శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 201

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 201)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కే పూర్వమ ఆసన పతయః పరజానాం భరతర్షభ
కే చర్షయొ మహాభాగా థిక్షు పరత్యేకశః సమృతాః
2 [భీ]
శరూయతాం భరతశ్రేష్ఠ యన మా తవం పరిపృచ్ఛసి
పరజానాం పతయొ యే సమ థిక్షు పరత్యేకశః సమృతాః
3 ఏకః సవయమ్భూర భగవాన ఆథ్యొ బరహ్మా సనాతనః
బరహ్మణః సప్త పుత్రా వై మహాత్మానః సవయమ్భువః
4 మరీచిర అత్ర్యఙ్గిరసౌ పులస్త్యః పులహః కరతుః
వసిష్ఠశ చ మహాభాగః సథృశా వై సవయమ్భువా
5 సప్త బరహ్మాణ ఇత్య ఏష పురాణే నిశ్చయొ గతః
అత ఊర్ధ్వం పరవక్ష్యామి సర్వాన ఏవ పరజాపతీన
6 అత్రివంశసముత్పన్నొ బరహ్మయొనిః సనాతనః
పరాచీనబర్హిర భవగాంస తస్మాత పరాచేతసొ థశ
7 థశానాం తనయస తవ ఏకొ థక్షొ నామ పరజాపతిః
తస్య థవే నామనీ లొకే థక్షః క ఇతి చొచ్యతే
8 మరీచేః కశ్యపః పుత్రస తస్య థవే నామనీ శరుతే
అరిష్టనేమిర ఇత్య ఏకం కశ్యపేత్య అపరం విథుః
9 అఙ్గశ చైవౌరసః శరీమాన రాజా భౌమశ చ వీర్యవాన
సహస్రం యశ చ థివ్యానాం యుగానాం పర్యుపాసితా
10 అర్యమా చైవ భగవాన యే చాన్యే తనయా విభొ
ఏతే పరథేశాః కదితా భువనానాం పరభావనాః
11 శశబిన్థొశ చ భార్యాణాం సహస్రాణి థశాచ్యుత
ఏకైకస్యాం సహస్రం తు తనయానామ అభూత తథా
12 ఏవం శతసహస్రాణాం శతం తస్య మహాత్మనః
పుత్రాణాం న చ తే కం చిథ ఇచ్ఛన్త్య అన్యం పరజాపతిమ
13 పరజామ ఆచక్షతే విప్రాః పౌరాణీం శాశబిన్థవీమ
స వృష్ణివంశప్రభవొ మహాన వంశః పరజాపతేః
14 ఏతే పరజానాం పతయః సముథ్థిష్టా యశస్వినః
అతః పరం పరవక్ష్యామి థేవాంస తరిభువనేశ్వరాన
15 భగొ ఽంశశ చార్యమా చైవ మిత్రొ ఽద వరుణస తదా
సవితా చైవ ధాతా చ వివస్వాంశ చ మహాబలః
16 పూసా తవస్తా తదైవేన్థ్రొ థవాథశొ విష్ణుర ఉచ్యతే
త ఏతే థవాథశాథిత్యాః కశ్యపస్యాత్మసంభవాః
17 నాసత్యశ చైవ థస్రశ చ సమృతౌ థవావ అశ్వినావ అపి
మార్తన్థస్యాత్మజావ ఏతావ అస్తమస్య పరజాపతేః
18 తవస్తుశ చైవాత్మజః శరీమాన విశ్వరూపొ మహాయశః
అజైకపాథ అహిర్బుధ్న్యొ విరూపాక్షొ ఽద రైవతః
19 హరశ చ బహురూపశ చ తర్యమ్బకశ చ సురేశ్వరః
సావిత్రశ చ జయన్తశ చ పినాకీ చాపరాజితః
పూర్వమ ఏవ మహాభాగా వసవొ ఽసతౌ పరకీర్తితాః
20 ఏత ఏవంవిధా థేవా మనొర ఏవ పరజాపతేః
తే చ పూర్వే సురాశ చేతి థవివిధా పితరః సమృతాః
21 శీలరూపరతాస తవ అన్యే తదాన్యే సిథ్ధసాధ్యయొః
ఋభవొ మరుతశ చైవ థేవానాం చొథితా గణాః
22 ఏవమ ఏతే సమామ్నాతా విశ్వేథేవాస తదాశ్వినౌ
ఆథిత్యాః కషత్రియాస తేషాం విశస తు మరుతస తదా
23 అశ్వినౌ తు మతౌ శూథ్రౌ తపస్య ఉగ్రే సమాహితౌ
సమృతాస తవ అఙ్గిరసొ థేవా బరాహ్మణా ఇతి నిశ్చయః
ఇత్య ఏతత సర్వథేవానాం చాతుర్వర్ణ్యం పరకీర్తితమ
24 ఏతాన వై పరాతర ఉత్దాయ థేవాన యస తు పరకీర్తయేత
సవజాథ అన్యకృతాచ చైవ సర్వపాపాత పరముచ్యతే
25 యవక్రీతొ ఽద రైభ్యశ చ అర్వావసు పరావసూ
ఔశిజశ చైవ కక్షీవాన నలశ చాఙ్గిరసః సుతాః
26 ఋషేర మేధాతిదేః పుత్రః కణ్వొ బర్హిషథస తదా
తరైలొక్యభావనాస తాత పరాచ్యాం సప్తర్షయస తదా
27 ఉన్ముచొ విముచశ చైవ సవస్త్య ఆత్రేయశ చ వీర్యవాన
పరముచశ చేధ్మవాహశ చ భగవాం చ థృధ వరతః
28 మిత్రా వరుణయొః పుత్రస తదాగస్ద్యః పరతాపవాన
ఏతే బరహ్మర్షయొ నిత్యమ ఆశ్రితా థక్షిణాం థిశమ
29 రుషథ్గుః కవసొ ధౌమ్యః పరివ్యాధశ చ వీర్యవాన
ఏకతశ చ థవితశ చైవ తరితశ చైవ మహర్షయః
30 అత్రేః పుత్రశ చ భగవాంస తదా సారస్వతః పరభుః
ఏతే నవ మహాత్మానః పశ్చిమామ ఆశ్రితా థిశమ
31 ఆత్రేయశ చ వసిష్ఠశ చ కశ్యపశ చ మహాన ఋషిః
గౌతమః సభరథ్వాజొ విశ్వామిత్రొ ఽద కౌశికః
32 తదైవ పుత్రొ భగవాన ఋచీకస్య మహాత్మనః
జమథగ్నిశ చ సప్తైతే ఉథీచీం థిశమ ఆశ్రితాః
33 ఏతే పరతిథిశం సర్వే కీర్తితాస తిగ్మతేజసః
సాక్షిభూతా మహాత్మానొ భువనానాం పరభావనాః
34 ఏవమ ఏతే మహాత్మానః సదితాః పరత్యేకశొ థిశః
ఏతేషాం కీర్తనం కృత్వా సర్వపాపైః పరముచ్యతే
35 యస్యాం యస్యాం థిశి హయ ఏతే తాం థిశం శరణం గతః
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః సవస్తిమాంశ చ గృహాన వరజేత