అజాయత
13 స తత్ర భగవాన థేవః పుష్కరే భాసయన థిశః
బరహ్మా సమభవత తాత సర్బ్వ భూతపితామహః
14 తస్మిన్న అపి మహాబాహొ పరాథుర్భూతే మహాత్మని
తమసః పూర్వజొ జజ్ఞే మధుర నామ మహాసురః
15 తమ ఉగ్రమ ఉగ్రకర్మాణమ ఉగ్రాం బుథ్ధిం సమాస్దితమ
బరహ్మణొపచితిం కుర్వఞ జఘాన పురుషొత్తమః
16 తస్య తాత వధాత సర్వే థేవథానవ మానవాః
మధుసూథనమ ఇత్య ఆహుర వృషభం సర్వసాత్వతామ
17 బరహ్మా తు ససృజే పుత్రాన మానసాన థక్ష సప్తమాన
మరీచిమ అత్ర్యఙ్గిరసౌ పులస్త్యం పులహం కరతుమ
18 మరీచిః కశ్యపం తాత పుత్రం చాసృజథ అగ్రజమ
మానసం జనయామ ఆస తైజసం బరహ్మసత్తమమ
19 అఙ్గుష్ఠాథ అసృజథ బరహ్మా మరీచేర అపి పూర్వజమ
సొ ఽభవథ భరతశ్రేష్ఠ థక్షొ నామ పరజాపతిః
20 తస్య పూర్వమ అజాయన్త థశ తిస్రశ చ భారత
పరజాపతేర థుహితరస తాసాం జయేష్ఠాభవథ థితిః
21 సర్వధర్మవిశేషజ్ఞః పుణ్యకీర్తిర మహాయశాః
మారీచః కశ్యపస తాత సర్వాసామ అభవత పతిః
22 ఉత్పాథ్య తు మహాభాగస తాసామ అవరజా థశ
థథౌ ధర్మాయ ధర్మజ్ఞొ థక్ష ఏవ పరజాపతిః
23 ధర్మస్య వసవః పుత్రా రుథ్రాశ చామితతేజసః
విశ్వేథేవాశ చ సాధ్యాశ చ మరుత్వన్తశ చ భారత
24 అపరాస తు యవీయస్యస తాభ్యొ ఽనయాః సప్త వింశతిః
సొమస తాసాం మహాభాగః సర్వాసామ అభవత పతిః
25 ఇతరాస తు వయజాయన్త గన్ధర్వాంస తురగాన థవిజాన
గాశ చ కింపురుషాన మత్స్యాన ఔథ్భిథాంశ చ వనస్పతీన
26 ఆథిత్యాన అథితిర జజ్ఞే థేవ శరేష్ఠాన మహాబలాన
తేషాం విష్ణుర వామనొ ఽభూథ గొవిన్థశ చాభవత పరభుః
27 తస్య విక్రమణాథ ఏవ థేవానాం శరీర వయవర్ధత
థానవాశ చ పరాభూతా థైతేయీ చాసురీ పరజా
28 విప్రచిత్తి పరధానాంశ్చ చ థానవాన అసృజథ థనుః
థితిస తు సర్వాన అసురాన మహాసత్త్వాన వయజాయత
29 అహొరాత్రం చ కాలం చ యదర్తు మధుసూథనః
పూర్వాహ్నం చాపరాహ్నం చ సర్వమ ఏవాన్వకల్పయత
30 బుథ్థ్యాపః సొ ఽసృజన మేఘాంస తదా సదావరజఙ్గమాన
పృదివీం సొ ఽసృజథ విశ్వాం సహితాం భూరి తేజసా
31 తతః కృష్ణొ మహాబాహుః పునర ఏవ యుధిష్ఠిర
బరాహ్మణానాం శతం శరేష్ఠం ముఖాథ అసృజత పరభుః
32 బాహుభ్యాం కషత్రియ శతం వైశ్యానామ ఊరుతః శతమ
పథ్భ్యాం శూథ్ర శతం చైవ కేశవొ భరతర్శభ
33 స ఏవం చతురొ వర్ణాన సముత్పాథ్య మహాయశాః
అధ్యక్షం సర్వభూతానాం ధాతారమ అకరొత పరభుః
34 యావథ యావథ అభూచ ఛరథ్ధా థేహం ధారయితుం నృణామ
తావత తావథ అజీవంస తే నాసీథ యమ కృతం భయమ
35 న చైషాం మైదునొ ధర్మొ బభూవ భరతర్షభ
సంకల్పాథ ఏవ చైతేషామ అపత్యమ ఉథపథ్యత
36 తత్ర తరేతాయుగే కాలే సంకల్పాజ జాయతే పరజా
న హయ అభూన మైదునొ ధర్మస తేషామ అపి జనాధిప
37 థవాపరే మైదునొ ధర్మః పరజానామ అభవన నృప
తదా కలియుగే రాజన థవంథ్వమ ఆపేథిరే జనాః
38 ఏష భూతపతిస తాత సవధ్యక్షశ చ పరకీర్తితః
నిరధ్యక్షాంస తు కౌతేయ కీర్తయిష్యామి తాన అపి
39 థక్షిణాపద జన్మానః సర్వే తలవరాన్ధ్రికాః
ఉత్సాః పులిన్థాః శబరాశ చూచుపా మన్థపైః సహ
40 ఉత్తరా పదజన్మానః కీర్తయిష్యామి తాన అపి
యౌన కామ్బొజగాన్ధారాః కిరాతా బర్బరైః సహ
41 ఏతే పాపకృతస తాత చరన్తి పృదివీమ ఇమామ
శవకాకబలగృధ్రాణాం సధర్మాణొ నరాధిప
42 నైతే కృతయుగే తాత చరన్తి పృదివీమ ఇమామ
తరేతా పరభృతి వర్తన్తే తే జనా భరతర్షభ
43 తతస తస్మిన మహాఘొరే సంధ్యాకాలే యుగాన్తకే
రాజానః సమసజ్జన్త సమాసాథ్యేతరేతరమ
44 ఏవమ ఏష కురుశ్రేష్ఠ పరాథుర్భావొ మహాత్మనః
థేవథేవర్షిర ఆచస్త నారథః సర్వలొకథృశ
45 నారథొ ఽపయ అద కృష్ణస్య పరం మేనే నరాధిప
శాశ్వతత్వం మహాబాహొ యదావ భరతర్షభ
46 ఏవమ ఏష మహాబాహుః కేశవః సత్యవిక్రమః
అచిన్త్యః పున్థరీకాక్షొ నైష కేవలమానుషః